Vanliga frågor om permutation av stiftelser

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som handlar om permutation av stiftelser.

Vad betyder permutation?

Med permutation menar vi ändringar av sådana föreskrifter som Kammarkollegiet ska pröva enligt kapitel 6 paragraf 1 i stiftelselagen. Övriga ändringar prövas av länsstyrelsen.

Vilken lag gäller för stiftelser?

För de flesta stiftelser gäller stiftelselagen (1994:1220) som trädde i kraft den 1 januari 1996. Lagen gäller även stiftelser som bildats innan detta datum.För pensionsstiftelser och personalstiftelser gäller vad som framgår av lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse med mera. Ansökan om permutation för dessa stiftelser ska skickas till länsstyrelsen, vilket följer av paragraf 22 i samma lag.

För kollektivavtalsstiftelser gäller stiftelselagen i vissa delar, kapitel 11 paragraf 4 i stiftelselagen. Stiftarna och stiftelsen får själva ändra en sådan stiftelses föreskrifter inklusive ändamålet utan Kammarkollegiets tillstånd.

För vinstandelsstiftelser och familjestiftelser (där tillhörighet till en viss släkt är den enda kvalifikation man måste uppfylla för att kunna få bidrag från stiftelsen) gäller stiftelselagen endast i vissa delar eftersom dessa vänder sig till bestämda fysiska personer. Detta följer av kapitel 1 paragraf 7 i stiftelselagen. Istället gäller permutationslagen (1972:205) i fråga om permutation.

Hur stor är avgiften?

Avgiften för en ansökan om permutation är 10 700 kronor och ska sättas in på Kammarkollegiets bankgironummer 5052‑5781 i samband med att ansökan lämnas in. Ange stiftelsens namn vid inbetalningen. Ibland är ansökningsavgiften lägre eller högre än 10 700 kr.

Ansökningsavgift för permutation av stiftelse Länk till annan webbplats.

Hur ansöker man om permutation?

Här hittar du all information om hur ansökan går till och här finns även ansökningsblanketten:

Ansök om permutation av stiftelse Länk till annan webbplats.

Vad krävs för att lägga samman stiftelser?

Ta reda på vad som gäller när en stiftelse ska gå upp i en annan, eller när två eller flera stiftelser ska bilda en ny stiftelse.

Sammanläggning av stiftelser Länk till annan webbplats.

Hur lång är handläggningstiden?

Kammarkollegiets handläggningstid varierar. Om en ansökan är komplett när den kommer in kan ärendet avgöras ganska snart. Om ansökan behöver kompletteras med ytterligare uppgifter eller handlingar eller om det krävs beslut från länsstyrelsen om behörig styrelse eller förvaltare, så kan handläggningen ta längre tid.

Varför gäller inte utdrag ur länsstyrelsens stiftelseregister som bevis på behörig styrelse eller förvaltare?

Kammarkollegiet utgår från vad som står i stiftelsens gällande föreskrifter när vi bedömer om en styrelse eller förvaltare är behörig. Uppgifterna i stiftelseregistret bygger på de uppgifter stiftelsen lämnat till länsstyrelsen. Om stiftelsen tillämpar föreskrifter som ändrats på ett felaktigt sätt finns en risk att uppgifterna i registret inte stämmer. Kammarkollegiet godtar därför inte ett registerutdrag till styrkande av att en styrelse eller förvaltare är behörig sökande.

Ett registerutdrag är inte detsamma som länsstyrelsens beslut enligt kapitel 9 paragraferna 7 och 8 i stiftelselagen att utse styrelseledamöter eller förvaltare för stiftelsen.

Hur upplöses/avvecklas en stiftelse?

En stiftelse upphör att existera när tillgångarna är förbrukade. Ofta har stiftelser en föreskrift som säger att kapitalet inte får användas. Det kan uttryckas på olika sätt, till exempel att endast avkastningen får användas för ändamålet eller att en viss verksamhet ska bedrivas på en angiven fastighet. För att förbruka tillgångarna krävs Kammarkollegiets tillstånd. Undantag från denna regel finns i kapitel 6 paragraf 5 i stiftelselagen. Om stiftelsen saknar föreskrifter som binder tillgångarna krävs inte Kammarkollegiets tillstånd att förbruka dem.

Upplösning av stiftelser Länk till annan webbplats.

För insamlingsstiftelser gäller särskilda regler om hur de upplöses, se kapitel 11 paragraf 2 i stiftelselagen.

Varför prövar Kammarkollegiet inte alla ändringar av föreskrifterna

Kammarkollegiets prövning styrs av kapitel 6 paragraf 1 i stiftelselagen där det anges vilka frågor vi kan pröva. Styrelsen eller förvaltaren får inte utan tillstånd av Kammarkollegiet ändra eller upphäva eller i särskilt fall åsidosätta föreskrifter i stiftelseförordnandet som avser

  1. Stiftelsens ändamål.
  2. Hur stiftelsens förmögenhet ska vara placerad.
  3. Om stiftelsen ska ha egen eller anknuten förvaltning.
  4. Av vem en styrelseledamot eller förvaltaren entledigas eller utses eller hur styrelsen ska vara sammansatt.
  5. Styrelsens beslutförhet eller omröstningsförfarande.
  6. Arvode till styrelsens ledamöter eller förvaltaren.
  7. Räkenskaper eller årsredovisning för stiftelsen.
  8. Revision.
  9. Rätt att föra talan om skadestånd till stiftelsen eller att ansöka om entledigande av styrelseledamot eller förvaltare.

Vad krävs för permutation av en stiftelses föreskrifter?

Enligt kapitel 6 paragraf 1 i stiftelselagen krävs Kammarkollegiets tillstånd för att ändra, upphäva eller i särskilt fall åsidosätta föreskrifter i ett stiftelseförordnande som avser bland annat stiftelsens ändamål, hur stiftelsens förmögenhet ska vara placerad eller om stiftelsen ska ha egen eller anknuten förvaltning.

För tillstånd krävs att föreskrifterna på grund av ändrade förhållanden inte längre kan följas eller har blivit uppenbart onyttiga eller uppenbart stridande mot stiftarens avsikter.

Föreskrifter som inte avser stiftelsens ändamål får dessutom ändras, upphävas eller i särskilt fall åsidosättas om det finns särskilda skäl.

Även om det inte har inträffat ändrade förhållanden så kan föreskrifter som rör ändamålet ändras, upphävas eller i särskilt fall åsidosättas om det finns synnerliga skäl. Tillämpningen av denna permutationsgrund är restriktiv, vilket innebär att den är tillämplig endast i undantagsfall.

Vid en ändring av föreskrifter om stiftelsens ändamål ska vad som kan antas ha varit stiftarens avsikt beaktas så långt som möjligt.

Kan man uppdatera omodernt språk, ändra paragrafnumrering eller lägga till föreskrifter?

Permutation kan bara medges för ändringar i stiftelsens föreskrifter som påverkar möjligheten att följa föreskrifterna. Det är därför inte möjligt att uppdatera ett ålderdomligt språk. Ändrad numrering av paragrafer kan inte heller medges. En föreskrift kan inte förtydligas för att till exempel avhjälpa tolkningssvårigheter. Eftersom permutation bara kan ske på så sätt att en föreskrift ändras, upphävs eller i särskilt fall åsidosätts är det inte möjligt att lägga till föreskrifter som inte har någon motsvarighet i föreskrifterna.

Hur ändrar man föreskrifter som Kammarkollegiet inte prövar?

Länsstyrelsen prövar ändringar av stiftelsens föreskrifter om ändringarna inte avser någon av punkterna i kapitel 6 paragraf 1 i stiftelselagen. Vanliga sådana ändringar är föreskrifter om stiftelsens namn och säte.

Vad ska framgå av styrelsens/förvaltarens beslut om att ansöka om permutation?

Det är stiftelsens styrelse eller förvaltare som beslutar om att ansöka om permutation. Av beslutet ska framgå hur stiftelsens föreskrifter ska ändras (yrkanden). Det är inte tillräckligt att ange att man beslutar ”att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet” eftersom det då inte framgår vad ansökan avser. Det är bra om det framgår av beslutet vem som ska ha kontakten med Kammarkollegiet under ärendets handläggning. Beslutet att ansöka om permutation ska tas upp i ett protokoll som ska justeras. Skälen för ansökan om permutation behöver däremot inte framgå av beslutet utan kan anges separat.

Vad är det för skillnad på fond och stiftelse?

Förr var det vanligt att man använde ordet ”fond” istället för ”stiftelse”. Oftast är det därför ingen skillnad mellan fond och stiftelse och stiftelselagen gäller.

Vad är skillnaden mellan stiftelse och donation med villkor?

En stiftelse bildas genom att någon avsätter egendom att förvaltas på ett visst sätt för ett visst ändamål. En stiftelse är en egen juridisk person och stiftelselagen gäller.

En donation, eller gåva, med villkor innebär att någon ger bort egendom till någon med full äganderätt men med vissa villkor, till exempel att en fastighet inte får säljas. För att ändra villkoren krävs i normalfallet tillstånd av Kammarkollegiet.

Permutationslagen gäller för donationer med villkor.

Permutation av gåvobrev och testamenten Länk till annan webbplats.

Hur överklagas Kammarkollegiets beslut om permutation?

Om vår permutationsuppgift och de lagar den vilar på

Permutation av stiftelser, gåvobrev och testamenten

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-10-26