Bränder orsakade av belysning

En av de elektriska installationer som kan orsaka bränder är belysnings­armaturer. Den belysnings­armatur som orsakar flest bränder är armaturer med lysrör. Praktiska tips längre ner på sidan.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sammanställer statistik utifrån de händelserapporter som de kommunala räddningstjänsterna skickar in efter genomförda räddningsinsatser. Utifrån den statistiken framgår det att antalet insatser där startföremålet har varit en belysningsarmatur har varierat mellan 162 till 248 per år under perioden 2005 – 2019.

Varför kan belysningsarmaturer orsaka bränder?

Det finns idag belysningsarmaturer med olika typer av lysrör. I traditionella belysningsarmaturer med lysrör så tänds lysröret med hjälp av en glimtändare tillsammans med en spole (drossel). I dessa typer av armaturer medför lysröret i sig ingen brandrisk, men när lysrören blir gamla kan det ha läckt in luft som kan orsaka att tändningsprocessen försvåras.

Gamla lysrör kan överhettas

Tändningsprocessen upprepas då många gånger för att försöka få lysröret att lysa, vilket medför att lysröret börjat att blinka eller glöda i ändarna. När detta inträffar så drar armaturen mycket ström vilket kan medföra att lysröret hettar upp drosseln som matar röret. Till slut kan detta göra att drosseln riskerar att överhettas och fatta eld.

Tänk på vad som finns under gamla armaturer

När drosseln överhettas kan det få varma delar kan droppa ner från armaturen. Finns det brännbart material under belysningsarmaturen så finns det då en risk att det fattar eld och att branden eskalerar och sprider sig.

Satsa på lysrör med säkerhetständare

Det finns flera typer av glimtändare. Vissa är försedda med en fysisk säkring som löser ut om glimtändaren blir för varm i samband med att lysröret står och blinkar. Glimtändaren släcker lysröret och drosseln kan då inte överhettas och riskera att fatta eld. Dessa glimtändare kallas för säkerhetständare. När man sen byter lysröret så återställer man säkringen med ett tryck och glimtändaren återfår sin funktion.

Nyare installationer är säkrare

I nyare installationer används inte glimtändare, utan istället används ett elektriskt driftdon för att tända lysröret. Det finns även olika typer av lysrör. LED-lysrör blir inte lika varma som andra lysrör.

Tips på vad du kan göra för att minska risken för brandtillbud och bränder?

  • Säkerställa att tillverkarens anvisningar följs vid installation, då belysning som är monterad på fel sätt kan bli en brandrisk. Det gäller speciellt lysrör och halogenlampor.

  • Hålla belysningsarmaturerna fria från damm.

  • Se till att det inte finns brännbart material under eller i närheten av belysningsarmaturen.

  • Släcka armaturen när du lämnar ett rum.

  • Se till att lysrören byts när de börjar att blinka eller glöder i ändarna.

  • Byta ut glimtändaren mot en säkerhetständare om du har en installation med en glimtändare. Det kan göras i samband med att lysröret ska bytas.

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Jobbar du med försäkringsfrågor eller med riskhantering? Vårt nyhetsbrev bjuder på tips, råd och stöd.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-06-03