Mogna team presterar bättre

På Kammarkollegiet tycker vi att det är alla medarbetares rättighet att få arbeta i ett effektivt och välfungerande team.

Anna Narving

Därför jobbar vi med Hållbara team, ett koncept som bygger på Susan Wheelans forskning om arbetsgruppers utveckling.

– När vi fokuserar på friskfaktorer gynnar det både medarbetarnas och verksamhetens utveckling. Vi har startat igång 17 team inom programmet Hållbara team och vi ser att de som genomför programmet utvecklas mycket, berättar Anna Narving, HR-specialist på Kammarkollegiet.

Hållbara team är ett program som HR-funktionen erbjuder enheter och grupper på Kammarkollegiet. I programmet arbetar man med teamutveckling i en befintlig arbetsgrupp.

Teori varvas med gruppdiskussioner

Gruppen träffas vid tre tillfällen under ett år, med en uppstartsdag, en uppföljnings- och en avslutningsdag. Vid tillfällena varvas teoriavsnitt med gruppdiskussioner utifrån gruppens uppdrag, strukturer och samspel. Syftet är att medarbetarna ska få en ökad förståelse om hur grupper fungerar och vilka faktorer som medarbetarna själva kan påverka för att gruppen ska utvecklas till att bli ett moget och effektivt team.

– Diskussionerna i gruppen leder fram till en handlingsplan för fortsatt utvecklingsarbete utifrån de utvecklingsområden som gruppen har identifierat. Med ökad kunskap om hur grupper fungerar och en högre medvetenhet om sin egen grupps mognadsnivå kan kollegorna gemensamt arbeta för att utvecklas som grupp. Vi är övertygade om att denna satsning på lång sikt bidrar till en bättre arbetsmiljö och mer välmående grupper. Dessutom med ökad effektivitet, säger Anna Narving.

Ingen quick fix

En av grupperna som just nu genomför programmet är kommunikationsfunktionen. Mattias Landin, som arbetar som kommunikatör, berättar:

– Det är kul och lärorikt att få jobba med Hållbara team och jag är övertygad om att det bara är positivt för oss som grupp. Det jag gillar mest är att utvecklingen leds av våra egna kompetenta HR-kollegor och att det är kopplat till gedigen forskning om grupputveckling. Jag tror verkligen att Hållbara team kommer att leda till att vi som kollegor och grupp kommer att trivas ännu bättre tillsammans och göra ett ännu bättre jobb i framtiden!

Martin Gälldin på Försäkringsavdelningen har genomfört programmet tillsammans med sina närmaste kollegor.

– För mig känns det här arbetet väldigt viktigt och relevant. Det som gör det extra roligt är att arbetsgivaren prioriterar detta genom att faktiskt arbeta med frågorna och fortlöpande planera in tillfällen för att handleda teamet och se till att vi utvecklas. Det är verkligen ingen pappersprodukt som ser fin ut men som sedan bara samlar damm, säger Martin.

– Det är ingen quick fix. Men de grupper som tar sig an uppgiften och håller den levande i sitt löpande arbete ser snabbt positiva resultat, lovar Anna Narving.

Mer om Hållbara team

Susan Wheelans teori om effektiva team, Integrated Model for Group Development ligger till grund för konceptet Hållbara team som Kammarkollegiet arbetar med. Wheelans vetenskapligt belagda modeller och forskningsresultat ligger bakom den moderna synen på gruppers utveckling och samarbetseffektvitet.

Fyra olika utvecklingssteg

Teorin utgår ifrån fyra olika utvecklingssteg i ett teams utveckling där det fjärde stadiet är då teamet fungerar som mest effektivt. Varje steg har sina specifika frågeställningar som behöver hanteras. Med hjälp av självskattningsinstrumentet Group Development Questionnarie kan en mätning göras som visar var i utvecklingsmodellen en grupp befinner sig och hur effektiv den är.

Nyckelfaktorer för effektiva teams

Susan Wheelans forskning visar på några nyckelfaktorer som behöver finnas på plats för att ett team ska fungera effektivt. Det gemensamma uppdraget och de mål som ska uppnås behöver vara tydligt och väl definierat. Effektiva strukturer, till exempel effektiva möten, tydliga roller med mera, som hjälper teamet att nå de uppsatta målen och genomföra sitt uppdrag behöver också finnas på plats. Dessutom behöver samspelet mellan teamets medlemmar bygga på en tillräcklig grad av öppenhet och tillit så att allas kompetens kan tas tillvara och utnyttjas fullt ut. Ett väl fungerade samspel och en vetskap hos varje teammedlem om att andra vill mig väl, är avgörande för ett teams förmåga att kunna möta förändringar i omvärlden på ett bra sätt.

Effektiva team bygger på samma grund

Hos andra organisationer som arbetar med teamutveckling med Wheelans teori som grund, kallas konceptet ofta Effektiva team istället.

Effektiva team är en av tjänsterna i programmet och tjänsten syftar till att stödja myndigheter att komma igång med sitt egna teamutvecklingsarbete.

Nätverk för teamutveckling

Kammarkollegiet ingår i ett nätverk som drivs av Partsrådet och programmet för Hållbart arbetsliv.

Syftet med nätverket är att byta erfarenheter med andra som också arbetar med teamutveckling samtidigt som vi bygger kunskap inom teamutvecklingsområdet.

Du kan läsa mer om programmet här: www.hallbartarbetsliv.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett hållbart arbetsliv

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2021-10-15