Kammarkollegiet logotyp

Aktieindexkonsortiet Äpplet

Äpplet är ett aktieindexkonsortium där samtliga aktier har samma vikt, till skillnad mot traditionella indexprodukter där de ingående aktierna viktas med sitt marknadsvärde.

Konsortiets strategi är att ge varje bolag, cirka 50 stycken, lika hög vikt. Det betyder att större bolag får lägre vikt, och mindre bolag en högre vikt, än i ett marknadsvärdesviktat index. Löpande rebalansering sker i portföljen. Innebörden av detta är att den förväntade avkastningen och även den riskjusterade avkastningen ökar.

Avkastningsmål och investeringsprocess

Konsortiet är passivt förvaltat och har som mål att ge en överavkastning mot jämförelseindex över tid. Jämförelseindex är OMXS60CAPGI justerat för etiska restriktioner.

Produktblad

Ansvarsfulla investeringar

Den passiva förvaltningen innebär inte någon bolagsspecifik analys och syftar enbart till att följa ett externt index. I och med det så sker endast en negativ screening i konsortiet.

Konsortiet investerar inte i företag som bryter mot internationella normer och konventioner med avseende på arbetsrätt, mänskliga rättigheter, korruption och miljö. Vi har också valt att inte investera i branscher eller bolag som är involverade i produkter eller sektorer som vi anser oacceptabla eller kontroversiella, exempelvis får ingen del av bolaget avse produktion av pornografi.

I konsortiet finns restriktioner kring placeringar i företag med verksamheter inom pornografi, tobak, vapen, produktion av fossila bränslen, alkohol, spel samt vapen.

Läs mer om ansvarsfulla investeringar

Placeringsregler

Portföljens tillgångar är likvida och fördelade med en god riskspridning mellan branscher och företag. Konsortiet ska normalt vara fullinvesterat. Undantag sker vid omplaceringar och vid andelstransaktioner. Konsortiet handlar inte i optioner eller terminer och lånar inte upp pengar för att finansiera placeringsverksamheten.

Våra placeringsregler Pdf, 149.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Övriga tjänster

Värdepappers-administration

Värdepappersadministration utför back- och middle officetjänster för både externt och internt förvaltat kapital från myndigheter, stiftelser och statliga bolag. Värdepappersadministration ansvarar också för avkastnings- och riskrapportering samt resultatuppföljning.

Läs mer om Värdepappersadministration

Diskussionspartner

Vår rådgivning syftar till att hjälpa våra kunder att få en effektiv och bra förmögenhetsförvaltning. Rådgivningen är oberoende och inriktad på att sätta mål kring avkastning, risknivå, tillgångsallokering och portföljstrategi.

Läs mer om diskussionspartner och rådgivning

Förvaltning

Förvaltning av svenska och utländska aktier och obligationer.

Aktieförvaltning
Ränteförvaltning
Diskretionär förvaltning
Alternativa investeringar

Allokering

Marknadslägets ständiga förändringar kräver en optimalt sammansatt portfölj. Med vår expertis i allokering garanteras du en stabil kombination mellan olika tillgångsslag.

Läs mer om allokering

Ekonomitjänster

Kammarkollegiet kan bli din finansavdelning som tar hand om allt från förvaltning till redovisning, deklarationer, administration och riskkontroll.

Läs mer om ekonomitjänster

Sidan senast uppdaterad: 2023-11-01