Ansök om auktorisation som tolk med yrkeskvalifikationer från annat land

Är du auktoriserad tolk i en annan EES-stat eller i Schweiz? Då kan du ansöka om att bli auktoriserad även i Sverige. Auktorisationen ska avse kombinationen svenska och ett annat språk.

Ansökan

Din ansökan är bindande. När du har skickat in en ansökan och betalat in ansökningsavgiften godkänner du att vi tar upp din ansökan om auktorisation för prövning.

Tänk på att ha det här till hands när du söker

 • Alla bilagor ska vara i formatet pdf.
 • Personbevis eller motsvarande utfärdat i det land där du är bosatt.
 • Registerutdrag från det land där du är bosatt som visar om du har dömts till påföljd för brott.
 • Registerutdrag från det land där du är bosatt som visar om du har indrivningsbara skulder.
 • Förvaltarfrihetsintyg utfärdat av överförmyndaren i den kommun där du är folkbokförd i Sverige. Om du inte är bosatt i Sverige ska överförmyndaren i Stockholm utfärda intyget.
 • Bestyrkt kopia av bevis eller intyg för att styrka dina yrkeskvalifikationer.

Bilagorna ska vara skrivna på eller översatta till svenska av en auktoriserad översättare.

Ansökningsavgift

 • Betala ansökningsavgiften 2 900 kronor till bankgiro 126-7152.
 • Om du betalar ansökningsavgiften från utlandet anger du:
  BIC: SWEDSESS och IBAN: SE6080000890119647360503.
 • Skriv namn och personnummer som meddelande vid inbetalning.

Vår bedömning av tolkar med kvalifikationer från annat land

När vi har fått din ansökan bedömer vi om dina yrkeskvalifikationer motsvarar våra kunskapskrav för auktorisation. Det gör vi genom att jämföra dina dokumenterade kunskaper med innehållet i auktorisationsprovet för tolkar.

Om din utbildning eller dina yrkeskvalifikationer avviker från våra kunskapskrav för auktorisation kan vi besluta om en kompensationsåtgärd. Du kan då välja mellan ett så kallat lämplighetsprov eller en anpassningsperiod.

Ett lämplighetsprov innebär att vi testar dig på de delar du saknar för att uppfylla kunskapskraven för auktorisation. Det kan exempelvis handa om att du ska visa att du har terminologi- och realiakunskaper i sociala frågor, samhällsfrågor, vård och omsorg, arbetsmarknad och utbildning, juridik, migration, tolketik och tolkningsteknik.

En anpassningsperiod innebär att du under en period på upp till tre år arbetar under en behörig yrkesutövares ansvar. Det innebär att handledaren rapporterar till oss på Kammarkollegiet hur arbetet har gått.

När lämplighetsprovet eller anpassningsperioden har genomförts fattar vi på Kammarkollegiet beslut om auktorisation.

Regler för erkännande av yrkeskvalifikationer framgår av tolkföreskrifterna.

Om tolk som reglerat yrke

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-01-29