Frågor och svar om verksamhetsförsäkringar och distansarbete - hemarbete

I samband med pandemin är det många anställda som jobbar hemifrån. Sannolikt kommer det även efter pandemin att erbjudas möjlighet att i viss utsträckning arbeta på distans. Här har vi samlat vanliga frågor och svar om verksamhetsförsäkringar och distansarbete.

Vi har transporterat hem möbler och utrustning till anställda. Om någon i vår personal orsakar en skada i en anställds hem, vad gäller då?

Myndighetens ansvarsförsäkring omfattar myndighetens ansvar för skador som anställda orsakar någon annan genom att vara oaktsamma eller vårdslösa i sitt arbete. Det är dock viktigt att man som myndighet arbetar med sin riskhantering och sitt skadeförebyggande arbete för att minska risken för att en skada inträffar, särskilt när anställda utför andra eller nya arbetsuppgifter.

Kan en arbetsgivare försäkra den anställdes arbetsplats om arbetsplatsen är i hemmet?

Nej. Det är viktigt att både arbetsgivare och de anställda är medvetna om vilket ansvar som de båda har och vilket försäkringsskydd som finns. Kammarkollegiet får bara försäkra statens egendom. Det är därför också viktigt att den anställde har en egen hemförsäkring som omfattar skador som kan inträffa i hemmet vid hemarbete.

Om myndigheten har en egendomsförsäkring gäller den oavsett var i Sverige egendomen befinner sig.

Myndighetens självrisk är som lägst 1 prisbasbelopp (47 600 kr år 2021). En del myndigheter har valt att ha en högre självrisk. Skadekostnader som understiger självrisken får myndigheten själv hantera utanför försäkringssystemet.

Hur gör man som arbetsgivare om man inte har en försäkring hos Kammarkollegiet och den anställdes hemförsäkring inte täcker arbetsgivarens utrustning?

Om försäkring saknas och myndighetens egendom skadas så får myndigheten stå för eventuell skadekostnad själv.

Hur regleras en myndighets skadeståndsskyldighet i förhållande till en arbetstagares egen försäkring?

Grundprincipen är att den som har fått en skada på sin egendom ska få sin skada reglerad via sin egen egendomsförsäkring, till exempel hemförsäkringen om det gäller skada på en arbetstagares privata egendom .

Om arbetstagaren som drabbats av skadan anser att skadan har orsakats av myndigheten som arbetsgivare, kan arbetstagaren rikta sitt krav direkt mot myndigheten. Myndigheten kan då anmäla det inträffade som en ansvarsskada till sin försäkringsgivare Kammarkollegiet.

En skadeståndsbedömning kan ta tid, varför det oftast är mer fördelaktigt att få sin skada reglerad via sin egen hemförsäkring. Om hemförsäkringsbolaget sedan anser att myndigheten ansvarar för skadan på skadeståndsrättslig grund, tar bolaget hand om återkravet/regressen och kontaktar då arbetsgivaren eller Kammarkollegiet. Regleringen av eventuella krav sköts då mellan hemförsäkringsbolaget och Kammarkollegiet.

För att man ska kunna vara skadeståndsskyldig så är grundprincipen att skadan ska ha orsakats avsiktligen (uppsåt) eller genom oaktsamhet eller vårdslöshet. Skador som avsiktligen orsakas någon annan omfattas inte av någon ansvarsförsäkring.

Hur kan arbetsgivaren och den anställde försäkra sig mot skador på arbetsplatsen i hemmet som orsakas av den utrustning som arbetsgivaren tillhandahåller, till exempel om jobbdatorn eller telefonen börjar brinna?

Riskanalys och skadeförebyggande arbete är viktigt.

  • Till att börja med är det viktigt att man identifierar vilka risker för skador som finns och hur sannolikt det är att de inträffar.
  • I nästa steg gäller det att ha tydliga instruktioner om vad den anställde ska göra för att förhindra eller minska risken för att en skada inträffar. Till exempel att aldrig ladda datorer och mobiltelefoner på natten eller annan tidpunkt när man inte är närvarande. Lämnar man arbetsplatsen drar man ur laddarna och sätter i dem igen när man är tillbaka.
  • Skador på myndighetens egendom regleras via myndighetens egendomsförsäkring om sådan finns och om skadekostnaden överstiger självrisken.
  • Skador på den anställdes egendom regleras via den anställdes hemförsäkring. Det är därför viktigt att den anställde ser till att ha en hemförsäkring som omfattar den här typen av skador.

Stöd i ditt riskhanteringsarbete

Vårt riskhanteringsstöd är till för att underlätta för dig som arbetar med riskhantering på en myndighet. Vi har tagit fram olika stöd för ditt arbete med riskhantering som består av:

  • Metodstöd för att genomföra en verksamhetsanalys och räkna ut riskkostnad
  • Riskrondsbesök och en checklista för riskgenomgång
  • Tips och råd för förebyggande åtgärder
  • Ett nyhetsbrev som utkommer 4 gånger per år
  • Riskhanteringsdagen

Läs mer om riskhanteringsstöd

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-04-01