Årlig rapportering om värdeöverföringar

Här hittar du information om vad din organisation årligen ska rapportera till oss och varför ni behöver göra det.

Som registrerad idéburen organisation ska ni varje år rapportera till oss om de värdeöverföringar ni har gjort eller beslutat om det senaste räkenskapsåret.

När det är dags att rapportera får ni ett mejl av oss och kan då rapportera i vår e-tjänst.

Tänk på att:

 • Ni måste rapportera till oss även om ni inte gjort eller beslutat om någon värdeöverföring under året.
 • Även ni som avregistrerats som idéburen organisation de senaste fem åren ska rapportera.
 • Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör värdeöverföringar som är otillåtna kan dömas till böter. Kammarkollegiet ska göra en anmälan till Polismyndigheten om vi misstänker att ett brott enligt registreringslagen har begåtts.

Vilka uppgifter ska ni lämna in?

 • Årsredovisningen för det senaste räkenskapsåret. Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning, noter och underskrifter. Detta gäller för er som är skyldiga att upprätta en årsredovisning.
 • Bokslutet för det senaste räkenskapsåret. Redovisningen ska innehålla balansräkning, resultaträkning och verksamhetsberättelse. Detta gäller för er som inte är skyldiga att upprätta en årsredovisning.

Om ni gjort eller beslutat om några värdeöverföringar under det senaste räkenskapsåret ska ni:

 • Meddela när och till vem värdeöverföringen gjordes och vad överföringen avsåg.
 • Lämna underlag om värdeöverföringen.

Behörig firmatecknare ska skriva under

Det är behörig eller behöriga firmatecknare som ska skriva under rapporteringen. För att styrka behörigheten ska ni bifoga registreringsbevis från Bolagsverket eller Länsstyrelsen som inte är äldre än en månad alternativt kopia på justerat årsmötesprotokoll eller annan handling som visar styrelsens nuvarande sammansättning och vilka som är utsedda firmatecknare.

Vad innebär värdeöverföring?

Begreppet värdeöverföring är brett och används på olika sätt i olika lagar och regler. Enligt registreringslagen är definitionen av en värdeöverföring en affärshändelse som medför att förmögenheten hos en idéburen organisation minskar och som inte är av rent affärsmässig karaktär för organisationen.

Värdeöverföring kan exempelvis vara:

 • Vinstutdelning
 • Köp till överpris
 • Försäljning till underpris
 • Lön eller arvode för tjänster eller arbeten som inte alls eller endast delvis motsvaras av utbetalningen.
 • Lön som överstiger marknadsmässig lönenivå.
 • Minskning av aktiekapital, den bundna överkursfonden eller reservfonden för återbetalning till aktieägare.

De här exemplen är inte uttömmande för vad som kan räknas som värdeöverföringar.

Enligt registreringslagen får en registrerad idéburen organisation inte göra några värdeöverföringar till andra än till registrerade idéburna organisationer eller till forskning. Med det innebär att inte heller värdeöverföringar inom en koncern är tillåtna såvida inte de berörda organisationerna alla är registrerade.

Begränsningarna om värdeöverföring gäller även de idéburna organisationer som avregistrerats de senaste fem åren.

Vad innebär forskning i det här sammanhanget?

Forskning enligt registreringslagen är ett vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete eller vetenskapliga studier genom observation, om arbetet eller studierna görs för att hämta in ny kunskap, och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte sådant arbete eller sådana studier som utförs endast inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-03-22