Försäkringsvillkor flyttgods 2023

Försäkringen omfattar skada på eller förlust av anställdas privata (ej hyrd eller leasad) egendom som lämnats för transport som bekostas av myndigheten.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Försäkringsvillkor

Gäller från och med: 2023-01-01

Avsändare: Försäkringsavdelningen

Antal sidor vid utskrift:

 

1 Tecknande, omfattning och självrisk

1.1 Vilka försäkringar kan tecknas?

Denna försäkring kan tecknas av en statlig myndighet som önskar tillhandahålla ett försäkringsskydd som gäller vid en arbetstagares flytt inför eller efter en avslutad utlandsstationering samt flytt inom stationeringslandet.

Försäkringen kan tecknas antingen som en samlingsförsäkring eller som enskild försäkring

Samlingsförsäkring

Väljer myndigheten att teckna en samlingsförsäkring ska myndigheten inför varje försäkringsperiod (normalt 12 månader) lämna uppgift till Kammarkollegiet om det beräknade (uppskattade) antalet flyttar under perioden. Försäkringen täcker transporterad egendom till ett sammanlagt värde av 800 000 SEK per flytt. Försäkringen omfattar då samtliga flyttar där transporten sker med ett transportföretag och bekostas av myndigheten.

Enskild försäkring

Vid tecknande av en enskild försäkring ska myndigheten i sin beställning ange:

 • namn och personnummer på den arbetstagare som flyttar

 • datum för flytt

 • mellan vilka orter flytten sker

 • värde på flyttgodset

 • kontaktperson, fakturaadress och fakturareferens

Myndigheten får för varje sådan beställning en försäkringsbekräftelse och en faktura på premien.

1.2 Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

2 Försäkringsskydd

2.1 Egendomsskydd för flyttgods

Försäkringen omfattar skada på eller förlust av anställdas privata (ej hyrd eller leasad) egendom som lämnats för transport under förutsättning:

 • att transporten bekostas av myndigheten,

 • att skadan eller förlusten anmälts till transportföretaget omgående vid upptäckt.

Försäkringsskyddet gäller från det att egendomen har överlämnats till transportföretaget för packning till dess att egendomen har återlämnats på överenskommen plats.

Samlingsförsäkringen täcker egendomen till ett sammanlagt värde av 800 000 SEK. Detta sammanlagda värde gäller även om viss egendom omfattas av begränsningarna nedan.

Flyttförsäkringen gäller även för tillfällig magasinering av flyttgodset under maximalt 60 dagar.

2.1.1 Begränsningar

Pälsar ingår till ett värde av sammanlagt 1 prisbasbelopp.

Smycken ingår till ett maximalt värde av 1 prisbasbelopp per enskilt smycke/klocka och ett sammanlagt maximalt värde av 2 prisbasbelopp.

Klockor ingår till ett maximalt värde av 1 prisbasbelopp per enskilt smycke/klocka och ett sammanlagt maximalt värde av 2 prisbasbelopp.

Konstföremål ingår till ett maximalt värde av 1 prisbasbelopp per enskilt föremål och ett sammanlagt maximalt värde av 5 prisbasbelopp.

Äkta mattor ingår till ett värde av 1 prisbasbelopp per enskilt föremål och ett sammanlagt maximalt värde av 5 prisbasbelopp.

Musikinstrument ingår till ett maximalt värde av 1 prisbasbelopp per enskilt instrument.

Märkesväskor ingår till ett maximalt värde av 1 prisbasbelopp per enskild väska och ett sammanlagt maximalt värde av 2 prisbasbelopp.

Tilläggsförsäkring till denna försäkring kan inte tecknas via Kammarkollegiet.

2.1.2 Undantag

Försäkringen omfattar inte följande:

 • Värdeminskning på grund av skada eller reparation.

 • Motordrivet fordon, båt, vattenskoter, luftfartyg, hus- eller släpvagn, samt delar eller utrustning till nämnda fordon. Med motordrivet fordon avses även fordon som drivs med el.

 • Kläder som har blivit skrynkliga eller utseendepåverkade på annat sätt utan att vara skadade.

 • Tork- och krympskador på möbler och andra föremål orsakade av klimatpåverkan.

 • Åldersbetingade skador.

 • Skador på möbler till följd av tidigare bristfälliga eller felaktigt utförda lagningar.

 • Obeledsagat gods/personliga effekter (se Statens tjänstereseförsäkring).

 • Skada genom skavning eller slitage, ytliga skador såsom bucklor eller repor utan väsentlig inverkan på användbarheten på sportutrustning och cyklar.

 • Skada som ej påverkar föremålets funktion vid normal användning eller skada som inte är synlig vid normal användning/placering.

 • Levande djur, växter, blommor, livsmedel, och annat organiskt material.

2.2 Flyttgodsförsening

Försäkringen omfattar även viss ersättning vid orimlig eller oacceptabel försening av flyttgodstransport mellan två orter. Här avses minst tre veckors försening enligt nedan. För att ersättning ska utges fordras att ansvarig flyttfirma intygar att flyttgodset är minst tre veckor försenat utifrån beräknad tidpunkt för ankomst till ankommande hamn/terminal (ursprunglig ETA, dvs. estimated time of arrival).

Vid sådan försening ersätts nödvändiga och skäliga kostnader med högst 12 000 SEK per person och max 30 000 SEK per familj. Kammarkollegiet skall godkänna dessa inköp i förväg och inköpen ska kunna styrkas med kvitton i original för att ersättning skall utges.

3 Ersättningsregler

Vid skada på egendom ersätts styrkt reparationskostnad. Reparationskostnaden får dock ej överstiga egendomens marknadsvärde.

Vid skada som inte är reparabel eller vid förlust värderas det skadade/förlorade föremålet till vad det i allmänna handeln kostar att köpa likvärdig egendom i sådant skick föremålet hade omedelbart före skadetillfället.

Finns inte likvärdig egendom att köpa i begagnat skick värderas egendomen till vad den sannolikt skulle ha kostat om den funnits.

Egendomen värderas och ersätts med hänsyn till värdeminskning på grund av ålder, slitage, minskad användbarhet och annan omständighet. Vid skada på eller förlust av konstföremål (tavlor, skulpturer, etc.), pälsar, smycken, musikinstrument, klockor, märkesväskor och äkta mattor, med att värde som överstiger 25 000 SEK, utges ersättning enligt intyg eller motsvarande som styrker egendomens värde.

I de fall ett marknadsvärde ej kan fastställas görs åldersavdrag från återanskaffningsvärdet för ny likvärdig egendom.

För kläder, skor och stövlar görs avdrag för ålder och bruk med tjugo procent per år då ett år passerat från inköpsdatum.

För mobiltelefoner görs avdrag för ålder och bruk med tjugofem procent per år då ett år passerat från inköpsdatum.

För förbrukningsartiklar som t.ex. smink, parfym och hygienartiklar samt underkläder lämnas ersättning med maximalt femtio procent av nypriset.

Avdrag för ålder och bruk för övrig egendom görs med tio procent per år då ett år passerat från inköpsdatum.

Kammarkollegiet har rätt att avgöra om en skada skall ersättas kontant, repareras eller ersättas med likadan eller närmast motsvarande egendom. En förlust anses alltid föreligga när det kan konstateras att en händelse som innebär förlust av egendom inträffat. Exempel på sådana händelser är stöld, brand och fartygs förlisning. Stöld skall polisanmälas.

När det inte kan konstateras att en händelse enligt ovan inträffat, betalas ersättning för saknade föremål när Kammarkollegiet mottagit intyg från transportören om att eftersökningar gjorts och godset inte kunnat återfinnas.

4 Skadeanmälan

Den anställde eller annan som tar emot egendomen från transportföretaget måste direkt notera eventuella anmärkningar på såväl företagets som det egna exemplaret av frakthandlingen. Vid transportskada eller förlust av egendom ska reklamation göras omgående till transportföretaget och senast inom sju dagar.

En skadeanmälan ska skickas in till Kammarkollegiet inom sex månader räknat från dagen då godset levererades till överenskommen plats av transportföretaget.

5 Allmänna villkor

5.1 Preskription

Rätten till ersättning upphör sex månader efter det att egendomen levererats på överenskommen plats om en skriftlig skadeanmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet.

5.2 Återkrav

Kammarkollegiet övertar äganderätten till förlorad eller icke reparabel egendom som ersatts genom försäkringen. Kommer förlorad egendom till rätta, skall den anställde omedelbart underrätta Kammarkollegiet om detta. Kammarkollegiet har rätt att avstå från att överta äganderätten till egendom som ersatts genom försäkringen.

6 Definitioner

Nödvändiga och skäliga kostnader

Med nödvändiga och skäliga kostnader avses vad som är brukligt och sedvanligt både när det gäller kostnadens storlek och art samt med hänsyn tagen till omständigheter såsom tidpunkt, plats mm.

Prisbasbelopp

Med basbelopp avses prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

Gå till innehållsförteckning