Bedömning av det skriftliga tolkprovet

Delprov 3 i det skriftliga tolkprovet består av översättning av ord/ uttryck i kontext samt termer från svenska till tolkspråket. På den här sidan kan du läsa mer om hur provet bedöms.

Varje korrekt översatt uttryck/ord eller term ger 3 poäng, i annat fall sker poängavdrag.

Endast korrekta översättningar av ordets/uttryckets eller termens betydelse i det givna sammanhanget godtas. Översättningsförslaget måste vara idiomatiskt korrekt och ska återfinnas som vedertaget begrepp på målspråket. Om exakt motsvarighet inte finns på målspråket kan ett närliggande förslag eller en omskrivning godkännas utan poängavdrag

Termer ska översättas med rätt ordklass för att de ska ge full poäng (detta gäller inte delen Ord och uttryck i kontext).

Poängavdrag

Varje korrekt översatt uttryck/ord eller term ger 3 poäng. Avdrag görs på 1, 2 eller 3 poäng om något av följande fel förekommer:

  • Betydelseglidning, betydelseförändrande felöversättning, direktöversättning
  • Bara del av ord är översatt
  • Felstavning som är betydelseförändrande eller vållar missförstånd
  • Fel ordklass (i språk där man gör skillnad på ordklass)
  • Ej koncis omformulering då direkt motsvarighet finns
  • Alternativa översättningar där bara den ena är korrekt (i dessa fall ges ingen poäng)
  • Andra fel

Information till dig som väntar på att avlägga muntligt tolkprov

Till följd av pandemin har vi längre väntetider än vanligt för muntliga tolkprov.

Vid inplanering av prov till hösten 2022 prioriterar vi de som deltagit i ett skriftligt tolkprov under 2021 eller tidigare.

Du som har deltagit i ett skriftligt tolkprov under 2022 kommer sannolikt att kallas till ett muntligt prov tidigast i början på 2023.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-06-02