Kammarkollegiet logotyp

Företagsobligations­konsortiet

Företagsobligationskonsortiet är en portfölj bestående av i huvudsak nordiska företagsobligationer med varierande löptider och kreditkvalitet. Konsortiets jämförelseindex är Solactive SEK IG Credit vilket speglar företagsobligationsmarknaden i svenska kronor för företag med s.k. investment grade.

Företagsobligationskonsortiet ska närmast jämföras med bankernas kredit- och företagsobligationsfonder. Företagsobligationskonsortiet startades 2013 och har sedan dess haft en jämn överavkastning relativt sitt jämförelseindex.

Avkastningsmål och investeringsprocess

Målet för förvaltningen är att skapa en avkastning som över tid är högre än jämförelseindex. Den riskjusterade avkastningen – mätt som informationskvot – ska vara större än 0,2. Valet av värdepapper är centralt i strategin vilket kräver noggrann analys av de enskilda företagens kreditvärdighet men också en kontinuerlig bedömning av det ständigt varierande priset på riskpremier. För att nå en god riskspridning och därigenom undvika en koncentrerad kreditrisk mot enskilda företag så är portföljens placeringar väl diversifierade mellan företag i olika branscher och med olika kreditbetyg. I de fall ett officiellt kreditbetyg saknas från ratinginstitut genomförs en eventuell investering först efter en intern kreditanalys hos Kammarkollegiet. Lägsta tillåtna kreditbetyg är BB eller motsvarande kreditrisk.

Produktblad

Ansvarsfulla investeringar

Företagsobligationskonsortiet följer kapitalförvaltningens policy för ansvarsfulla investeringar vilken är fullt integrerad i förvaltningsarbetet.

Kapitalförvaltningen ser ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling som förutsättning för en god avkastning och långsiktig tillväxt.

Konsortiet tar hänsyn till internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning i valet av värdepapper. I konsortiet finns restriktioner kring placeringar i företag med verksamheter inom pornografi, tobak, fossil energi, alkohol, spel samt vapen.

Läs mer om ansvarsfulla investeringar

Placeringsregler

Portföljens tillgångar är likvida och fördelade med en god riskspridning mellan branscher och företag. Konsortiet ska normalt vara fullinvesterat. Undantag sker vid omplaceringar och vid andelstransaktioner. Konsortiet handlar inte i optioner eller terminer och lånar inte upp pengar för att finansiera placeringsverksamheten.

Konsortiet följer de etiska placeringsregler som fastställts i Finanspolicyn för Svenska kyrkans nationella nivå.

Våra placeringsregler Pdf, 149.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Övriga tjänster

Värdepappers-administration

Värdepappersadministration utför back- och middle officetjänster för både externt och internt förvaltat kapital från myndigheter, stiftelser och statliga bolag. Värdepappersadministration ansvarar också för avkastnings- och riskrapportering samt resultatuppföljning.

Läs mer om Värdepappersadministration

Diskussionspartner

Vår rådgivning syftar till att hjälpa våra kunder att få en effektiv och bra förmögenhetsförvaltning. Rådgivningen är oberoende och inriktad på att sätta mål kring avkastning, risknivå, tillgångsallokering och portföljstrategi.

Läs mer om diskussionspartner och rådgivning

Förvaltning

Förvaltning av svenska och utländska aktier och obligationer.

Aktieförvaltning
Ränteförvaltning
Diskretionär förvaltning
Alternativa investeringar

Allokering

Marknadslägets ständiga förändringar kräver en optimalt sammansatt portfölj. Med vår expertis i allokering garanteras du en stabil kombination mellan olika tillgångsslag.

Läs mer om allokering

Ekonomitjänster

Kammarkollegiet kan bli din finansavdelning som tar hand om allt från förvaltning till redovisning, deklarationer, administration och riskkontroll.

Läs mer om ekonomitjänster

Sidan senast uppdaterad: 2024-07-16