Försäkringsvillkor Särskilt personskadeskydd 2020

Här hittar du försäkringsvillkoren för försäkringsprodukten Särskilt personskadeskydd som gäller från och med 1 oktober 2020. Försäkringen ger ett skydd som i vissa delar motsvarar det skydd som anställda har vid arbetsskador.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Försäkringsvillkor

Gäller från och med: 2020-10-01

Avsändare: Försäkringsavdelningen

Antal sidor vid utskrift: 9

1 Tecknande, omfattning, och självrisk

1.1 Vilken försäkring kan tecknas?

Samlingsförsäkring

En samlingsförsäkring gäller för den eller de personkategorier som avtalats, utan krav på anmälan av enskilda personer eller grupper. Myndigheten betalar en årspremie för försäkringen.

Vid tecknande av en samlingsförsäkring skall myndigheten ange följande:

  • Den eller de personkategorier som skall försäkras

  • En uppskattning av antalet försäkrade persondygn under ett år

  • Faktureringsadress och kontaktperson vid myndigheten

Lägsta årspremie är 1 000 kr.

Enskild försäkring

Vid tecknande av en enskild försäkring skall myndigheten i beställningen ange följande:

Namn och personnummer beträffande den eller de personer som skall försäkras

Under vilken tidsperiod försäkringen skall gälla

Faktureringsadress, fakturareferens och kontaktperson vid myndigheten

Myndigheten får vid varje försäkringstillfälle en försäkringsbekräftelse och en premiefaktura. Lägsta fakturabelopp är 500 kr.

1.2 Vem gäller försäkringen för och när gäller den?

Denna försäkring kan tecknas av en statlig myndighet som önskar tillhandahålla ett försäkringsskydd för olycksfall. Denna försäkring ger ett skydd som motsvarar i vissa delar det skydd som anställda har vid arbetsskador.

Försäkring kan tecknas för t.ex. elever vid skolor där eleverna inte omfattas av den generella studentförsäkringen i Sverige, eller för uppdragstagare som bör ha ett skydd som motsvarar det som gäller för anställda.

Den ska enbart komma i fråga för personer som är varaktigt bosatta i Sverige (har svenskt personnummer). Försäkringen gäller aldrig i den försäkrades hem.

Om inte annat avtalats och angetts i försäkringsbekräftelsen gäller försäkringen i Sverige under skoltid/arbetstid/uppdragstid samt under direkt färd mellan utbildnings- /arbetsplatsen/platsen där uppdraget utförs och den bostad som används under utbildningen /arbetet/ uppdraget.

1.3 Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

2 Försäkringsskydd

2.1 Olycksfall

Vid personskada genom olycksfall eller vid sjukdom genom smitta, som drabbat den försäkrade under försäkringstiden, utbetalas ersättning för personskada enligt 5 kapitlet 1 2 och 5 §§ skadeståndslagen (1972:207) som om skadeståndsskyldighet förelegat.

I fråga om ersättning för inkomstförlust tillämpas därvid reglerna om beräkning av livränteunderlag i 41 kap. 8-18 §§ socialförsäkringsbalken (2010:11) som begränsar ersättningen för inkomstförlust till 7,5 prisbasbelopp per år. Dessa regler tillämpas inte vid sjukskrivningar som är kortare än 31 dagar.

Personskada i samband med överfall ersätts i den mån den försäkrade inte inom den tid som är rimlig med hänsyn till skadan och behovet av ersättning får skadestånd av gärningsmannen, dennes försäkringsbolag eller annan. Skadeståndet från gärningsmannen m fl ska dock utges senast inom tre år efter anmälan till Kammarkollegiet.

2.1.1 Dödsfall

Leder personskada vid olycksfall eller sjukdom genom smitta inom tre år från skadetillfället till döden utbetalas ett basbelopp till dödsboet. Har den avlidne egna barn som vid dödsfallet inte fyllt 18 år, utbetalas dessutom tre basbelopp till varje sådant barn och tre basbelopp till den andre föräldern till ett sådant barn såsom förmånstagare i olycksfallsförsäkring, förutsatt att den andre föräldern är eller i anledning av dödsfallet blir vårdnadshavare.

Ersättningen vid dödsfall som anges i stycket ovan utges utöver ersättning för förlust av underhåll och för nära anhörigs personskada enligt 5 kapitlet 2 § skadeståndslagen.

2.1.2 Tandskada

Vid tandskada genom olycksfall ersätts nödvändiga och skäliga kostnader. För implantatbehandling eller skalfasader lämnas ersättning endast under förutsättning att behandlingen är av sådant slag som ersätts av den allmänna tandvårdsförsäkringen.

Den försäkrade eller behandlande tandläkaren skall kontakta Kammarkollegiet för en skälighetsbedömning innan behandlingen påbörjas. Försäkringen lämnar endast ersättning för en permanent behandling.

2.2 Undantag

Personskadeskyddet enligt denna försäkring gäller endast i den mån motsvarande ersättning inte kan lämnas genom kollektivavtal om ersättning vid arbetsskada eller genom annan motsvarande försäkring, genom en trafikförsäkring eller enligt regler om ansvar för den som bedriver järnvägs- eller luftfartsverksamhet eller driver en anläggning där ansvaret för skador är särskilt reglerat i lag.

I skadefall där rätt till livränta enligt socialförsäkringsbalken (2010:11) föreligger, samordnas arbetsskadelivräntan med ersättningen enligt denna försäkring.

Denna försäkring ersätter kostnader endast i den mån dessa inte kan ersättas enligt socialförsäkringsbalken (2010:11), en annan lag eller en annan försäkring.

3 Ansökan om ersättning

Skadeanmälan skall göras på en särskild blankett, som finns på www.kammarkollegiet.se. Skadeanmälan skall undertecknas av både den försäkrade och myndigheten.

Dessutom skall den som begär ersättning göra följande:

1. Vid överfall bifoga intyg om anmälan utfärdat av polisen på den ort där skadan inträffat.

2. Lämna specificerat krav på ersättning samt bifoga kvitton eller andra verifikationer.

3. Om annan försäkring gäller för samma skada, upplysa Kammarkollegiet om detta.

4. På begäran av Kammarkollegiet lämna upplysningar och tillhandahålla läkarintyg och andra handlingar som kollegiet behöver för att reglera skadan samt medverka till att besiktning av skadad egendom kan ske.

Föreskrift

Åsidosätter den försäkrade åligganden enligt villkoren i försäkringen kan ersättningen minskas eller helt falla bort.

4 Allmänna villkor

4.1 Annan försäkring

Denna försäkring ersätter skada eller kostnad endast i den mån den inte kan ersättas genom annan försäkring.

4.2 Preskription

Rätten till ersättning upphör tre år efter skadedagen om anmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet.

4.3 Återkrav

I den mån Kammarkollegiet har betalat ersättning i ett försäkringsfall övertar kollegiet den försäkrades rätt gentemot annan som är ansvarig för skadan.

4.4 Gemensamt skadeanmälningsregister, GSR

Kammarkollegiet äger rätt att i försäkringsbranschens gemensamma skaderegister, GSR, registrera anmälda skador med anledning av försäkringen.

5 Definitioner

5.1 Myndighet

Med myndigheten avses den myndighet som tecknat försäkringen.

5.2 Den försäkrade

Med den försäkrade avses den person som omfattas av försäkringsskyddet.

5.3 Sambo

Med sambo avses detsamma som i sambolagen (2003:376).

5.4 Olycksfall

Med olycksfall avses en kroppsskada orsakad av en plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen och som krävt sjukvårdande behandling. Med olycksfall avses även vridvåld mot knä.

Med våld mot kroppen jämställs påverkan mot kroppen av rök, gas, kemiskt ämne, värme, kyla eller strålning.

Överbelastnings- eller förslitningsskador samt tandskador vid tuggning eller bitning räknas inte som olycksfall. Detsamma gäller hjärtinfarkt, hjärnblödning och liknande åkommor samt sjukdom orsakad av bakterier, virus eller annat smittämne, som inte inträffat eller uppkommit i samband med en plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen.

5.5 Sjukdom genom smitta

Med sjukdom genom smitta avses detsamma som med arbetsskada genom smitta i 5 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd, varvid i denna försäkring utbildning, uppdrag och praktik jämställs med arbete.

5.6 Basbelopp

Med basbelopp avses prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken.

Gå till innehållsförteckning