Rapportera verksamhet för alternativ tvistlösning

En godkänd nämnd för alternativ tvistlösning ska rapportera sin verksamhet till oss vartannat år. Här hittar du information om hur du går till väga.

Rapporten ska innehålla:

  1. Antalet mottagna tvister och vilka typer av klagomål som de avsåg.
  2. Andel i procent av alternativa tvistlösningsförfaranden som avslutades innan ett resultat kunde nås.
  3. Den tid det i genomsnitt tog att lösa tvisterna.
  4. I hur stor utsträckning resultaten av de alternativa tvistlösningsförfarandena har följts, om detta är känt.
  5. Eventuella systematiska eller betydande problem som ofta uppstår och leder till tvister mellan konsumenter och näringsidkare och, om möjligt, rekommendationer om hur sådana problem kan undvikas eller lösas i framtiden.
  6. En bedömning, i förekommande fall, av hur effektivt samarbetet är inom nätverk av alternativa tvistlösningsorgan som har till uppgift att underlätta lösning av gränsöverskridande tvister.
  7. Vilken utbildning som ges till de fysiska personer som ansvarar för den alternativa tvistlösningen.
  8. En utvärdering av hur effektivt det alternativa tvistlösningsförfarande som organet erbjuder är, och möjliga sätt att förbättra effektiviteten.

Skicka in ansökan

Du kan posta eller e‑posta ansökan till oss.

E-post: registrator@kammarkollegiet.se

Postadress:
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm

Varför ska nämnder för alternativ tvistlösning rapportera vartannat år?

Vi på Kammarkollegiet är tillsynsmyndighet. Det innebär att vi kontrollerar att nämnden du företräder uppfyller de lagstadgade kraven för alternativ tvistlösning.

Utöver att lämna rapport vartannat år är nämnden skyldig att meddela oss om de uppgifter som ligger till grund för godkännandet ändras. Om nämnden inte längre uppfyller kraven kan vi återkalla godkännandet.

Om vår uppgift

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Behörig myndighet för alternativ tvistlösning

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-06-15