Register över idéburna organisationer

Vad är syftet med registret, vilka kan bli registrerade och vad krävs för att kunna bli registrerad? Vad innebär värdeöverföring i det här sammanhanget?

Här får du svar på flera frågor om registret, dess syfte och funktion.

Vilka organisationer kan bli registrerade?

De här kraven ställer lagen för att en organisation ska kunna bli registrerad:

 • Organisationen ska vara idéburen. En idéburen organisation är en juridisk person som uteslutande har ett allmännyttigt syfte. Detta ska vara formulerat i stadgar, bolagsordning, urkund eller motsvarande handling.
 • Organisationen kan vara till exempel ett aktiebolag, en ekonomisk förening, stiftelse eller ideell förening. Bestämmelsen omfattar även utländska juridiska personer. Den får inte vara en enskild firma.
 • Organisationen ska vara en offentligt finansierad välfärdsverksamhet, eller ha för avsikt att bli det.
 • Organisationen får inte vara under rättsligt bestämmande inflytande från stat, region eller kommun.
 • Många organisationer är uppbyggda av olika lokalföreningar - var och en av dessa som vill ingå i registret måste skicka in sin egen ansökan.
 • Det måste även finnas en bestämmelse i bolagsordning, stadgar eller motsvarande handling om att kvarvarande tillgångar vid en eventuell upplösning ska hanteras på ett sätt som inte bryter mot lagens begränsning om värdeöverföringar.

Vad är syftet med registret?

Syftet med registret är att:

 • synliggöra idéburna organisationer och särskilja dem från offentliga myndigheter och privata aktörer,
 • visa att organisationerna är idéburna och uppfyller ställda kriterier,
 • kunna identifiera organisationerna med namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter.

Det är frivilligt för idéburna organisationer att ingå i registret.

Registret är inget bransch- eller leverantörsregister

Det är inte ett bransch- eller leverantörsregister och heller inte en plats att söka och hitta tjänster och produkter. Idéburna organisationer finns i många fall i andra register så som föreningsregistret och aktiebolagsregistret.

Vilka uppgifter kommer att visas ut?

De här uppgifterna kommer att visas ut i registret:

 • Namn på organisationen
 • Organisationsnummer (om det finns)
 • Postadress

Vilka avgifter behöver organisationen betala?

Ansökningsavgiften samt den årliga tillsyns- och registerhållningsavgiften är ännu inte fastställd. Så snart de är det hittar du information här.

Kammarkollegiet tar ut avgifter för att täcka de egna kostnaderna.

Ansökningsavgift

I samband med att du ansöker om att registrera din idéburna organisation betalar du ansökningsavgiften i e-tjänsten. Det går även att betala ansökningsavgiften till Kammarkollegiets bankgiro.

Notera - Kammarkollegiet kan inte påbörja handläggningen förrän ansökningsavgiften är betald.

Tillsyns- och registerhållningsavgift

När en idéburen organisation är registrerad skickar Kammarkollegiet en faktura till organisationen för den årliga tillsyns- och registerhållningsavgiften.

Denna faktura kommer året efter att organisationen har registrerats.

Vad innebär värdeöverföring?

För att kunna ingå i registret får medel - en så kallad värdeöverföring - endast föras över från:

 • en idéburen organisation till en annan idéburen organisation. När en organisation ska flytta medel till en annan organisation måste bägge organisationerna finnas med i Kammarkollegiets register.
 • en idéburen organisation till forskning.

Definition: En värdeöverföring är en affärshändelse som medför att förmögenheten hos en idéburen organisation minskar och som inte är av rent affärsmässig karaktär för organisationen.

Vilka krav följer efter registreringen?

 • Varje år ska organisationen skicka in en årlig redogörelse om värdeöverföringar till Kammarkollegiet. En registrerad idéburen organisation får endast göra värdeöverföringar till andra registrerade idéburna organisationer eller till forskning.
 • Om en idéburen organisation avregistreras, efter ett beslut från Kammarkollegiet eller om organisationen inte längre vill vara med, ska organisationen de fem efterföljande åren lämna in den årliga redogörelsen.
 • Organisationen betalar en registerhållnings- och tillsynsavgift varje år. Detta gäller även för avregistrerade organisationer i fem år efter avregistrering.
 • Organisationen måste genast anmäla ändringar till Kammarkollegiet, exempelvis ändringar i stadgarna, kontaktperson eller kontaktuppgifter.

Vad händer om en registrerad idéburen organisation inte uppfyller kraven?

En organisation som inte följer lagens begränsningar om värdeöverföringar eller som inte meddelat Kammarkollegiet om ändringar kan tvingas betala vite eller böter. Om Kammarkollegiet misstänker att ett brott har begåtts kommer en polisanmälan bli aktuell.

Nytt uppdrag

Kammarkollegiet har fått det nya uppdraget att hålla register över idéburna organisationer.

Läs mer om det nya uppdraget