Företagsobligationskonsortiet

Vi erbjuder kapitalförvaltning i Företagsobligationskonsortiet, som är en portfölj med nordiska företagsobligationer med varierande löptider och rating. Den här förvaltningen kan jämföras med bankernas kredit- och företagsobligationsfonder.

Avkastningsmål och investeringspolicy

Konsortiets inriktning är att skapa god avkastning genom att ta företagsspecifik kreditrisk. Samtidigt är avsikten att ta begränsad ränterisk genom att hålla den genomsnittliga löptiden i portföljen förhållandevis kort. Det här uppnås genom ett betydande inslag av FRN-obligationer i portföljen. Den maximala durationen är satt till fyra år, men är i normala fall väsentligt lägre. Valet av värdepapper i konsortiet är ett prioriterat område som kräver noggrann analys. Konsortiet når en god riskspridning genom att innehaven är diversifierade mellan ett stort antal emittenter med varierande grad av kreditkvalité. Lägsta tillåtna kreditrating är BB eller motsvarande kreditrisk.

Etiska placeringar och regler

Kammarkollegiet handlar enbart i etiskt och miljömässigt kontrollerade bolags räntebärande värdepapper. Vi samarbetar med Ethix SRI Advisors för att analysera placeringarna utifrån etisk och miljömässig hänsyn. Till grund för granskningen ligger internationella normer för mänskliga rättigheter, arbete och miljö som finns formulerade i FN-konventioner och traktater samt humanitär rätt, folkrätt och miljölagstiftning. Placeringsramarna fastställs av Fonddelegationen, som är Kapitalförvaltningens styrelse

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-04-28