Redovisa verksamhet avseende viss gemensam offentlig service

Statliga myndigheter, kommuner och regioner som har ingått ett serviceavtal ska årligen redovisa till Kammarkollegiet hur verksamheten har bedrivits. Verksamhetsrapporten ska ha kommit in till oss senast den 31 mars året efter verksamhetsåret.

Detta gäller inte i de fall regeringen har bestämt att Statens servicecenter ska ingå avtal att för andra myndigheters räkning utföra viss gemensam offentlig service.

Verksamhetsrapporten ska innehålla följande uppgifter:

Allmänna uppgifter

 • Vilket år rapporten avser.
 • Vilket avtal rapporten avser.
 • Kontaktuppgifter (myndighetens namn, adress, kontaktperson, e-post, telefon).

Redogörelse av verksamheten

Verksamhetsrapporten ska innehålla en redogörelse för hur myndigheten har arbetat med serviceavtalet vid servicekontoret och besvara frågorna:

 • Hur många gällande serviceavtal har myndigheten?
 • Med vilka andra myndigheter har din myndighet ingått avtal?

Bifoga även en förteckning över myndighetens gällande serviceavtal.

Redogörelse om respektive servicekontor

De här frågorna ska redovisas per servicekontor:

 • Utförs förvaltningsuppgifter som anges i paragraf 3, förordningen (2019:214) om viss gemensam offentlig service, det vill säga utfärdande av identitetskort, utlämning av pass eller hittegodshantering (ta emot hittegods respektive lämna ut bevis om mottagande av hittegods)? Ange vilka uppgifter som utförs och omfattningen av arbetet.
 • Ange vilka förvaltningsuppgifter i övrigt och omfattningen av dessa som förekommer vid kontoren och som kräver tillgång till personuppgifter.
 • Har handläggarna vid kontoren tillgång till andra personuppgifter än de som behövs för att kunna utföra förvaltningsuppgifterna som omfattas av serviceavtalet?
 • Vid hur många servicekontor medverkar myndigheten?
 • Till vilka orter är kontoren lokaliserade?
 • Hur många årsarbetskrafter har din myndighet vid de här kontoren?
 • Ange ungefärligt antal besökare vid kontoren.

Övrig redogörelse om verksamheten

Det här ska redovisas:

 • Vilka finansiella konsekvenser har serviceavtalet medfört för myndigheten som helhet?
 • Hur bidrar verksamheten till att myndigheten kan utföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt?
 • Har du övriga upplysningar om verksamheten?

Skicka in rapporten årligen

Skicka rapporten till:

Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm

Det går även bra att skicka rapporten med e-post till: registratur@kammarkollegiet.se

Verksamhetsapporten ska vara oss till handa senast den 31 mars varje år.

Om vår uppgift

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut via länken nedan.

Viss gemensam offentlig service

Redovisa samtjänst vid medborgarkontor

Gäller för avtal som tecknats före den 1 juni 2019.

Samtjänst vid medborgarkontor

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-04-16