Ansök om godkännande

Här kan ni som funderar på att ansöka om godkännande läsa mer om hur ni ansöker och förutsättningarna för ett godkännande.

Ni som är en organisation kan ansöka om att bli en godkänd enhet som har rätt att föra grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen. Er ansökan kan gälla gränsöverskridande eller inhemsk grupptalan eller båda. Om syftet med er verksamhet är begränsat ska godkännandet begränsas på motsvarande sätt. Exempelvis kan en organisation som tillvaratar konsumenters intressen inom elsäkerhet inte få ett godkännande som omfattar finansiella tjänster.

Kan er organisation bli godkänd?

För att Kammarkollegiet ska kunna godkänna er som en enhet som har rätt att väcka grupptalan måste ni vara en svensk juridisk person. Ni behöver också visa att ni uppfyller vissa förutsättningar.

Ni behöver:

 1. Visa att ni bedriver verksamhet riktad till allmänheten i syfte att skydda konsumenters intressen och att ni har bedrivit sådan verksamhet under minst tolv månader före er ansökan.
 2. Visa att ni inte är vinstdrivande.
 3. Visa att ni inte är föremål för något insolvensförfarande eller har förklarats insolvent.
 4. Visa att ni är oberoende och inte påverkas av andra än konsumenter och ha regler för er verksamhet som förebygger inflytande från andra och som förebygger intressekonflikter.
 5. Offentliggöra klar och begriplig information på er webbplats eller på något motsvarande sätt om:
  – hur ni uppfyller förutsättningarna för godkännande i punkt 1-4 ovan
  – hur ni finansierar er verksamhet
  – er organisations-, lednings- och medlemsskapsstruktur
  – er verksamhet och verksamhetens syfte.

Så här ansöker ni

Ansök via blankett Pdf, 124.6 kB.

Vad händer efter ett godkännande?

Om Kammarkollegiet godkänner er som enhet kommer ni att finnas med i Kammarkollegiets förteckning över godkända enheter. Här kan ni hitta godkända enheter.

Om ni har fått ett godkännande som omfattar rätten att väcka gränsöverskridande grupptalan kommer Kammarkollegiet att anmäla detta till Europeiska Kommissionen. Ni kommer då även finnas i kommissionens förteckning.

Enheter som finns med i Kammarkollegiets och/eller Europeiska kommissionens förteckningar har rätt att väcka grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen. Rätten att väcka grupptalan omfattar endast en talan som ligger inom ramen för begränsningen av ett godkännande.

Vilka skyldigheter har ni efter ett godkännande?

 • Ni är skyldiga att omedelbart informera Kammarkollegiet om någon av de förutsättningar som legat till grund för ert godkännande ändras. Läs mer om förutsättningar under kan din organisation bli godkänd ovan.
 • Ni är skyldiga att på er webbplats eller på motsvarande sätt informera om:
  • en grupptalan som ni avser att väcka,
  • pågående grupptalan och
  • resultatet av en grupptalan som ni fört.

Kammarkollegiet kommer, vart femte år att pröva om ert godkännande fortsatt ska gälla.

Om Kammarkollegiet får in uppgifter som ger skäl att anta att ni inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännandet kommer vi också att pröva om ert godkännande ska fortsätta att gälla. Om ni inte kan visa att ni uppfyller förutsättningarna för godkännande kan Kammarkollegiet återkalla ert godkännande.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-03-19