Risker med elbilar

Här kan du läsa mer om vad du kan tänka på om det finns garage där elfordon kan parkeras och kanske även laddas i anslutning till era lokaler.

Genrebild på elbil som laddas vid en laddningsstation.

Riskerna med litiumjonbatterier i elfordon är de samma som för exempelvis elcyklar. Det är storleken på batterierna som skiljer sig och de större batterierna i fordon kräver därför en annan typ av installation för laddningen.

Enligt statistik från SCB så fanns det vid slutet av 2020 lite drygt 308 000 elfordon (rena elbilar, elhybrider och laddhybrider) i trafik. Under januari till juli 2021 har drygt 91 000 nyregistreringar av elfordon skett. Antalet bilar i trafik med någon typ av batteridrift blir alltså allt vanligare i trafiken. I och med detta ökar även behovet av laddplatser.

Risker med litiumjonbatterier

Enligt en sammanställning från MSB är det inte vanligare med bränder i elfordon jämfört med andra typer av fordon. Det finns dock risker med elfordon som drivs av litiumjonbatterier som skiljer sig från fordon med andra drivmedel.

Jämfört med andra typer av batterier så finns det några risker som förknippas speciellt med litiumjonbatterier.

 • De är till exempel känsliga för slag, temperaturer samt överladdning.
 • I samband med brand och termisk rusning så avges gaser som är farliga för hälsan om de inandas. Vid alla bilbränder bildas giftiga gaser men vid elfordon är det vätefluorid som bildas i större mängder än vid bilbränder i diesel- och bensindrivna fordon.
 • Gaserna som avges vid brand kan självantända eller förvärra brandförloppet.
 • Det är svårt att släcka en brand i batteriet. Därför är det viktigt att batteriet blir nerkylt under tillräckligt lång tid för att förhindra att det återantänds, eller att det placeras någonstans där en eventuell återantändning inte kan orsaka mer skada.

Att tänka på kring laddning

Risker

Det finns även risk för att bränder kan starta i samband med laddning om till exempel installationen för laddningen är defekt eller utförd på felaktigt sätt. Innan installation av laddningspunkter bör elsystemet i byggnaden ses över, alternativt med hjälp av en elbesiktning, för att säkerställa att byggnadens elsystem är anpassat för det effektuttag som krävs för att kunna ladda elfordon på ett säkert sätt. Elsäkerhetsregler från Elsäkerhetsverket ska alltid följas vid installation av laddplatser.

Placering

För att minska risken för skador i samband med laddning bör laddutrustningen placeras på en plats som inte medför att det finns risk för att hela byggnaden börjar att brinna om det inträffar en brand i samband med laddning. Placering som kan bidra till att öka risken för brand är om installationen till exempel monteras på eller i närheten av brännbara väggar och fasader. Vid höga byggnader kan till exempel en utvändig fasadbrand få stora konsekvenser.

Krav på brandskydd

Då det enligt Boverket i dagsläget inte finns något som tyder på att risken med elfordon skiljer sig åt mot traditionella bilar i en omfattning som kräver ett bättre brandskydd än de brandskyddsåtgärder som idag finns för större garage, så har inte de gällande byggreglerna ändrats på grund av att elfordon kan finnas i garagen.

Även om garagen är utformade i enlighet med de gällande byggreglerna så bör kontroller av brandskyddsåtgärderna genomföras med jämna mellanrum för att kontrollera att det inte finns brister som kan bidra till att en brand i garaget kan sprida sig till övriga delar av byggnaden.

Exempel på vad som kan vara bra att kontrollera

Brandcellsavskiljning mot övriga delar i byggnaden:

 • Kontrollera att det inte finns några håltagningar och genomföringar i väggar som ingår i garagets brandcellsavskiljande konstruktion.
 • Kontrollera att det är tätt där kablar, rör och andra installationer passerar väggar och bjälklag till garaget.
 • Kontrollera att dörrarna till/från garaget är hela och sluter tätt.
 • Kontrollera att självstängaren på dörrar till garaget fungerar så att dörren stänger helt Öppna dörren cirka två decimeter och släpp. Dörren ska stänga helt så att fallkolven fäster i slutblecket. Observera att det kan finnas en brandsluss mot garage. Om det finns är det viktigt att kontrollera att båda dörrarna stänger korrekt och de har självstängare.

Ventilation:

 • Kontrollera att garaget är försett med god ventilation, så att de gaser som uppstår i händelse av brand kan ventileras ut. Det är också viktigt att kontrollera så att gaser inte kan spridas via ventilationen till andra utrymmen i byggnaden.
 • Finns det luckor för brandgasventilation så bör dess kontrolleras så att de är lätt öppningsbara och inte är blockerade eller har rostat fast.
 • Finns det fläktar eller annan utrustning som är en del av ventilationen så kontrollera att även dessa fungerar.

Utrymning:

 • Kontrollera att utrymningsvägar och utrymningsdörrar är fria från hinder så att det går att utrymma från garaget på ett säkert sätt.
 • Om det finns nödbelysning och vägledande markering i garaget så bör det kontrolleras att dessa fungerar i händelse av strömavbrott.

Underlätta räddningstjänstens insats

Då det krävs mycket kyla för att avbryta en brand i ett litiumjon batteri så är det svårt att släcka en sådan brand på egen hand utan hjälp från räddningstjänsten. Det är därför bra om ni kan underlätta räddningsinsatser i samband med bränder i eller i närheten av elfordon om ni ska förse ert garage med laddningspunkt Är det möjligt kan ni välja en lämpligt placerad parkeringsplats att förse med laddningspunkt. Ur ett räddningstjänstperspektiv är en placering utomhus att föredra och i andra hand en placering nära infartsöppningar till byggnaden för att underlätta för räddningstjänsten att få ut ett drabbat fordon ur garaget om det finns behov av det.

Om det finns laddningspunkter i garaget underlättar det även för räddningstjänsten om det laddningspunkterna är markerade med skyltning och eventuellt även ha upplysande skyltning eller ritningar i närheten av port eller infarten till byggnaden. Det finns dock inga sådana krav i Boverkets regler eller några generella rekommendationer om det utifrån lagen om skydd mot olyckor.

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Jobbar du med försäkringsfrågor eller med riskhantering? Vårt nyhetsbrev bjuder på tips, råd och stöd.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-04-22