Kammarkollegiets uppgifter

Kammarkollegiet är en statlig myndighet som lyder under Finansdepartementet. Vi har drygt 35 uppgifter enligt vår instruktion.

Med vår verksamhet bidrar vi till att stärka demokratin, öka transparens inom staten och bygga en hållbar framtid.

Längre ner på sidan hittar du alla våra uppgifter sorterade efter den avdelning som ansvarar för dem.

Några av våra uppgifter är att vi

 • Auktoriserar tolkar och översättare.
 • För allmänhetens talan i miljöprocesser.
 • Försäkrar den statliga verksamheten, studenter och statsanställda.
 • Fastställer resegarantier.
 • Förvaltar drygt 200 miljarder åt fler än 400 kunder.
 • Effektiviserar den offentliga förvaltningen genom att ingå ramavtal.
 • Avvecklar dödsbon där Allmänna arvsfonden är arvinge, förvaltar fondens medel och föreslår vilka projekt som ska få stöd.
 • Förvarar och vårdar rikets regalier.

Uppgifterna har gemensamt att det krävs både bredd och spetskompetens för att utföra dem.

Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltningen erbjuder förvaltning av kapital till stiftelser och fonder med statlig eller kyrklig anknytning:

Kapitalförvaltning

Avdelningen ansvarar för kapitalförvaltningen åt:

Allmänna arvsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handläggar- och kanslistöd

Avdelningen ger handläggar- och kanslistöd samt ansvarar för kapitalförvaltning åt

Kärnavfallsfonden

Den offentliga omställningsorganisationen

Kammarkollegiet har inrättat ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd samt en offentlig omställningsorganisation.

För dig som vill ansöka om stöd från den offentliga omställningsorganisationen

Registrering av omställningsorganisation och ersättning till arbetsgivare

Rättsavdelningen

Auktorisation av tolkar och översättare

Begravningsavgift

Behörig myndighet för alternativ tvistlösning

Företräda allmänt vattenområde

Företräda staten i ärenden om ersättning enligt miljöbalken

Godkänna enheter för rätt att väcka grupptalan

Inkassoverksamhet för statliga fordringar

Insyn i hur politiska partier finansierar sin verksamhet

Kommun- och regiongränser

Miljörätt

Permutation av stiftelser, gåvobrev och testamenten

Pröva staten i vissa ärenden om skadeståndsanspråk

Radio- och tv-avgiften

Registrering av idéburna organisationer

Registrering av trossamfund

Resegarantier

Viss gemensam offentlig service

Stämpelskatt

Vigselrätt

Avdelningen ger handläggarstöd åt:

Alkoholsortimentsnämnden

Fideikommissnämnden

Stiftelsen för Kungafonden Med folket för fosterlandet

Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

Statens överklagandenämnd

Övriga uppdrag som Rättsavdelningen handlägger:

 • Föra register över utbildade tolkar
 • Prövning av ersättning till staten vid konsulär katastroftjänst
 • Återkrav gällande stöd från Allmänna Arvsfonden
 • Förvara och vårda rikets regalier och dyrbarheter
 • Handlägga frågor om statens fasta egendom
 • Handlägga ärenden om rättelse enligt jordabalken
 • Handlägga ärenden om ersättning vid ingripanden för att förhindra spridning av smittsam sjukdom
 • Bevaka statens kvarstående avtalsrättigheter avseende statens gruvegendom
 • Nationell kontaktpunkt för frågor om europeiska politiska partier och stiftelser
 • Fastighetsrättsliga arkivutredningar
 • Återbetalning av stöd till Allmänna arvsfonden.

Statens inköpscentral

Statens inköpscentral har uppdraget att ingå ramavtal om varor och tjänster som är avsedda för andra statliga myndigheter. Inom IT och telekom gäller uppdraget hela den offentliga förvaltningen, det vill säga även kommuner och regioner.

Läs mer om Statens inköpscentral på avropa.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-01-18