Beslutande myndighetens ansvar

Ett anställningsbeslut kan överklagas av en sökande som anser sig skickligare än den som anställts.

Så här går det till efter att den sökande skickat in sin överklagan:

Säkra att ni fått in överklagandet i rätt tid

 1. Den berörda myndigheten ska först pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid.
 2. Om överklagandet har kommit in för sent ska myndigheten besluta om den ska avvisa det eller inte. Undantag är de särskilda omständigheter som beskrivs i 45 § förvaltningslagen.

Överklagandet har kommit in i rätt tid

Om ett överklagande har kommit in i rätt tid ska myndigheten utan dröjsmål skicka det tillsammans med övriga handlingar till Statens överklagandenämnd – helst inom en vecka.

Handlingar som ska skickas till oss

 • myndighetens yttrande i ärendet där en jämförelse av den klagande och den/de som anställts är gjord utifrån förtjänst och skicklighet
  Om grunderna för bedömning av anställning
 • platsannonsen
 • anslaget/kungörelsen
 • anställningsavtalet/beviset
 • klagandens ansökningshandlingar inklusive CV
 • den eller de anställdas ansökningshandlingar inklusive CV
 • eventuella referenser för den klagande och den/de anställda
 • eventuella övriga handlingar i ärendet.

Det är viktigt att myndigheten meddelar nämndens kansli om myndigheten tar emot flera överklaganden av samma anställningsbeslut eftersom ärendena måste hanteras i ett gemensamt beslut.

Vi tar gärna emot ärenden via e-post till adressen son@kammarkollegiet.se.

Myndighetens yttrande med underskrifter bör skickas som pdf-fil eller i Word-format. Om handlingar skickas in via e-post behöver de inte skickas in via vanlig post.

Så handlägger nämnden ärendet

När vi har fått in alla handlingar från beslutande myndighet skickar vi handlingarna till den klagande och den eller de som anställts. Om den klagande ger in ett yttrande skickar vi det till myndigheten för yttrande. Vi kan också skicka klagandens yttrande till den eller de anställda. När myndigheten, den klagande och den/de anställda har fått möjlighet att yttra sig är ärendet klart för föredragning och beslut av nämnden.

Ett ärende avgörs inom tre-sex månader från att det kom in till nämnden. För närvarande har vi hög arbetsbelastning och handläggningstiden kan därför vara längre än normalt.

När ärendet är beslutat kan det dröja upp till två veckor innan det blir offentligt.

Ta reda på vilka beslut som prövas

Om vårt handläggaruppdrag

Statens överklagandenämnd

Personuppgifter
Återkoppling via