Upplösning av stiftelser

Här hittar du information om förbruka kapitalet för ändamålet, förbruka kapitalet för ändamålet utan Kammarkollegiets tillstånd och om stiftelsen saknar föreskrifter ombundet kapital.

Förbruka kapitalet för ändamålet

En stiftelse med ett litet kapital kan ha svårt att få tillräcklig avkastning för att tillgodose ändamålet. Om stiftelsen har ett bundet kapital, det vill säga ett kapital som inte får användas, krävs i normalfallet tillstånd av Kammarkollegiet för att stiftelsen ska få förbruka såväl avkastning som kapital för stiftelsens ändamål. Ett sådant beslut innebär att stiftelsen kan förbruka samtliga tillgångar och därmed upplösas.

En föreskrift om hur stor del av stiftelsens avkastning – och kapital – som får användas är en del av stiftelsens ändamål. För att kunna ändra eller upphäva en sådan föreskrift krävs därför att föreskriften på grund av ändrade förhållanden inte längre kan följas eller har blivit uppenbart onyttigt eller uppenbart stridande mot stiftarens avsikter, eller att det föreligger synnerliga skäl.

När stiftelsen är upplöst ska den avträdande styrelsen eller förvaltaren anmäla det till länsstyrelsen.

Förbruka kapitalet för ändamålet utan Kammarkollegiets tillstånd

I kapitel 6 paragraf 5 i stiftelselagen finns ett undantag från kravet på Kammarkollegiets tillstånd om att få förbruka kapitalet för ändamålet. Stiftelsens styrelse eller förvaltare får besluta om att förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, om

  • Stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan.
  • Stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren.
  • Värdet av tillgångarna, värderade med tillämpning av kapitel 3 paragraf 3 i stiftelselagen, vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren har understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio gånger det då gällande prisbasbeloppet enligt kapitel 2 paragraferna 6 och 7 i socialförsäkringsbalken, samt att
  • stiftelsen saknar skulder.

Beslutet måste godkännas av länsstyrelsen, innan det får tillämpas. Prövningen hos länsstyrelsen är kostnadsfri.

När stiftelsen är upplöst ska den avträdande styrelsen eller förvaltaren anmäla det till länsstyrelsen.

Om stiftelsen saknar föreskrifter om bundet kapital

Kammarkollegiets tillstånd att få förbruka kapitalet för ändamålet krävs inte om stiftelsen saknar föreskrifter som hindrar att kapitalet förbrukas. För mer information hänvisas till länsstyrelsen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-08-11