Organisation

Kammarkollegiet är indelat i nio avdelningar. Vi har en intern­revision som kontinuerligt granskar verksamheten och föreslår förbättrings­åtgärder. Verksamheten leds av general­direktören och en lednings­grupp.

Organisationsschema och illustration över Kammarkollegiets organisation

Du kan klicka på bilden för att förstora den.

Cirka 350 medarbetare på två orter

Vårt huvudkontor ligger i Stockholm. Två avdelningar, Försäkringsavdelningen och Den offentliga omställningsorganisationen, finns i Karlstad.

Generaldirektör och ledningsgrupp

Kammarkollegiet är en enrådighetsmyndighet vilket innebär att generaldirektören (GD) bär ansvaret för verksamheten inför regeringen.

I ledningsgruppen sitter GD och samtliga avdelningschefer.

Mer information om våra nio avdelningar

Kammarkollegiet är en expertmyndighet med mer än 35 uppdrag från regeringen. Vi fungerar som kapitalförvaltare, försäkringsbolag, upphandlare och juridisk byrå för statsförvaltningen med över 35 olika uppdrag från riksdag och regering. Allmänna arvsfonden och Den offentliga omställningsorganisationen finns också hos oss.

Verksamheten är indelad i nio avdelningar:

Arvsfondsavdelningen

Arvsfondsavdelningen företräder Allmänna arvsfonden när ett dödsbo har utsett Arvsfonden som arvinge eller när en släktarvinge saknas. Avdelningen bistår också Arvsfondsdelegationen inför beslut om stöd till ideella projekt till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Mer om Arvsfondsavdelningen

Försäkringsavdelningen

Försäkringsavdelningen ansvarar för statliga myndigheters försäkringar. Vi har försäkringslösningar för verksamhet, fordon, person och resor. Avdelningen ansvarar även för riskhantering i staten och för flertalet ersättningsuppdrag.

Mer om Försäkringsavdelningen

Kapitalförvaltningen

Kapitalförvaltningen erbjuder kvalificerad och oberoende förvaltning för små och stora kunder. Vi har ett stort utbud av produkter och förvaltar aktier och räntebärande värdepapper på samtliga kapitalmarknader i världen. Målgruppen är stiftelser och fonder med statlig eller kyrklig anknytning.

Mer om Kapitalförvaltningen

Rättsavdelningen

På Rättsavdelningen driver vi processer inom miljörätt, statliga fordringar och stämpelskatt. Vi handlägger och beslutar i olika rättsliga frågor, till exempel ändringar av stiftelsevillkor, resegarantier, Sveriges indelning, partiinsyn och begravningsavgifter. Vi ansvarar även för att auktorisera tolkar och utför kanslistöd åt flera olika nämnder, bland annat Statens överklagandenämnd.

Mer om Rättsavdelningen

Statens inköpscentral

På Statens inköpscentral upphandlar vi ramavtal för varor och tjänster åt andra statliga myndigheter. Inom IT- och telekomområdet kan ramavtalen även användas av kommuner och regioner.

Mer om Statens inköpscentral

Den offentliga omställningsorganisationen

Den offentliga omställningsorganisationen ger omställnings- och kompetensstöd till yrkesverksamma på arbetsplatser utan kollektivavtal. Vi har även i uppdrag att registrera omställningsorganisationer och ge statlig ersättning till arbetsgivare som finansierar registrerade omställningsorganisationer. Dessutom har vi i uppdrag att kontinuerligt samla in statistik och data från samtliga omställningsorganisationer.

Mer om omställnings- och kompetensstöd

Mer om registrering av omställningsorganisationer och ersättning till arbetsgivare

Ekonomi- och förvaltningsavdelningen

Ekonomi- och förvaltningsavdelningen ansvarar bland annat för Kammarkollegiets interna processer för ekonomi- och verksamhetsstyrning, upphandling och kontorsservice samt extern statsbidragshantering. Avdelningen ansvarar dessutom för Kammarkollegiets gemensamma IT-miljö.

Mer om ekonomi- och förvaltningsavdelningen

HR-avdelningen

HR-avdelningen ansvarar bland annat för myndighetens kompetensförsörjning, rekrytering och lönerevision.

Mer om HR-avdelningen

Utvecklings- och kommunikationsavdelningen

Avdelningen ansvarar för Kammarkollegiets utveckingsprocess och leder myndighetens utveckling och digitalisering av tjänster till allmänhet, företag och offentlig sektor. Här finns myndighetens Utvecklingskontor. Avdelningen ansvarar även för den myndighetsövergripande externa och interna kommunikationen.

Mer om utvecklings- och kommunikationsavdelningen

Internrevisionen

Internrevisionen granskar självständigt om ledningens interna styrning och kontroll är utformad så att myndigheten utför sina uppgifter och uppnår sina mål.

Mer om vår internrevision


Handläggarstöd till myndigheter och stiftelse

Vi ger handläggarstöd till myndigheterna Arvsfondsdelegationen och Kärnavfallsfonden samt stiftelsen Kungafonden.

Vi sköter även handläggning och administration åt fem nämndmyndigheter: Alkoholsortimentsnämnden, Fideikommissnämnden, Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor, Statens skaderegleringsnämnd och Statens överklagandenämnd. Varje nämnd är en egen myndighet.

Mer information om myndigheter och stiftelser som vi ger handläggarstöd åt

Ledamöterna i nämnderna tillsätts av regeringen. I deras uppdrag ingår bland annat att pröva beslut som andra statliga myndigheter fattat, lösa tvister, avveckla verksamheter samt fatta beslut om vem som har rätt till olika typer av ersättning.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-02-26