Tips för säker hantering av blybatterier när du laddar din truck

Använder ni truckar med blybatterier inom er verksamhet? I så fall har vi några tips om hur du kan minimera riskerna för skador vid batteriladdning lite längre ner på sidan.

Genrebild på truck som laddas.

Vi har i tidigare artiklar informerat om risker med litiumjon-batterier och hur de bör hanteras för att minska risken för brand samt skador på människor. I denna artikel fokuserar vi på blybatterier.

Viktigt att följa skötselinstruktioner

Det finns olika typer av truckar på marknaden med olika typer av batterier. I samband med att nya truckar med ny batteriteknik köps in till verksamheten, så kan vissa risker minska samtidigt som nya kan uppstå. Det är därför viktigt att alltid följa skötselinstruktioner från tillverkare eller leverantörer, samt att en noggrann skötsel och kontroll av batterier kontinuerligt utförs av personer som har kunskap om riskerna.

Föreskrifter kring blybatterier

I Kammarkollegiets försäkringsvillkor för verksamhetsförsäkringen framgår det att lagar, förordningar och föreskrifter med mera ska följas för att ersättningen vid en skada inte ska sättas ned eller helt utebli. När det gäller blybatterier så finns det en föreskrift, som gäller för laddning och underhåll av blybatterier för drivning av fordon och mobila maskiner, som ska följas.

AFS 1988:4 Blybatterier, Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Håll platsen väl ventilerad

Riskerna med blybatterier är bland annat att det i samband med laddning frigörs vätgas och syrgas. När vätgas blandas med syrgas eller luft så bildas en gas, så kallad knallgas, som är mycket explosiv och lättantändlig.

Det är därför viktigt att platsen där laddning sker är väl ventilerad samt att det inte finns risk för att gnistor kan uppstå i närheten av batteriet. Gnistor kan till exempel uppstå om en person som är uppladdad med statisk elektricitet kommer i kontakt med batteriet.

Bär inte metallsmycken

För att undvika kortslutning av batteriet som också kan leda till antändning, är det viktigt att personer i samband med underhåll av batteriet inte bär ringar, armband eller löst hängande halskedjor av metall. Mer information om lämplig skyddsutrustning finns i Arbetsmiljöverkets författningssamling.

AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning, Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se upp för kabelbrott

Kortslutning kan också uppstå om det blir skador på laddningskabeln. Det är därför viktigt att kabeln inte är för lång, samt är upphängd när den inte används. Det är också viktigt att laddningsaggregaten skyddas för påkörning.

Läs på om kemiska arbetsmiljörisker

Då cellerna i blybatterier innehåller svavelsyra, som är starkt frätande, är det också viktigt att det finns en beredskap för att ta hand om läckage. Mer information om hantering av kemiska arbetsmiljörisker finns i Arbetsmiljöverkets författningssamling.

AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips för säker hantering

  • Platsen där truckladdning sker bör vara placerad i en egen brandcell för att minska risken för brand- och rökspridning till myndighetens övriga lokaler. Alternativt placeras laddningen på en särskild utsedd plats. Om laddning sker på särskild avsedd plats ska platsen vara avskild med skärmar som är obrännbara samt inte är elektriskt ledande.
  • Utrymmet ska vara väl ventilerat så att explosiv blandning av vätgas och luft inte uppstår. Mer information om dimensionering av ventilation finns i Svensk standard SS-EN 50272-2, Svensk standard SS-EN 62485-3 samt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1988:4.
  • Utrymmet bör vara försett med automatiskt brandlarm.
  • Utrustning för släckning av brand ska finnas lätt tillgänglig vid laddningsplatsen.
  • Utrymmet bör vara fritt från brännbart material, som trä, kartonger, papper, plast med mera. Förvaras brännbart material i anslutning till laddningsplatsen ska avståndet mellan det brännbara materialet och batteriet vara minst 2 meter. Utrymmet ovanför tryckladdning ska dock vara helt fritt från brännbart material.
  • Säkerställ att rätt laddare för respektive batterityp används.
  • Laddaren bör vara monterad på obrännbart material.
  • Trucken bör placeras på obrännbart underlag.
  • Om flera truckar laddas i samma utrymme bör det finnas en nödbrytare som kan stänga av strömmen till alla laddar samtidigt.
Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-05-25