Kammarkollegiets behand­ling av person­uppgifter

Kammarkollegiet behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra uppdraget som statlig förvalt­nings­myndig­het.

Behandling av personuppgifter regleras i EU:s dataskyddsförordning och i vissa fall med stöd av svensk dataskyddslagstiftning.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är alla slags uppgifter om en levande, fysisk person, exempelvis namn, adress, personnummer, en bild eller e-postadress.

Behandling av personuppgifter

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med en personuppgift. Det kan till exempel vara att läsa, samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna.

Kammarkollegiets dataskyddsombud

Eftersom Kammarkollegiet är en myndighet har vi också i enlighet med artikel 37 i EU:s dataskyddsförordning utnämnt ett dataskyddsombud. Kontaktuppgifter finner du längst ned i detta dokument.

Så behandlar vi på Kammarkollegiet dina personuppgifter

Kammarkollegiet har en bred verksamhet med över 35 olika uppgifter från riksdag och regering och vi behöver därför behandla personuppgifter inom flera olika områden, i flera olika IT-system och för olika syften. Du kan läsa mer om vilka uppdrag vi har och vilken avdelning som ansvarar för dem.

För att vi ska få behandla personuppgifter krävs ett rättsligt stöd. Exempel på syften och rättsliga grunder:

  • Handlägga ärenden och beslutsfattande sker främst med stöd av de rättsliga grunderna allmänt intresse, rättslig förpliktelse eller myndighetsutövning.
  • Hantera avtal sker med stöd av den rättsliga grunden avtal.
  • Hantera prenumerationer av nyhetsbrev sker med den rättsliga grunden samtycke.
  • Publicering av information på vår webbplats kan bland annat ske med de rättsliga grunderna rättslig förpliktelse, allmänt intresse eller avtal.

Om du har kontakt med en enskild avdelning hos oss kan du få ytterligare specificerad information om hur dina personuppgifter då samlas in och behandlas.

Så här sparar vi personuppgifter

Personuppgifterna behandlas under den tid som krävs för att uppfylla ändamålet och vad som följer av tillämplig lagstiftning, till exempel arkivlagen och bokföringslagen. Personuppgifter i allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med arkivlag-stiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om tillämpning av dessa föreskrifter.

Offentlighetsprincipen

Eftersom Kammarkollegiet är en statlig myndighet är vi skyldiga att bevara allmänna handlingar och dessa kan enbart gallras om det finns särskilda beslut eller föreskrifter om gallring. Allmänna handlingar som innehåller personuppgifter kan komma att lämnas ut om de inte omfattas av sekretess.

Den behandling som sker i enlighet med detta anses nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse.

Vem som får ta del av personuppgifterna

Medarbetare på Kammarkollegiet får ta del av personuppgifter som är nödvändiga för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. I vissa fall använder vi personuppgiftsbiträden. Dessa får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som de har fått av oss. Biträdena och de som agerar för biträdets räkning ska aldrig ta del av mer uppgifter än vad som krävs för att utföra den tjänst som vi har avtalat med dem om. Ett särskilt personuppgiftsbiträdesavtal tecknas med de biträden vi anlitar för att säkerställa detta.

Säkerhet

Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från obehörig åtkomst, förändring och förstörelse.

Dina rättigheter som registrerad hos Kammarkollegiet

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter vi behandlar som rör dig och få ett utdrag av uppgifterna med information om behandlingen, ett så kallat registerutdrag.

Rätt till rättelse

De personuppgifter som vi behandlar ska vara korrekta. Om vi behandlar dina personuppgifter felaktigt har du rätt att begära att få uppgifterna rättade och ofullständiga uppgifter kompletterade.

Rätt till radering, begränsning och invändning

Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem.

Dataportabilitet

Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll till exempel i en annan social medietjänst (rätten till dataportabilitet). Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att under vissa förutsättningar underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter.

Information om begränsade möjligheter

Vi vill redan nu informera dig om att våra möjligheter att tillmötesgå dig vad gäller vissa rättigheter såsom radering och rättelse i praktiken kan vara begränsade på grund av att det finns legala skyldigheter för oss som myndighet att bevara allmänna handlingar.

Så här gör du en begäran

Om du vill använda dig av någon av dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen har vi särskilda blanketter för detta som vi gärna vill att du använder - en för registerutdrag och en för övriga rättigheter. Detta för att det ska bli tydlig för oss vad din begäran avser och för att vi verkligen ska veta att det är rätt person som vi har kontakt med. Blanketterna kan du få genom att kontakta Kammarkollegiets dataskyddsombud.

När vi fått din begäran kommer vi att hantera din begäran som ett särskilt ärende. Vi kommer också göra en kontroll av att det är du som skickat in begäran. Detta gör vi genom att skicka en bekräftelse till dig som du behöver returnera. När vi är klara med vår handläggning skickar vi sedan vårt beslut till din folkbokföringsadress.

Klagomål

Den som anser att någon behandlar personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Kammarkollegiets dataskyddsombud heter Karin Bergh, kontakta henne vid frågor om vår behandling av personuppgifter. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

E-post
GDPR@kammarkollegiet.se

Telefonnummer
08-700 06 57

Adress
Kammarkollegiet
GDPR
Box 2218
103 15 Stockholm

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-02-08