Organisation

Kammarkollegiet är indelat i nio avdelningar. Vi har en internrevision som kontinuerligt granskar verksamheten och föreslår förbättringsåtgärder. Verksamheten leds av generaldirektören och en ledningsgrupp.

Organisationsschema och illustration över Kammarkollegiets organisation

Du kan klicka på bilden för att förstora den.

Drygt 300 medarbetare på två orter

Vårt huvudkontor ligger i Stockholm. Försäkringsavdelningen finns i Karlstad.

Generaldirektör och ledningsgrupp

Kammarkollegiet är en enrådighetsmyndighet vilket innebär att generaldirektören (GD) bär ansvaret för verksamheten inför regeringen. Sedan 2016 är Gunnar Larsson GD.

I ledningsgruppen sitter GD och samtliga avdelnings- och funktionschefer.

Kammarkollegiets ledningsgrupp

Nio avdelningar

Kammarkollegiet är en expertmyndighet med mer än 35 uppdrag från regeringen. Vi fungerar som kapitalförvaltare, försäkringsbolag, upphandlare och juridisk byrå för statsförvaltningen med över 35 olika uppdrag från riksdag och regering. Allmänna arvsfonden finns också hos oss.

Verksamheten är indelad i nio avdelningar:

Arvsfondsavdelningen

Arvsfondsavdelningen företräder Allmänna arvsfonden när ett dödsbo har utsett Arvsfonden som arvinge eller när en släktarvinge saknas. Avdelningen bistår också Arvsfondsdelegationen inför beslut om stöd till ideella projekt till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Arvsfondsavdelningen

Försäkringsavdelningen

Försäkringsavdelningen ansvarar för statliga myndigheters försäkringar. Vi har försäkringslösningar för verksamhet, fordon, person och resor. Avdelningen ansvarar även för riskhantering i staten och för flertalet ersättningsuppdrag.

Försäkringsavdelningen

Kapitalförvaltningen

Kapitalförvaltningen erbjuder kvalificerad och oberoende förvaltning för små och stora kunder. Vi har ett stort utbud av produkter och förvaltar aktier och räntebärande värdepapper på samtliga kapitalmarknader i världen. Målgruppen är stiftelser och fonder med statlig eller kyrklig anknytning.

Kapitalförvaltningen

Rättsavdelningen

På Rättsavdelningen driver vi processer inom miljörätt, statliga fordringar och stämpelskatt. Vi handlägger och beslutar i olika rättsliga frågor, till exempel ändringar av stiftelsevillkor, resegarantier, Sveriges indelning, partiinsyn och begravningsavgifter. Vi ansvarar även för att auktorisera tolkar och utför kanslistöd åt flera olika nämnder, bland annat Statens överklagandenämnd.

Rättsavdelningen

Statens inköpscentral

På Statens inköpscentral upphandlar vi ramavtal för varor och tjänster åt andra statliga myndigheter. Inom IT- och telekomområdet kan ramavtalen även användas av kommuner och landsting.

Statens inköpscentral

Utvecklings- och digitaliseringsavdelningen

Avdelningen ansvarar för Kammarkollegiets utvecklingsprocess och leder myndighetens digitalisering av tjänster till allmänhet, företag och offentlig sektor.

Utvecklings- och digitaliseringsavdelningen

Ekonomi- och förvaltningsavdelningen

Ekonomi- och förvaltningsavdelningen stödjer kärnverksamheten och ansvarar för att göra utbetalningar utifrån regleringsbrev och andra regeringsbeslut.

Mer om ekonomi- och förvaltningsavdelningen

HR-avdelningen

HR-avdelningen ansvarar bland annat för myndighetens kompetensförsörjning, rekrytering och lönerevision.

Mer om HR-avdelningen

Kommunikationsavdelningen

Avdelningen ansvarar för för den myndighetsövergripande externa och interna kommunikationen.

Mer om Kommunikationsavdelningen

Internrevisionen

Internrevisionen granskar självständigt om ledningens interna styrning och kontroll är utformad så att myndigheten utför sina uppgifter och uppnår sina mål.

Mer om vår internrevision

Handläggarstöd till myndigheter och stiftelse

Vi ger handläggarstöd till myndigheterna Arvsfondsdelegationen och Kärnavfallsfonden samt stiftelsen Kungafonden.

Vi sköter även handläggning och administration åt fem nämndmyndigheter: Alkoholsortimentsnämnden, Fideikommissnämnden, Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor, Statens skaderegleringsnämnd och Statens överklagandenämnd. Varje nämnd är en egen myndighet.

Mer information om fem nämndmyndigheter, myndigheter och stiftelsen som vi ger handläggarstöd åt

Ledamöterna i nämnderna tillsätts av regeringen. I deras uppdrag ingår bland annat att pröva beslut som andra statliga myndigheter fattat, lösa tvister, avveckla verksamheter samt fatta beslut om vem som har rätt till olika typer av ersättning.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-10-15