Personuppgifter vid registrering av idéburna organisationer

Kammarkollegiet har, enligt lagen (2022:900) om registrering av idéburna organisationer, i uppdrag att registrera och utöva tillsyn över idéburna organisationer.

Kammarkollegiets uppdrag och register

Syftet med registreringen är att synliggöra idéburna organisationer inom välfärden och särskilja dem från offentliga och kommersiella aktörer. Registreringen omfattar uppgifter om den idéburna organisationen och kontaktuppgifter till en kontaktperson som är behörig att företräda den idéburna organisationen i frågor om registrering. I tillsynen granskas bland annat att de idéburna organisationerna inte gör några värdeöverföringar annat än till andra registrerade idéburna organisationer eller till forskning. Personuppgifter kan även komma att behandlas inom ramen för denna tillsynsverksamhet.

Syftet med behandlingen

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att kontrollera att förutsättningarna för registrering är uppfyllda, att uppgifterna i registret är korrekta och att bestämmelserna om värdeöverföring upprätthålls.

Rättslig grund för behandlingen

För att fullfölja uppdraget behöver vi behandla inlämnade personuppgifter. Behandlingen är nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse.

Uppgifter i Kammarkollegiets register

Följande personuppgifter behandlas om den person som anmälts som kontaktperson:

  • Namn
  • Postadress
  • Personnummer eller samordningsnummer
  • E-postadress

I tillsynsärenden kan personuppgifter i form av namn, postadress, personnummer och e-postadress komma att behandlas.

Personuppgifterna i Kammarkollegiets register publiceras inte på Kammarkollegiets webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-10-04