Konsultansvarsförsäkring

Tar er myndighet på sig konsultuppdrag? Då kan ni teckna en konsultansvarsförsäkring hos oss.

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står vad som omfattas av försäkringen och vad du kan ansöka om ersättning för.

Anmäl skada

På sidan Anmäl skada i verksamhet, skepp, luftfartyg eller konsultansvar hittar du information och blanketter för att göra en skadeanmälan.

Vad räknas som konsultverksamhet?

Till konsultverksamhet räknas när ni tar betalt för att upprätta och tillhandahålla beräkningar, ritningar, beskrivningar eller rapporter, eller lämna råd eller anvisningar. För att konsultansvarsförsäkringen ska vara giltig ska det finnas ett skriftligt avtal mellan er och beställaren.

Vad täcker försäkringen?

Om ni som myndighet gör ett fel som orsakar en skada under konsultuppdraget och ni blir skadeståndsansvariga så kan ni ansöka om ersättning hos oss.

Vad är en säkerhetsföreskrift?

En säkerhetsföreskrift innebär inte att en specifik skadehändelse undantas från försäkringen. Vid skada där avsaknad eller brist i efterlevnad av säkerhetsföreskrift har haft påverkan på skadans uppkomst eller omfattning kan ersättningen sättas ner delvis eller i sin helhet.

Med säkerhetsföreskrift avses enligt 4 kap. 6 § Försäkringsavtalslagen (2005:104) en föreskrift om vissa bestämda handlingssätt eller anordningar som är ägnade att förebygga eller begränsa skada eller om vissa bestämda kvalifikationer hos den försäkrade eller dennes anställda eller andra medhjälpare.

Av Kammarkollegiets villkor för verksamhetsförsäkringen framgår att myndigheten i syfte att förhindra eller begränsa skada, ska följa de individuella säkerhetsföreskrifter som angivits i myndighetens försäkringsbekräftelse samt de säkerhetsföreskrifter som framgår av gällande försäkringsvillkor.

Vidare framgår att myndigheten svarar för oaktsamheten hos alla som haft att tillse efterlevnaden av säkerhetsföreskrifterna. Om en skada har uppkommit eller förvärrats till följd av att en säkerhetsföreskrift inte följts, kan ersättningen reduceras eller utebli helt.

Gör en riskanalys innan du tecknar försäkring

Innan du kan teckna en försäkring behöver myndigheten göra en riskanalys.

Skicka in förändringar i konsultuppdrag

Om din myndighet ska eller har tecknat en konsultansvarsförsäkring har ni en skyldighet att regelbundet informera oss om förändringar i de konsultuppdrag ni har försäkrade. De uppgifter som ni lämnar ligger till grund för den premie och övriga villkor som ska gälla med försäkringen.

Skicka in förändringar i konsultuppdrag

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-02-09