Ansök om auktorisation som tolk med yrkeskvalifikationer från annat land

Är du auktoriserad tolk i en annan EES-stat eller i Schweiz? Då kan du ansöka om att bli auktoriserad även i Sverige. Auktorisationen ska avse kombinationen svenska och ett annat språk.

Text

De här dokumenten ska du bifoga din ansökan

  • Personbevis eller motsvarande utfärdat i det land där du är bosatt.
  • Registerutdrag från det land där du är bosatt som visar om du har dömts till påföljd för brott.
  • Registerutdrag från det land där du är bosatt som visar om du har indrivningsbara skulder.
  • Förvaltarfrihetsintyg utfärdat av överförmyndaren i den kommun där du är folkbokförd i Sverige. Om du inte är bosatt i Sverige ska överförmyndaren i Stockholm utfärda intyget.
  • Bestyrkt kopia av bevis eller intyg för att styrka dina yrkeskvalifikationer.

Du ska skriva din ansökan på svenska. De bilagor som du bifogar ansökan ska också vara skrivna på eller översatta till svenska av en översättare som är auktoriserad.

Ansökningsavgift

Du betalar ansökningsavgiften på 2 900 kronor i samband med att du skickar in ansökan.

Bankgiro: 126-7152

Skriv namn och personnummer som meddelande vid inbetalning.

Avgiften återbetalas ej.

Om du betalar från utlandet anger du BIC: SWEDSESS, och IBAN: SE6080000890119647360503

Bedömning av tolkar med kvalifikationer från annat land

När vi har fått din ansökan bedömer vi om dina yrkeskvalifikationer motsvarar våra kunskapskrav för auktorisation. Det gör vi genom att jämföra dina dokumenterade kunskaper med innehållet i kunskapsprovet.

Om din utbildning eller dina yrkeskvalifikationer avviker från våra kunskapskrav för auktorisation kan vi besluta om en kompensationsåtgärd. Du har då rätt att välja mellan ett så kallat lämplighetsprov eller en anpassningsperiod.

Ett lämplighetsprov innebär att vi testar dig på de delar som vi anser är lämpliga i just ditt fall.

En anpassningsperiod innebär att du under en period på upp till tre år arbetar under en behörig yrkesutövares ansvar.

Regler för erkännande av yrkeskvalifikationer framgår av tolkföreskrifterna

Om tolk som ett reglerat yrke

Om vår uppgift

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Auktorisation av tolkar och översättare

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-02-04