Beslutande myndighetens ansvar

Ett anställningsbeslut kan överklagas av en sökande som anser sig skickligare än den som anställts.

Så här går det till efter att den sökande skickat in sin överklagan:

Säkra att ni fått in överklagandet i rätt tid

 1. Den berörda myndigheten ska först pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid.
 2. Om överklagandet har kommit in för sent ska myndigheten besluta om den ska avvisa det eller inte. Undantag är de särskilda omständigheter som beskrivs i paragraf 45 förvaltningslagen.

Överklagandet har kommit in i rätt tid

Om ett överklagande har kommit in i rätt tid ska myndigheten utan dröjsmål skicka det tillsammans med övriga handlingar till Statens överklagandenämnd – helst inom en vecka.

Handlingar som ska skickas till oss

 • Myndighetens yttrande i ärendet där en jämförelse av den klagande och den/de som anställts är gjord utifrån förtjänst och skicklighet.
  Om grunderna för bedömning av anställning
 • Platsannonsen
 • Anslaget/kungörelsen
  Ett anslag ska innehålla uppgifter om:
    - vilken dag som det sattes upp på anslagstavlan,
    - vad som gäller i fråga om överklagande,
    - de avvikande meningar som har antecknats i protokollet eller i någon annan handling.
 • Anställningsavtalet/beviset
 • Klagandens ansökningshandlingar inklusive CV.
 • Den eller de anställdas ansökningshandlingar inklusive CV.
 • Eventuella referenser för den klagande och den/de anställda.
 • Eventuella övriga handlingar i ärendet.

Det är viktigt att myndigheten meddelar nämndens kansli om myndigheten tar emot flera överklaganden av samma anställningsbeslut eftersom ärendena kan behöva hanteras i ett gemensamt beslut.

Vi tar gärna emot ärenden via e‑post till adressen registratur@kammarkollegiet.se

Myndighetens yttrande med bilagor bör skickas i pdf-format. Om handlingar skickas in via e‑post behöver de inte skickas in via vanlig post.

Så handlägger nämnden ärendet

När vi har fått in alla handlingar från beslutande myndighet skickar vi handlingarna till den klagande. Vi informerar även den eller de som anställts om att ärendet finns hos oss. Om den klagande ger in ett yttrande skickar vi det till myndigheten för yttrande. När myndigheten och den klagande har fått möjlighet att yttra sig är ärendet klart för föredragning och beslut av nämnden.

Ett ärende avgörs vanligtvis inom tre till sex månader från att det kom in till nämnden. När nämnden har fattat beslut skickar vi beslutet per e‑post till myndigheten, den klagande, samt den eller de som anställts.

Ta reda på vilka beslut som prövas

Om vårt handläggaruppdrag

Statens överklagandenämnd

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-06-20