Finns släktarvingar?

Vad gäller när någon som verkar sakna släktingar avlider och efterlämnar ett arv?

Vad ska socialnämnd och överförmyndare i kommunen göra?

När en person avlider och verkar sakna släktarvingar ska socialnämnden vid kommunen där den avlidne bodde, utreda om den avlidne har några släktarvingar. Det sker genom en släktutredning. Visar denna att den avlidne saknar släktarvingar är Allmänna arvsfonden legal arvinge och företräds av Kammarkollegiet.

Socialnämnden har provisoriskt ansvar för dödsboet

Innan det är bekräftat att den avlidne saknar släktarvingar – och att därför Allmänna arvsfonden blir legal arvinge och dödsbodelägare – har socialnämnden det provisoriska ansvaret för dödsboet, enligt Ärvdabalken, kapitel 18 paragraf 2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Observera att innan socialnämnden utrett om släktarvingar finns, saknar Allmänna arvsfonden behörighet att förfoga över dödsboet och kan därför inte heller ta emot års- eller slutredovisningshandlingar från överförmyndaren. En bouppteckning bör inhämtas från Skatteverket för att kontrollera vem som är rätt mottagare av års- och slutredovisning.

Är det oklart om den avlidne har släktarvingar?

Då ska överförmyndaren anmäla dödsfall till socialnämnden. När en person avlider och verkar sakna släktarvingar ska överförmyndaren anmäla dödsfallet till socialnämnden.

Då ska socialnämnden göra en släktutredning. Socialnämnden ska göra en släktutredning så snart som möjligt efter att ha tagit emot ett dödsbo. En släktutredning kan beställas på Riksarkivet.se Länk till annan webbplats. och ska göras till och med tredje arvsklassen, det vill säga mor- eller farföräldrar, fastrar, farbröder, mostrar eller morbröder. Ibland är en släktutredning inte fullständig, det kan till exempel bero på att den avlidne eller dennes föräldrar inte var födda i Sverige.

Har den avlidne varit gift bör också bouppteckning efter den först avlidna inhämtas från Skatteverket för kontroll av eventuella efterarvingar. Vid behov ska även en släktutredning avseende denna inhämtas.

Om det inte går att utreda om det finns några släktarvingar i livet

Socialnämnden ska anmäla till Överförmyndaren så att en god man tillsätts för okända eller bortovarande arvingar. En kungörelse görs via Skatteverket i Post- och Inrikes Tidningar för att söka efter eventuella släktarvingar. Ärendet kommer att vara vilande under fem år så att den som eventuellt ska ärva har möjlighet att ge sig till känna.

När släktarvingar och testamente saknas

Socialnämnden ska då skicka in en anmälan om dödsfall till Kammarkollegiet och bifoga den slutförda släktutredningen.

När släktarvingar saknas men testamente finns

Om det finns ett testamente i original som ser formellt riktigt ut ska detta överlämnas till testamentstagaren. Arvsfonden ska i egenskap av dödsbodelägare kallas till bouppteckningsförrättning och delges testamentet. Om det råder tveksamhet rörande testamentet kan kontakt tas med Allmänna arvsfonden.

Även om den avlidne har skrivit ett testamente till förmån för någon annan än Allmänna arvsfonden måste testamentet delges Arvsfonden av testamentstagaren för att bli godkänt. Arvsfonden kommer inte att vara inblandad i avvecklingen av dödsboet.

Vid dödsboanmälan istället för bouppteckning

Läs mer om gravrättsinnehav, gravsättning och ekonomisk redovisning vid dödsboanmälan.

Vid dödsboanmälan

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-04-23