Försäkringsvillkor kompletterande egendomsförsäkring för utlandsstationerade (URA) 2022

Den här försäkringen gäller för de personer som täcks av URA samling eller URA enskild och där myndigheten har tecknat Kompletterande egendomsförsäkring som ett tillägg.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Försäkringsvillkor

Gäller från och med: 2022-01-01

Avsändare: Försäkringsavdelningen

Antal sidor vid utskrift: 9

1 Omfattning och självrisk

1.1 När och var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller under den tid som framgår av försäkringsbekräftelsen. Den gäller i hela världen under försäkringstiden. Vid en samlingsförsäkring gäller försäkringen även under den direkta tur- eller returresan mellan bostadsorten i Sverige och stationeringslandet, under förutsättning att denna resa görs tidigast två veckor innan tjänstgöringstidens början eller två veckor efter tjänstgöringstidens slut.

1.2 Vem gäller försäkringen för?

Denna försäkring gäller för de personer som täcks av URA samling eller URA enskild och där myndigheten har tecknat Kompletterande egendomsförsäkring som ett tillägg.

1.3 Vilka försäkringar kan tecknas?

Försäkringen kan tecknas antingen som en samlingsförsäkring eller som enskild försäkring för namngivna personer. En förutsättning för att kunna teckna en försäkring är att personerna finns inskrivna i URA kontraktet.

1.3.1 Samlingsförsäkring

Vid tecknande av en samlingsförsäkring ska myndigheten i sin beställning ange:

 • Antal utsända på URA-kontrakt (inklusive medföljande)

 • Antal persondygn totalt för alla utsända (inklusive medföljande) eller ett genomsnitt av antal persondygn

 • Försäkringsbelopp (försäkringsvärde)

 • Försäkringstid eller Försäkringsperiod

 • Beställarens namn, postadress samt fakturaadress och fakturareferens

Skicka din beställning via e-post till: forsakringsbestallning@Kammarkollegiet.se

1.3.2 Enskild försäkring

Vid tecknande av en enskild försäkring ska myndigheten i sin beställning ange:

 • Namn och personnummer på de som ska omfattas (barn som fyllt 19 år omfattas ej)

 • Den utländska stationeringsorten

 • Försäkringbelopp (Försäkringsvärde)

 • Kontaktperson, fakturaadress och fakturareferens

1.4 Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

2 Försäkringsskydd

Försäkringen omfattar skada på eller förlust av den försäkrades medförda eller under resan anskaffade privata lösöre ersätts med högst det belopp som avtalats mellan myndigheten och Kammarkollegiet och som finns angivet i försäkringsbekräftelsen. Beloppet gäller sammanlagt för arbetstagaren och medföljande familjemedlemmar i den mån sådana finns.

Förlust av pengar och värdehandlingar ersätts med högst 5 000 SEK. Smycken och klockor ersätts med högst 10 000 SEK per föremål. Ersättningen kan jämkas om den försäkrade varit oaktsam. Detsamma gäller om den försäkrade inte anmält eller försökt begränsa skadan.

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader som är en direkt följd av en ersättningsbar skada upp till 5 000 SEK. Exempel på sådana kostnader är:

 • telefonkostnader för att spärra kontokort/bankkort/ kreditkort

 • nya nycklar/nytt lås till den försäkrades privata bostad eller privata fordon.

Försäkringen gäller inte följande:

1. Skada på eller förlust av kontanter, resehandlingar, föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar, armbandsur, antikviteter, konstföremål, kamera, mobiltelefon, surfplatta, dator eller annan elektronisk utrustning med tillbehör, alkoholhaltiga drycker, tobak eller annan ömtålig eller stöldbegärlig egendom, om sådan egendom lämnats för transport, pollettering eller förvaring på annat sätt.

2. Funktionsfel som uppstått utan samband med en plötslig, oförutsedd och utifrån kommande skadehändelse. Skada eller funktionsfel på grund av klimat eller miljöpåverkan (t.ex. fuktskada, påverkan av sand, rost eller smuts).

3. Skada genom skavning eller slitage, ytliga skador såsom bucklor eller

repor utan väsentlig inverkan på användbarheten.

4. Skada eller förlust som kan ersättas genom annan försäkring,

transportföretag, hotell eller liknande.

5. Skada på sportredskap under användning.

6. Skada på eller förlust av motordrivet fordon, båt, luftfartyg, hus- eller

släpvagn, flyttgods eller djur (jfr dock moment 2.11).

7. Inköp, uttag eller utnyttjande som gjorts med hjälp av stulet, kopierat eller förlorat kontokort, kreditkort, SIM kort eller liknande.

8. Appar, mediafiler eller mjukvaror till datorer, mobiltelefoner, surfplattor eller liknande.

9. Skada på privat egendom som uppstått genom att medförd vätska eller annat flytande ämne läckt ut.

2.1 Anmärkning

Ömtålig eller stöldbegärlig egendom ska medföras som handbagage. Man bör vara medveten om att stölder ur incheckade låsta väskor inte är ovanliga.

Kammarkollegiet övertar äganderätten till förlorad egendom som Kammarkollegiet ersatt. Kommer föremål som ersatts till rätta, ska den försäkrade snarast meddela Kammarkollegiet detta.

2.2 Föreskrift

Den försäkrade måste uppvisa intyg om anmälan enligt följande:

Stöld ska omedelbart anmälas till polismyndigheten på orten. Stöld på hotell ska dessutom anmälas till hotellet. Skada på eller förlust av transporterad egendom ska anmälas till transportföretaget. I första hand ska hotellets respektive transportföretagets ansvar, åtaganden eller erbjudanden efterfrågas och utnyttjas.

2.3 Oaktsamhet

Den försäkrade måste iaktta normal aktsamhet, dvs. handha och förvara egendomen på betryggande sätt samt i övrigt göra vad som rimligen kan krävas för att undgå att drabbas av stöld eller annan skada. Att exempelvis lämna kvar pengar i ett hotellrum eller att lämna kvar stöldbegärlig egendom i en bil anses i regel som oaktsamt. Vid oaktsamhet sätts ersättningen normalt ner till hälften, om omständigheterna inte visar att oaktsamheten varit ringa eller av ringa betydelse för försäkringsfallet. Har oaktsamheten varit av särskilt allvarlig natur kan rätten till ersättning helt falla bort. Om den försäkrade har glömt, tappat eller förlagt egendomen sker jämkning i normalfallet till 50 procent.

2.4 Ersättningsregler

Vid egendomsskada ersätts styrkt reparationskostnad, dock högst med det belopp som svarar mot egendomens marknadsvärde före skadan. Vid skada eller förlust lämnas ersättning endast om den försäkrade kan styrka innehavet och skadan eller förlusten av egendomen.

Vid förlust eller en skada som inte är reparabel ersätts egendomens marknadsvärde före skadan. Kan ett faktiskt marknadsvärde inte fastställas, beräknas värdet till återanskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk. Avdrag för ålder och bruk görs med tio procent per år fr.o.m. andra året efter förvärvsåret, dock högst med sjuttio procent. För kläder, skor, stövlar görs dock avdrag för ålder och bruk med tjugo procent per år fr.o.m. första året efter förvärvsåret, dock högst

med sjuttio procent. För mobiltelefoner görs avdrag för ålder och bruk med tjugofem procent per år fr.o.m. första året efter förvärvsåret dock högst med sjuttio procent.

För förbrukningsartiklar som t.ex. smink, parfym och hygienartiklar samt underkläder lämnas ersättning med max femtio procent av nypriset.

3 Skadeanmälan

En skadeanmälan ska undertecknas av både den försäkrade och myndigheten. Dessutom ska den som begär ersättning

1.vid stöld eller överfall bifoga intyg om anmälan utfärdat av polisen på

den ort där skadan inträffat,

2.vid skada, stöld eller förlust som inträffat under transport eller på hotell bifoga intyg om anmälan utfärdat av transportföretaget respektive hotellet,

3.lämna specificerat krav på ersättning samt bifoga digitala kvitton eller andra verifikationer. Kvitton i pappersoriginal kan komma att begäras in av Kammarkollegiet upp till 6 månader efter det att skadeanmälan har inkommit till oss.

4.om annan försäkring gäller för samma skada, upplysa Kammarkollegiet om detta samt

5.på begäran av Kammarkollegiet lämna upplysningar och tillhandahålla läkarintyg och andra handlingar som kollegiet behöver för att reglera skadan samt medverka till att besiktning av skadad egendom kan ske.

Föreskrift

Åsidosätter den försäkrade åligganden enligt villkoren i Kompletterande egendomsförsäkring kan ersättningen minskas eller helt falla bort.

4 Allmänna villkor

4.1 Annan försäkring

Försäkringen ersätter skada eller kostnad endast i den mån den inte kan ersättas av annan försäkring, förordning eller lag.

4.2 Preskription

Rätten till ersättning upphör tre år efter skadedagen om anmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet. Skadedagen är dagen för den händelse som ligger till grund för försäkringsfallet.

4.3 Återkrav

I den mån Kammarkollegiet har betalat ersättning i ett försäkringsfall, övertar kollegiet den försäkrades rätt gentemot annan som är ansvarig för skadan.

4.4 Gemensamt skadeanmälningsregister, GSR

Kammarkollegiet äger rätt att i försäkringsbranschens gemensamma skaderegister, GSR, registrera anmälda skador med anledning av försäkringen.

Gå till innehållsförteckning