Beskrivning av krav på kompetens hos omställ­nings­organisa­tioner

Här beskriver vi de krav som vi ställer på omställ­nings­organisa­tionens kompetens för deras tjänster inom omställnings- och kompetensstöd. Kraven utgår från det grundläggande omställnings- och kompetens­stöd som den offentliga omställ­nings­organisa­tionen ska erbjuda.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Beskrivning av krav på kompetens hos omställningsorganisationer

Antal sidor vid utskrift: 4

 

1 Inledning

Den offentliga omställningsorganisationen kommer inom grundläggande omställnings- och kompetensstöd erbjuda tre tjänster:

 • Rådgivning till uppsagda.

 • Vägledning till anställda.

 • Förstärkt stöd till uppsagda med ohälsa.

En förutsättning för registrering är att omställningsorganisationen har tillgång till nödvändig kompetens för att kunna erbjuda grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

De krav på tillgång till kompetens som ställs på en registrerad omställningsorganisation bör motsvara de krav på kompetens som Kammarkollegiet/ den offentliga omställningsorganisationen (Kammarkollegiet/OOO) ställer i upphandling av grundläggande omställnings- och kompetensstöd. (Ansökningsinbjudan omställnings- och kompetensstöd)

Som stöd till omställningsorganisationens ansökan till registrering och beskrivning av tillgång till kompetens, bifogas nedan de krav som ställs i Kammarkollegiets upphandling.

Med Kund avses nedan den person som erhåller omställnings- och kompetensstöd.

2 Rådgivning och vägledning

2.1 Krav på Rådgivarens erfarenhet och utbildning

Rådgivaren ska

 • ha arbetat motsvarande heltid som Rådgivare med uppsagda eller arbetssökande

 • ha god kunskap om arbetsmarknaden samt goda kunskaper och utvecklade nätverk med de företag och verksamheter som finns i det/de aktuella geografiska området/en (anbudsområdet/en), som anbudsansökan omfattar,

 • ha god kunskap och erfarenhet av andra system i samhället som kan vara relevanta för Kunden, såsom A-kassan, Arbetsförmedlingen, kommunala lärcenter, CSN, Försäkringskassan, den statliga lönegarantin (vid konkurser),

 • ha god kunskap om olika sökvägar för arbete och digitala jobbsökarverktyg,

 • ha god kännedom om utbildningar, med inriktning på utbildning för yrkesverksamma,

 • ha god kunskap om och erfarenhet av etablerade metoder och verktyg för utveckling av personer inom målgruppen,

 • ha relevant akademisk utbildning alternativt relevant utbildning från yrkeshögskola eller annan motsvarande utbildningsaktör inom något av områdena; arbetsliv, organisation och personalarbete, studie-och yrkesvägledning, arbetslivspsykologi, beteendevetenskap, arbetsterapeut eller socionomutbildning.

 • behärska svenska i tal och skrift.

2.2 Krav på Rådgivarens yrkesmässiga förmåga

Rådgivaren ska

 • ha förmåga att skapa engagemang och motivation hos Kunden,

 • ha förmåga att utveckla Kundens kompetens att söka arbete och i förekommande fall handfast hjälpa Kunden,

 • ha förmåga att stötta Kunden att matcha sin kompetens mot såväl den lokala som nationella arbetsmarknadens behov och se över behov av kompletteringsinsatser för att öka anställningsbarhet.

 • ha förmåga att vägleda och hjälpa Kunden att finna lämpliga utbildningar som matchar mot arbetsmarknadens behov,

 • ha förmåga att kommunicera inkluderande med utgångspunkt från likabehandling och jämställdhet.

Därutöver ska sökande vid behov kunna erbjuda Rådgivare som, utöver ovanstående grundläggande kompetens, även ska ha kompetens/kunskaper inom

 • studie- och yrkesvägledning,

 • arbetslivsinriktad rehabilitering för Kunder som erhåller förstärkt stöd såsom beskrivet för tjänsten ”Förstärkt stöd till uppsagda med ohälsa" i underlaget ”Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – Beskrivning av Kammarkollegiets erbjudande som stöd till omställningsorganisation vid ansökan om registrering”.

 • engelska språket för att kunna ge rådgivning och vägledning.

Gå till innehållsförteckning