Ansök om vigselrätt för trossamfund

För att en vigsel ska vara giltig ska den förrättas av en behörig vigselförrättare som är knuten till ett samfund med vigselrätt. Här kan du ansöka om tillstånd för trossamfund att förrätta vigsel.

Vad krävs för att ett trossamfund ska få tillstånd att förrätta vigsel?

Trossamfundet ska ha en varaktig verksamhet och en organisation som klarar av att tillämpa den svenska lagens bestämmelser om vigsel.

Vi godkänner inte samfund som håller i ceremonier som leder till äktenskapsliknande förbindelser där någon av parterna är minderåriga eller inte samtycker till att ingå i förbindelsen.

Vad ska ansökan innehålla?

Gå igenom de här tre flikarna och säkerställ att du har tagit med all formalia, uppgifter om samfundet och dokument som ska bifogas innan du skickar in ansökan.

Uppgifter om samfundet

De här formella uppgifterna måste ansökan innehålla:

1. Information om samfundet:

 • Fullständigt namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress

2. Kontaktuppgifter till de som kommer att vara behöriga att företräda trossamfundet i vigselärenden (om Kammarkollegiet medger ansökan):

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefon- och faxnummer
 • E-postadress

3. Organisationsnummer. Om samfundet är registrerat hos Kammarkollegiet ska ni ange det. Om samfundet inte är registrerat hos hos oss på Kammarkollegiet sedan tidigare ska ansökan innehålla ett utdrag ur Skatteverkets organisationsnummerregister.

4. Ansökan ska undertecknas av en behörig företrädare för samfundet eller av ett ombud med fullmakt. Om det finns en fullmakt ska den bifogas ansökan.

Uppgifter om verksamhet och organisation

1. Uppgift om vilka kvalifikationskrav som samfundet ställer på en person som är tänkt som vigselförrättare, till exempel utbildning och befattning inom samfundet. Av redogörelsen ska det också framgå om de här personerna har genomgått någon särskild utbildning i de juridiska reglerna kring vigsel.

2. En redogörelse för vilken utbildning samfundet ger eller kommer att ge blivande vigselförrättare samt hur löpande fortbildning sker eller kommer att ske.

3. En ungefärlig uppskattning av behovet av vigselrätt hos er, det vill säga hur många vigslar ni kan komma att genomföra per år.

4. Uppgift om samfundet förrättar religiösa bröllopsceremonier. I så fall ska ansökan innehålla en beskrivning av hur ceremonierna går till och om några dokument (”vigselbevis” och så vidare) utfärdas. Samfundet måste då också redogöra för:

 • Hur många ceremonier samfundet har per år och om ni kommer att fortsätta ha sådana även om Kammarkollegiet inte medger vigselrätt.
 • Hur ni kommer att skilja på de religiösa ceremonierna och de juridiskt giltiga vigselceremonierna.
 • Minimiålder på personerna som genomgår en religiös ceremoni, ifall båda personerna måste vara på plats samtidigt eller ifall en av dem kan vara närvarande via ombud eller företrädas av exempelvis en förälder eller vårdnadshavare.
 • Hur ni säkerställer att båda personerna vill genomföra den religiösa ceremonin.

5. Uppgift om samfundets totala antal medlemmar över 18 år. Om samfundet består av flera församlingar måste ansökan innehålla en redogörelse för hur många de är och ungefär hur många medlemmar de har vardera.

6. En kort beskrivning av samfundets historia, organisation och verksamhet. Det ska också framgå:

 • när samfundet bildades
 • om samfundet tillhör någon annan organisation, inom eller utom Sverige, ska samfundet kort beskriva hur den är organiserad och vilka befogenheter den har i förhållande till samfundet
 • på vilket sätt samfundet uppfyller de krav på varaktighet och organisation som anges i lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund.

7. Uppgift om Myndigheten för stöd till trossamfund har beviljat samfundet statsbidrag eller inte.

Dokument som ska bifogas ansökan

1. Två bestyrkta exemplar av samfundets aktuella stadgar, om vi inte redan har dem. Om stadgarna inte är skrivna och antagna på svenska ska ni skicka in en översättning till svenska av dem. Översättningen ska vara gjord eller bestyrkt av en auktoriserad translator, om sådan finns.

2. Två bestyrkta exemplar av vigselordning eller annat motsvarande dokument. Vigselordning ska beskriva de olika momenten i vigseln, vilka frågor som ska ställas till de blivande makarna och så vidare. Samfundet måste beskriva vigselförrättarens åtgärder före respektive efter vigseln, om dessa inte framgår av själva vigselordningen.

3. En handling som visar att den som har skrivit under ansökan är behörig att företräda trossamfundet. En sådan handling kan exempelvis vara en bestyrkt kopia av ett protokoll eller undertecknat protokollsutdrag som visar beslut om att du ingår i styrelsen eller på annat sätt är behörig att företräda trossamfundet.

4. Om du är ombud ska du bifoga en fullmakt.

Alla bilagor ska vara bestyrkta

Att en kopia ska vara bestyrkt betyder att en annan person ska intyga på kopian att den stämmer överens med originalet. Personen kan skriva ”kopian överensstämmer med originalet” eller ”vidimeras” och sedan skriva under med sin namnteckning, sitt namn i klartext och sitt telefonnummer eller personnummer.

Om vår uppgift kring vigselrätt

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Vigselrätt

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-07-05