Standard för skyddsmontrar - provning och värdering av inbrottsskydd

Den här standarden gäller skyddsmontrar för museer och utställningar som ska tillgodose Riksantikvarieämbetets rekommendationer för de centrala museerna och Kammarkollegiets skyddskrav för att erhålla statlig utställningsgaranti. Standarden har utarbetats i samråd med Svenska Stöldskyddsföreningen.

Dokumentinformation

Typ av publikation: Standard för skyddsmontrar

Publiceringsdatum: 2020

Avsändare: Försäkringsavdelningen

Antal sidor vid utskrift: 9

1 Orientering

Denna standard avser skyddsmontrar för museer och utställningar som skall tillgodose Kulturrådets rekommendationer för de centrala museerna och Kammarkollegiets skyddskrav för att erhålla statlig utställningsgaranti.

Standarden har utarbetats i samråd med Svenska Stöldskyddsföreningen.

I stora delar överensstämmer standarden med Stöldskyddsföreningens norm SSF 3492 utgåva 1, stöldskyddsskåp 2.

För att monter skall anses godkänd och uppfylla kraven som ställs i denna standard skall den vara provad med godkänt resultat av provningsorgan som är ackrediterat mot kraven i SS-EN ISO 17025 och SSF 3492.

Denna reviderade utgåva skiljer sig från första utgåvan genom följande:

 • Angreppstiden för de olika nivåerna är olika.

 • Kravet på provningsorgan har ändrats.

2 Omfattning

I en skyddsmonter ingår i princip följande delsystem:

 • Glas

 • Ramverk

 • Dörr och botten

 • Lås och förregling

 • Larm

 • Tätningar

 • Klimatisering

 • Belysning

Denna standard avser det mekaniska inbrottsskyddet och därmed begränsas standarden till delsystemen glas, ramverk, dörr och botten samt lås och förregling.

Montrarna kan kombineras med brandskyddande glas vilket ej får försämra inbrottsskyddet.

3 Referenser

SSF 3522, utgåva 2 Inbrottsskyddande låsenheter för fast montering – Klassning, krav och provning

SSF 3492, utgåva 1 Stöldskyddsskåp och säkerhetsskåp – Provning och värdering av inbrottsskydd

SSF 1050 Stöldskyddsföreningens Metodbeskrivning för dyrkning av lås

SS 224425 Byggnadsglas – Säkerhetsrutor – Klassindelning

SS-EN 356 Byggnadsglas – Säkerhetsglas – Provning och klassificering av motståndsförmågan mot manuellt angrepp

158:2 Förteckning innehållande DNV certifierade lås

4 Typindelning

Montrar delas in i olika nivåer beroende på sitt motstånd mot mekanisk åverkan.

Rekommendationerna/skyddskraven omfattar fem olika nivåer på montrar, benämnda nivå 1, nivå 2, nivå 3, nivå 4 och nivå 5. Nivå 1 är lägst skyddsnivå och nivå 5 är högst skyddsnivå. Denna standarden gäller montrar i nivå 3, nivå 4 och nivå 5. Dessa skall benämnas skyddsmonter.

5 Krav

För att kunna benämnas Skyddsmonter skall produkten uppfylla följande krav:

5.1 Allmänna krav

5.1.1 Minimikrav på glas i skyddsmonter

Nivå 3 Glas klass B1 enligt SS 224425 eller P6B enligt SS-EN 356

Nivå 4 Glas klass B3 enligt SS 224425 eller P8B enligt SS-EN 356

Nivå 5 Glas klass B1 + B3 eller P6B + P8B

5.1.2 Minimikrav på lås och förregling

Lås skall finnas med i 158:2, förteckning innehållande DNV certifierade lås.

Låsningen skall ske med avlastat regelverk.

Alternativt får två lås enligt SSF 3522, utgåva 2 lägst klass 3 användas, nyckelhålen ska då vara täckta med låsbart skydd.

5.1.3 Genomföringar

Genomföringar får finnas för larm, belysning ventilation etc. om de, oavsett hålstorlek är så utformade och placerade att de inte medför sämre skydd än konstruktionen i övrigt.

5.1.4 Förankring

Monter med vikt under 150 kg ska vara försedd med anordning för förankring i golv eller vägg. Med montern ska följa en monteringsanvisning som klart visar val av fästelement och applicering av dem samt exempel på fastsättning i olika underlag. Fästelementen skall bedömas och det skall därvid framgå att de har möjlighet att ge minst samma motstånd mot att bryta loss och att forsla bort skåpet som fordras för forcering.

5.2 Särskilda krav

5.2.1 Angrepp med handverktyg

Montern skall vara så konstruerad att kriteriet för forcerad enhet enligt avsnitt 5.5 inte uppnås på kortare tid än 5 min för monter i nivå 3 och 10 minuter för monter i nivå 4 och 5.

Verifiering av kravet görs enligt avsnitt 5.6

5.2.2 Låsning av nyckelhålsskydd

Låset på nyckelhålsskyddet skall motstå dyrkning och manipulation i 2 min.

Verifiering av kravet görs enligt avsnitt 5.6.1

6 Provning

6.1 Allmänt

Antal delprov avgörs av produktens konstruktion och anpassas så att en säker utvärdering av provningsresultatet kan göras.

6.2 Förutsättning och genomförande

6.2.1 Provning

Provningen skall utföras av två personer, där en fungerar som provningsledare, tidtagare och protokollförare, och en som operatör.

6.2.2 Provföremål och dokumentation

Som underlag vid provningen ska finnas tydliga och fackmässigt utförda ritningar och specifikationer som visar objektets utförande. Det ska även finnas dokumentation avseende materialbeskrivning och funktionsbeskrivning.

6.2.3 Tillgång till montrar

Vid provningen ska provningslaboratoriet ha tillgång till två montrar, i en av montrarna kan glaset vara ersatt med annat material.

6.2.4 Infästning ska provas

Angrepp direkt mot glasytan skall inte genomföras. Glasets infästning mot ramen skall provas.

6.3 Verktygsutrustning

Före varje provning ska nedanstående verktyg finnas till hands och vara klara för användning. Vid verktygshaveri får verktyget bytas mot nytt verktyg.

Flera verktyg av samma slag får finnas.

Mindre verktyg av samma typ får användas.

 • Drivdorn; 1 – 10 mm diameter, max längd 300 mm.

 • Hammare; max. vikt 0,7 kg (exklusive skaft), max längd 350 mm.

 • Huggmejsel av typ slitsmejsel; max längd 240 mm, flatmejsel och spetsmejsel.

 • Manipulationsverktyg av t.ex. tråd och band, tillverkade speciellt för den produkt som skall provas.

 • Stålstång med valfri tvärsektion: max längd 300 mm.

 • Avdragare med utdragsskaft begränsad till 7 kN, försedd med fäste för plåtskruv.

 • Sticksåg eller bågsåg med snabbstålsblad med 24 tänder per tum.

 • Rörtång; max länd 300 mm.

 • Skruvmejsel; max längd 350 mm.

 • Tänger, t.ex. frontavbitare, hovtång, plattång, glidledstång och sidavbitare.

 • Bräckjärn; max längd 400 mm.

 • Elektrisk handborrmaskin utan slag med en ingående effekt av max 500 watt och kort snabbstålsborr enligt SMS 807; max diameter 6 mm.

 • Handslägga; max vikt 1,6 kg (exklusive skaft), max längd 450 mm.

 • Kofot; max längd 625 mm.

 • Bultsax; max längd 600 mm.

6.4 Angreppstider

Angreppstider skall mätas med minst två kronometrar och uttryckas i minuter och sekunder.

Vid provningens början anges på vilken kronometer man avser att avläsa angreppstiden. Den andra kronmetern används också och utgör reserv om fel skulle uppstå på den första.

I angreppstiden räknas inte in tid för följande händelser:

 • maskinhaveri

 • verktygsbrott under provningen, såvida detta inte är avsikten med den konstruktion som provas. I tveksamma fall skall parallellprov göras.

6.5 Kriteriet Forcerad enhet

Montern anses forcerad då dörren är öppnad eller då provkropp enligt nedan kan föras in i öppningen

 • Kropp med rektangulärt tvärsnitt; 80 x 125 mm

 • Kropp med rektangulärt tvärsnitt; 50 x 200 mm

 • Kropp med rektangulärt tvärsnitt, 25 x 400 mm

 • Kropp med kvadratiskt tvärsnitt; 100 x 100 mm

 • Kropp med cirkulärt tvärsnitt; Ø 113 mm

För samtliga kroppar gäller att de inte ska vara flexibla och att deras längd ska vara 100 mm.

6.6 Provningens genomförande

Angrepp ska göras mot:

 • Glasinfästningar

 • Ramverk

 • Dörr och botten

 • Lås och förregling

6.6.1 Dyrkning och manipulation

Provet genomförs och utvärderas enligt Stöldskyddsföreningens Metodbeskrivning för dyrkning av lås SSF 1050, utgåva 2.

Provningsnivå 1 ska tillämpas. 5.6.2 Angrepp med handverktyg Angreppen genomförs av en operatör som har tillgång till verktyg angivna i avsnitt 5.3

7 Märkning

Monter som uppfyller fordringar i denna standard skall vara märkt med tillverkarens namn och monterns typbeteckning

8 Provningsprotokoll- och rapport

Provningsrapporten ska uppfylla kraven i SS-EN ISO/IEC 17025

Gå till innehållsförteckning