Villkor för statligt lån för återbetalning av skulder till resenärer

Dessa villkor gäller från och med 2021-02-10.

Dokumentinformation

Typ av publikation: Allmänna villkor

Gäller från och med: 2021-02-10

Avsändare: Kammarkollegiet

Antal sidor vid utskrift: 16

1 Definitioner och tolkning

1.1 Definitioner

I dessa allmänna villkor (de ”Allmänna Villkoren”) betyder:

Bankdag” sådan dag (som inte är en lördag eller en söndag) som banker i Stockholm är öppna för genomförande av transaktioner under Låneavtalet.

”Förordningen” Förordning om statligt lån till arrangörer och återförsäljare av paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 (SFS 2021-57).

kronor” svenska kronor.

Leverantörsersättning” ersättning till Låntagaren från en underleverantör avseende sådan Researrangörsskuld som framgår av Låneansökan och som ska betalas med Lånet.

Låneansökan” den av Låntagaren till Långivaren inlämnade låneansökan (inklusive eventuella kompletteringar) enligt Förordningen.

LåneavtaletSkuldebrevet och de Allmänna Villkoren.

Lånet” det lån som anges i Skuldebrevet eller det utestående kapitalbeloppet av det lånet från tid till annan (inklusive eventuell kapitaliserad ränta enligt punkt 5 (Ränta)).

Långivaren” svenska staten genom Kammarkollegiet, org.nr 202100-0829.

Låntagaren” den person som anges som låntagare i Skuldebrevet.

Obetalt Belopp” alla belopp (inklusive belopp för återbetalning av Lånet på grund av mottagen Leverantörsersättning) som förfallit till betalning men som ännu inte betalats av Låntagaren i enlighet med Låneavtalet.

Researrangörsskuld” sådana skulder för återbetalning till en resenär som avses i 3 kap. 9 § paketreselagen (2018:1217) för resor som avbeställts eller ställts in och för prisavdrag som avses i 4 kap. 7 § första stycket samma lag för resor som avbrutits.

Ränta” den ränta som anges i Skuldebrevet.

Räntebetalningsdag” den dag som anges som räntebetalningsdag i Skuldebrevet.

Ränteperiod” den period som anges i Skuldebrevet och för vilken Ränta ska beräknas och betalas på en Räntebetalningsdag.

Skuldebrevet” det enkla skuldebrev till vilket de Allmänna Villkoren är bilagda.

Slutlig Återbetalningsdag” den dag som anges som slutlig återbetalningsdag i Skuldebrevet.

Uppsägningsgrund” händelse eller omständighet angiven i punkt 8.1.

Uppsägningshändelse” en Uppsägningsgrund eller annan händelse eller omständighet angiven i punkt 8.1 som, efter utgången av en tidsfrist eller lämnande av ett meddelande, eller en kombination av dessa, skulle utgöra en Uppsägningsgrund.

Utbetalningsdagen” den dag då Lånet utbetalas.

Väsentligt Negativ Effekt” betyder en väsentligt negativ effekt på:

a) Låntagarens verksamhet, tillgångar, ställning (finansiell eller annan) eller utsikter,

b) Låntagarens förmåga att fullgöra sina förpliktelser under Låneavtalet,

c) giltigheten av, eller möjligheten att verkställa rättigheter under, Låneavtalet, eller

d) Långivarens rättigheter eller möjligheter att tillvarata sina rättigheter under Låneavtalet.

1.2 Tolkning

1.2.1

Såvida inte en annan betydelse anges ska hänvisningar i Låneavtalet till:

a) ”tillgångar” innefatta nuvarande och framtida egendom, inkomster och rättigheter av alla slag,

b) ett avtal eller annat dokument innebära en hänvisning till sådant avtal eller dokument även i ändrad och förnyad version,

c) en ”bestämmelse” avse en förordning, föreskrift, regel, direktiv, påbud eller riktlinje, oavsett om den har status av lag eller inte, som utfärdats av statlig, kommunal, mellanstatlig eller överstatlig organisation, departement, myndighet eller annan organisation som har till uppdrag att utöva tillsyn,

d) en lagbestämmelse eller förordning även avse denna i ändrad eller ny version, samt

e) en tid på dygnet avser tiden i Stockholm om inte annat anges eller framgår av omständigheterna.

1.2.2

En Uppsägningshändelse eller en Uppsägningsgrund ”föreligger” om den inte har åtgärdats eller Långivaren skriftligen har givit Låntagaren dispens.

1.2.3

Underlåtenhet eller dröjsmål från Långivarens sida med att utöva en rättighet eller att kräva en påföljd enligt Låneavtalet ska inte betraktas som ett avstående av sådan rättighet eller påföljd. Inte heller ska ett enstaka eller delvis utövande av en rättighet eller ett krav på påföljd hindra ytterligare utövande eller krav av samma eller övriga rättigheter och påföljder.

1.2.4

Om inte annat framgår av dessa Allmänna Villkor ska de begrepp som definieras i Förordningen ha samma betydelser då de används i dessa Allmänna Villkor.

2 Syfte

Låntagaren får endast använda Lånet till att betala Researrangörsskuld i enlighet med Låneansökan.

3 Giltighet av låneavtal

3.1

Med förbehåll för punkt 3.2, ska Låneavtalet gälla från den dag Låntagaren behörigen undertecknat det Skuldebrev som Långivaren tillhandahållit.

3.2

För det fall Låntagaren inte undertecknat Skuldebrevet inom 30 dagar från den dag Långivaren tillhandahållit Skuldebrevet, ska Långivaren inte längre anses bunden av dess villkor och Låntagaren kan inte göra Låneavtalet gällande.

4 Återbetalning av lån

4.1 Tvingande återbetalningar

4.1.1

Med förbehåll för punkt 4.1.2, ska Låntagaren återbetala Lånet (inklusive alla andra utestående belopp under Låneavtalet) i sin helhet på den Slutliga Återbetalningsdagen.

4.1.2

För det fall Låntagaren får Leverantörsersättning ska Låntagaren betala ett belopp motsvarande sådan Leverantörsersättning till Långivaren senast 15 dagar efter utgången av det kalenderkvartal som inträffar omedelbart därefter. Låntagaren ska vid sådan återbetalning ange hur stor del av det till Långivaren inbetalda beloppet som avser Leverantörsersättning.

4.2 Frivilliga återbetalningar

Låntagaren får, utöver de betalningar som ska göras enligt Låneavtalet, genom amorteringar om valfritt belopp göra ytterligare återbetalningar av Lånet, eller av annat belopp under Låneavtalet, till Långivaren. Låntagaren ska vid sådan återbetalning ange hur stor del av det till Långivaren inbetalda beloppet som utgör en frivillig återbetalning.

4.3 Om avräkning, ingen återlåning och slutlig reglering

4.3.1

En återbetalning av Lån ska räknas av på det sätt Låntagaren anger att en sådan återbetalning ska räknas av. För det fall Låntagaren vid en återbetalning inte anger vad återbetalningen ska avse har Långivaren rätt att räkna av återbetalningen på det sätt som Långivaren skäligen bedömer lämpligt.

4.3.2

Belopp som har återbetalats under Lånet får inte lånas åter av Låntagaren.

4.3.3

Långivaren ska meddela Låntagaren när parternas samtliga mellanhavanden under Låneavtalet är reglerade.

5 Ränta och övriga kostnader

5.1 Ränta

5.1.1

Låntagaren får i efterskott på varje Räntebetalningsdag till Långivaren betala upplupen Ränta på Lånet för relevant Ränteperiod. Låntagaren har dock möjlighet att skjuta upp betalning av Ränta enligt punkt 5.2.

5.1.2

Ränta under Lånets löptid som inte har betalats under det år då Räntan har uppkommit ska kapitaliseras genom att läggas till Lånet vid kalenderårets slut. Långivaren ska efter utgången av ett kalenderår, och före sådan kapitalisering av Ränta genomförs, meddela Låntagaren storlek på upplupen Ränta som kan komma att kapitaliseras. Om Låntagaren därefter inte inom [20] dagar betalar sådan upplupen Ränta, ska sådan upplupen Ränta kapitaliseras och beräknas från den första dagen under innevarande år.

5.1.3

För det fall Låntagaren i sin helhet återbetalar Lånet före den Slutliga Återbetalningsdagen, ska Ränta som uppkommit under året men som inte betalats kapitaliseras genom att läggas till Lånet den dag sådan återbetalning görs.

5.1.4

Ränta ska beräknas från och med den första dagen i varje Ränteperiod till (men exklusive) den sista dagen av samma Ränteperiod för det faktiska antal dagar som förflutit och beräknas på ett år som utgörs av 360 dagar. Den första Ränteperioden för Lånet påbörjas på Utbetalningsdagen och slutar på den första Räntebetalningsdagen. Varje påföljande Ränteperiod påbörjas på den sista dagen av den föregående Ränteperioden och slutar på nästa Räntebetalningsdag. Den sista Ränteperioden ska sluta på den Slutliga Återbetalningsdagen.

5.2 Dröjsmålsränta

Om en betalning enligt Låneavtalet inte fullgörs av Låntagaren i tid ska Låntagaren betala dröjsmålsränta på det Obetalda Beloppet från och med förfallodagen till dess full betalning sker. Dröjsmålsräntan för det Obetalda Beloppet ska fastställas av Långivaren enligt lag.

5.3 Kostnader och utgifter

5.3.1

Låntagaren ska, inom fem Bankdagar efter begäran därom, ersätta Långivaren för kostnader och utgifter som Långivaren ådragit sig på grund av en Uppsägningshändelse eller för att i övrigt bevaka eller ta tillvara sina rättigheter under Låneavtalet.

5.3.2

Låntagaren ska, inom fem Bankdagar efter begäran därom, ersätta Långivaren för skriftlig betalningspåminnelse och inkassokostnader enligt lag.

6 Låntagarens informationsåtaganden

6.1 Information; diverse

6.1.1

Låntagaren ska omedelbart meddela Långivaren om någon omständighet eller uppgift förändras som har betydelse för Låneansökan (inklusive Långivarens beslut att bevilja Lånet), Låneavtalet eller parternas mellanhavanden i övrigt.

6.1.2

Låntagaren ska utan dröjsmål tillhandahålla sådan information som Långivaren begär och rimligen behöver för att efterleva penningtvättsregler eller genomföra liknande identifieringsprocesser och som Låntagaren äger lämna utan att bryta mot andra avtal eller regelverk.

6.2 Meddelande om Uppsägningshändelse

Låntagaren ska underrätta Långivaren om Uppsägningshändelse (och de eventuella åtgärder som vidtagits för att åtgärda denna) så snart Låntagaren fått kännedom om att en Uppsägningshändelse föreligger.

7 Låntagarens allmänna åtaganden

Följande åtaganden gäller så länge som det finns utestående belopp under Lånet.

7.1 Återbetalning av belopp till resenärer

7.1.1

Låntagaren ska tillse att denne har och tillämpar rutiner för återbetalning av Researrangörsskuld.

7.1.2

Låntagaren ska senast 30 dagar efter Utbetalningsdagen använt Lånet i sin helhet till att betala Researrangörsskuld i enlighet med Låneansökan.

7.2 Skyldighet att underlätta Långivarens uppföljning

Låntagaren ska snarast lämna de uppgifter eller vidta de åtgärder som Långivaren från tid till annan begär.

7.3 Iakttagande av lag och Förordningen

7.3.1

Låntagaren ska i alla hänseenden iaktta och följa alla lagar och bestämmelser som är tillämpliga om underlåtenhet att följa sådana skäligen kan medföra en Väsentligt Negativ Effekt.

7.3.2

Låntagaren ska uppfylla Förordningens krav från tid till annan.

8 Uppsägningsgrunder

8.1

Var och en av följande händelser ska utgöra en Uppsägningsgrund (oavsett om den orsakats av omständigheter som ligger utanför Låntagarens kontroll):

a) Oriktig användning av Lån: Låntagaren uppfyller inte sin förpliktelse enligt punkt 7.1.2 om återbetalningar till vissa resenärer eller annars använder Lån till annat än vad som anges i punkt 2 (Syfte).

b) Betalningsdröjsmål: Låntagaren betalar inte i enlighet med Låneavtalet på förfallodag belopp som förfallit till betalning, såvida inte underlåtenheten att betala orsakats av administrativt eller tekniskt fel och betalning sker inom tre Bankdagar efter förfallodagen].

c) Övriga förpliktelser: Låntagaren uppfyller inte sina förpliktelser enligt Låneavtalet (annat än om avtalsbrottet enligt Långivarens skäliga bedömning är av mindre betydelse och avhjälps i sin helhet (om avhjälpande är möjligt) senast sju dagar efter det att Långivaren underrättat Låntagaren därom eller efter det att Låntagaren själv blev medveten om sådan omständighet.

d) Oriktig utfästelse: Utfästelse eller annan uppgift som lämnats av Låntagaren i Låneavtalet, Låneansökan eller på annat sätt i samband därmed har:

(i) orsakat en felaktig bestämning av belopp för Lån, t.ex. att Långivaren har beviljat Lån till ett högre belopp än vad som rätteligen skulle beviljats,

(ii) orsakat en felaktig bestämning av Ränta, t.ex. att Långivaren har bestämt en lägre Ränta än vad som rätteligen skulle ha bestämts, eller

(iii) visat sig vara oriktig eller missvisande i något annat väsentligt avseende.

För det fall belopp för Lån eller Ränta av annan orsak har bestämts felaktigt, t.ex. att Långivaren har beviljat Lån till ett högre belopp än vad som rätteligen skulle beviljats eller att Långivaren har bestämt en lägre Ränta än vad som rätteligen skulle ha bestämts, och Låntagaren skäligen borde ha insett detta, ska sådan omständighet för Låneavtalets syften anses utgöra en oriktig utfästelse enligt denna punkt.

e) Insolvens: Låntagaren är oförmögen att betala sina skulder i takt med att de förfaller eller på annat sätt ställer in sina betalningar.

f) Insolvensförfaranden: Om någon av följande omständigheter inträffar:

(i) Låntagaren ansöker om, konkurs, likvidation eller företagsrekonstruktion,

(ii) Låntagaren inleder förhandlingar eller förfarande rörande ackord eller liknande uppgörelse med Låntagarens borgenärer, eller

(iii) Låntagaren försätts i konkurs, träder i likvidation eller domstol beslutar om ackordsförfarande eller företagsrekonstruktion.

g) Utmätning och liknande av tillgångar: Anläggningstillgång tillhörande Låntagaren utmäts för Låntagarens skuld eller beläggs med kvarstad (eller motsvarande åtgärd) och sådan kvarstad inte upphävs inom 21 dagar.

h) Olaglighet och ogiltighet: Låneavtalet är olagligt, ogiltigt eller upphör att vara giltigt och verkställbart.

i) Väsentligt negativ förändring: En eller flera händelser eller omständigheter inträffar eller föreligger som, enligt Långivarens skäliga bedömning, medför eller som skäligen kan förväntas medföra en Väsentligt Negativ Effekt.

j) Ägarförändring: En eller flera händelser eller omständigheter inträffar som leder till en väsentlig förändring av ägarstrukturen i Låntagaren. För denna punkts syften utgör en väsentlig förändring av ägarstrukturen att en (eller flera personer som agerar tillsammans), direkt eller indirekt, (i) blir ägare till, eller får kontroll över, mer än hälften av samtliga aktier eller röster i Låntagaren, (ii) får rätt att tillsätta eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen eller motsvarande ledningsorgan eller (iii) på annat sätt får ett bestämmande inflytande över Låntagaren.

k) Upphörande av verksamhet: Låntagaren upphör eller uppger att den avser att upphöra med hela eller väsentlig del av sin verksamhet.

8.2

När en uppsägningsgrund föreligger har Långivaren rätt att till Låntagaren:

a) förklara att Lånet eller delar av detta tillsammans med upplupen Ränta och samtliga övriga utestående belopp enligt Låneavtalet ska vara förfallna till omedelbar betalning samt därefter vidta åtgärder för fullgörande av sådan betalning, och/eller

b) förklara att Lånet eller delar av detta ska vara betalbara vid anfordran.

9 Överlåtelser

9.1

Långivaren har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Låneavtalet till en annan part.

9.2

Låntagaren får inte utan Långivarens förtida, skriftliga godkännande överlåta sina rättigheter eller skyldigheter under Låneavtalet.

10 Betalningsförfarandet

10.1

Låntagaren ska genomföra betalningar enligt Låneavtalet till Långivarens bankgiro 5052-5781 om inte Långivaren meddelat Låntagaren något annat.

10.2

Alla betalningar som ska erläggas av Låntagaren enligt Låneavtalet ska beräknas och erläggas utan kvittning eller avdrag för motkrav.

10.3

Belopp som förfaller till betalning på dag som inte är en Bankdag ska betalas på närmast påföljande Bankdag i den aktuella kalendermånaden eller om det inte finns någon ytterligare Bankdag i den månaden, närmast föregående Bankdag.

10.4

Vid anstånd med betalning av kapitalbelopp eller ett Obetalt Belopp enligt Låneavtalet ska dröjsmålsränta enligt punkt 5.2 inte utgå, utan ska istället ränta löpa på sådant kapitalbelopp eller Obetalt Belopp med den räntesats som gällde på den ursprungliga förfallodagen.

11 Meddelanden

11.1

Meddelanden som lämnas i samband med Låneavtalet ska vara avfattade på svenska och om inte annat angivits skickas per e-post eller brev.

11.2

Adressuppgifter till parterna för meddelanden som lämnas i samband med Låneavtalet är följande:

Långivaren: Kammarkollegiet, 651 80 Karlstad, E-post: reselan@kammarkollegiet.se

Låntagaren: den i Låneansökan angivna adressen eller e-postadressen

eller annan adress eller e-postadress som en part meddelar den andra parten med minst fem Bankdagars varsel.

11.3

Meddelande som lämnas i samband med Låneavtalet ska anses kommit mottagaren tillhanda:

a) om det skickats med e-post, när det kommit mottagaren tillhanda i läsbart skick, eller

b) om det skickats med brev, vid mottagandet på aktuell adress eller senast tre Bankdagar efter avsändande i frankerat kuvert adresserat till denna adress,

samt, om en särskild avdelning eller tjänsteman ska anges som del i adressen, meddelandet adresserats till denna avdelning eller tjänsteman.

11.4

Meddelanden som kommit mottagaren tillhanda på en dag som inte är Bankdag eller efter kl. 17.00 på en Bankdag ska anses ha lämnats nästföljande Bankdag.

12 Övrigt

12.1

Ändringar och tillägg till Låneavtalet ska, för att vara bindande, vara skriftligen överenskomna och behörigen undertecknade av parterna.

12.2

Skulle någon bestämmelse eller del i Låneavtalet visa sig vara ogiltig, innebär detta inte att Låneavtalet i dess helhet är ogiltigt.

13 Force majeure och ansvarsbegränsning

13.1

Långivaren är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om Långivaren själv vidtar eller är föremål för sådan åtgärd.

13.2

Långivaren ska inte ansvara för indirekt skada, följdskada och/eller utebliven vinst. Föreligger hinder för Långivaren att fullgöra skyldigheter under detta Avtal på grund av omständighet som anges ovan, får sådant fullgörande uppskjutas tills hindret har upphört.

14 Lagval och domstol

14.1

Svensk rätt ska gälla vid tillämpning och tolkning av Låneavtalet och anknutna rättsförhållanden.

14.2

Tvist som uppkommer enligt Låneavtalet ska avgöras av svensk allmän domstol (även tvist avseende förekomst, giltighet eller uppsägning av Låneavtalet). Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

14.3

Oaktat punkt 14.2 är Långivaren oförhindrad att inleda rättsliga förfaranden vid annan domstol som har behörighet i förhållande till Låntagaren eller dennes tillgångar. I den utsträckning som det är tillåtet enligt lag får Långivaren inleda rättsliga förfaranden i flera jurisdiktioner samtidigt.

Gå till innehållsförteckning