Grundläggande värderingar i statsförvaltningen

Vi arbetar utifrån från den statliga värdegrunden. Vi arbetar dessutom på medborgarnas uppdrag och strävar efter att ge god service och vara effektiva och tillgängliga.

Vår verksamhet utgår bland annat från objektivitet, saklighet och allas likhet inför lagen. Vi styrs också av lagar som ska bidra till öppenhet och insyn i verksamheten, exempelvis:

  • Offentlighetsprincipen
  • Yttrandefriheten
  • Meddelarfriheten

Statlig värdegrund med 6 demokratiska principer

Alla som jobbar statligt omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Den är en grundläggande utgångspunkt för oss på Kammarkollegiet. Demokrati är den överordnade principen och medborgarna är därmed våra yttersta uppdragsgivare.

Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i de här sex grundläggande principerna:

Demokrati – all offentlig makt utgår från folket

Folket har i allmänna val utsett sina företrädare till riksdagen. Riksdag och regering har i sin tur gett den statliga förvaltningen och de statsanställda i uppdrag att genomföra deras beslut.

Legalitet – den offentliga makten utövas under lagarna

Som statsanställda tillämpar vi och följer de lagar och regler som gäller i statlig verksamhet.

Objektivitet – allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet ska iakttas

Lika fall ska behandlas lika och beslut fattas efter saklig handläggning. Mutor och jäv får inte förekomma.

Fri åsiktsbildning

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning där öppenheten och yttrandefriheten är central. Som statsanställd har du yttrandefrihet och meddelarfrihet. Meddelarfriheten ger dig möjlighet att lämna uppgifter till media utan att källan efterforskas. Sekretessregler kan dock innebära begränsningar av meddelarfriheten.

Respekt för lika värde, frihet och värdighet

Den offentliga makten ska utövas med respekt för allas lika värde och för den enskilda individens frihet och värdighet. Som statsanställd har du alltid respekt för människors lika värde. All form av diskriminering av till exempel kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning är förbjuden.

Effektivitet och service

Effektivitet och hushållning med resurser ska förenas med service och tillgänglighet. Allmänheten ska ges information, vägledning och råd och uppgifter ska utföras på ett effektivt sätt.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2021-10-15