Kammarkollegiets register för personuppgifter i samband med ramavtalsupphandlingar

Kammarkollegiet har i uppdrag att ingå ramavtal om varor och tjänster som är avsedda för statliga myndigheter. Inom IT och telekom gäller uppdraget hela den offentliga förvaltningen, det vill säga även kommuner och regioner.

Enligt förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning ska ramavtal finnas för varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden.

Kammarkollegiet behandlar personuppgifter i upphandlingsverktyget Mercell TendSign som används för att ta emot och administrera inkomna anbud i ramavtalsupphandlingar samt för att förvalta ingångna ramavtal. Mercell TendSign behandlar personuppgifter såsom personuppgiftsbiträde. Under förvaltningsfasen behandlas även personuppgifterna i ekonomi- och administrativa system. I samtliga upphandlingar registreras personuppgifter gällande företrädare för anbudsgivaren och kontaktperson för ramavtalet. I vissa upphandlingar behandlas också personuppgifter om anställda och/eller uppdragsgivare hos anbudsgivaren och referenspersoner för olika uppdrag som anges i anbuden.

Syftet med Kammarkollegiets behandling av personpersonuppgifter i samband med ramavtalsupphandlingar

Behandlingen av personuppgifterna i Mercell TendSign utförs i syfte att Kammarkollegiet ska kunna uppfylla sitt uppdrag att upphandla och förvalta ramavtal såsom statlig inköpscentral. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 e) dataskyddsförordningen, uppgift av allmänt intresse.

Personuppgifter som behandlas om företrädare för anbudsgivare

Kammarkollegiet behandlar personuppgifter i upphandlingsverktyget Mercell TendSign om dig som företräder en anbudsgivare. För dig som företräder anbudsgivaren vid ramavtalstecknandet sker även behandling i Visma Addo. Visma Addo behandlar personuppgifter såsom personuppgiftsbiträde. De personuppgifter som normalt sett behandlas är:

 • För- och efternamn
 • E-postadress

Ändamålet med behandlingen

Det övergripande ändamålet med behandlingen är att Kammarkollegiet behöver personuppgifterna för att kunna genomföra upphandlingar och förvalta ingångna ramavtal i enlighet med sitt uppdrag. Kammarkollegiet använder personuppgifterna under upphandlingsprocessen i syfte att bland annat kunna kontakta dig gällande frågor om anbudet.

Kategorier av mottagare

Kategorier av mottagare är främst anställda hos Kammarkollegiet med behörighet till Mercell TendSign och Visma Addo.

Hur länge personuppgifterna behandlas

Personuppgifter kan komma att behandlas så länge som gällande lagar och föreskrifter tillämpliga för Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet föreskriver.

Personuppgifter som behandlas om dig som är anställd och/eller uppdragstagare hos en anbudsgivare

Kammarkollegiet behandlar personuppgifter i Mercell TendSign om dig som är anställd eller uppdragstagare hos en anbudsgivare, för det fall att sådana personuppgifter erfordras i upphandlingen. Personuppgifterna används för att verifiera kravuppfyllnad gällande anbudsgivaren (exempelvis kapacitet), tekniska krav eller för att ligga till grund för utvärderingen av anbudet. De personuppgifter som normalt sett behandlas är:

 • För- och efternamn
 • Personnummer (i förekommande fall)
 • Foto (i förekommande fall)
 • Titel
 • E-postadress
 • Telefon mobil
 • Adress

Ändamålet med behandlingen

Det övergripande ändamålet med behandlingen är att Kammarkollegiet behöver personuppgifterna för att kunna genomföra upphandlingar och förvalta ingångna ramavtal i enlighet med sitt uppdrag. Kammarkollegiet använder personuppgifterna för att göra bedömningar av inkomna anbud.

Kategorier av mottagare

Kategorier av mottagare är främst anställda hos Kammarkollegiet med behörighet till Mercell TendSign.

Hur länge personuppgifterna behandlas

Personuppgifter kan komma att behandlas så länge som gällande lagar och föreskrifter tillämpliga för Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet föreskriver.

Personuppgifter som behandlas dig som är referensperson hos en annan myndighet eller organisation

Kammarkollegiet behandlar personuppgifter i upphandlingsverktyget Mercell TendSign om dig som är referensperson hos en annan myndighet eller organisation, för det fall att sådana personuppgifter erfordras i upphandlingen. Personuppgifterna används för att verifiera kravuppfyllnad. Anbudsgivaren ansvarar för att de personuppgifter som inkluderas i ett anbud och skickas in till Kammarkollegiet är godkända av berörda personer. När Kammarkollegiet därefter behandlar inkomna personuppgifter gör Kammarkollegiet detta som personuppgiftsansvarig. De personuppgifter som normalt sett behandlas är:

 • För- och efternamn
 • Titel
 • Myndighet/organisation
 • Telefon mobil
 • E-postadress

Ändamålet med behandlingen

Kammarkollegiet använder personuppgifterna för att göra bedömningar av inkomna anbud.

Kategorier av mottagare

Kategorier av mottagare är främst anställda hos Kammarkollegiet med behörighet till Mercell TendSign.

Hur länge personuppgifterna behandlas

Personuppgifter kan komma att behandlas så länge som gällande lagar och föreskrifter tillämpliga för Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet föreskriver.

Personuppgifter som behandlas om dig som är kontaktperson för ett ramavtal

Kammarkollegiet behandlar personuppgifter i upphandlingsverktyget Mercell TendSign om dig som kontaktperson för ramavtalet. Personuppgifterna tillgängliggörs även av Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet på www.avropa.se Länk till annan webbplats.. De personuppgifter som normalt sett behandlas är:

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Telefon mobil

Ändamålet med behandlingen

Det övergripande ändamålet med behandlingen är att Kammarkollegiet behöver personuppgifterna för att kunna genomföra upphandlingar och förvalta ingångna ramavtal i enlighet med sitt uppdrag. För dig som är kontaktperson för ett ramavtal används personuppgifterna för att såväl Kammarkollegiet som avropsberättigade ska kunna kontakta dig gällande ramavtalet.

Kategorier av mottagare

Kategorier av mottagare är i första hand anställda hos Kammarkollegiet, anställda hos avropsberättigade myndigheter och andra anbudsgivare/leverantörer. Som kontaktperson hos en ramavtalsleverantör är även alla besökare på www.avropa.se potentiella mottagare av personuppgifterna.

Hur länge personuppgifterna behandlas

Personuppgifter kan komma att behandlas så länge som gällande lagar och föreskrifter tillämpliga för Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet föreskriver.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-05-13