Tolkprovets upplägg för speciell kompetens

Här hittar du all praktisk information om hur tolkprov med speciell kompetens går till och vad du behöver ta med dig till provet. Informationen riktar sig till dig som redan är auktoriserad och som vill ansöka om speciell kompetens.

Så här går provet till

Provet för speciell kompetens består av ett skriftligt prov och ett muntligt prov. Den skriftliga delen innehåller ett realiaprov och ett terminologiprov. Skrivtiden är tre timmar. Under skrivtiden får du inte använda några hjälpmedel.

Om det skriftliga provet blivit godkänt kallar vi dig till muntligt tolkprov

Realiaprov

Realiaprovet mäter dina kunskaper inom ämnesområdet juridik (rättstolk) eller sjukvård (sjukvårdstolk) . Provet består av 25 frågor.

Gränsen för godkänt resultat är 60 poäng av 75 möjliga.

Terminologiprov från svenska

Terminologiprovet består av 100 juridiska termer (rättstolk) eller 100 medicinska termer (sjukvårdstolk) som ska översättas från svenska till tolkspråket.

Gränsen för godkänt resultat är 240 poäng av 300 möjliga.

Det muntliga provet

I det muntliga provet testas dina praktiska färdigheter i form av rollspel.

Under rollspelen testar vi din förmåga att tolka konsekutivt. Rollspelen görs så autentiska som möjligt och du ska agera precis som i verkliga tolkningssituationer. Du får använda vanliga hjälpmedel som dator, ordlista, penna och papper.

Rollspelen utförs inför en bedömningskommitté. Du får också veta om resultatet är godkänt.

Muntligt prov för rättstolk

I det muntliga provet för rättstolkar ingår följande:

 • Tolkning av ett brottmål (rollspel)
 • Tolkning av ett tvistemål (rollspel)
 • Prima vista-tolkning av en skriftlig handling, det kan till exempel vara:
  - Rättsintyg
  - Personutredning från frivården
  - Förhörsprotokoll
  - Sakkunnigutlåtande
  - Handling som utgör skriftlig bevisning i ett mål.

Under prima-vista-tolkningen testar vi din förmåga att muntligen översätta en skriftlig handling som innehåller cirka 350 ord på svenska till tolkspråket. Du får 10 minuter till förberedelser och du får använda vanliga hjälpmedel enligt ovan. Den muntliga överföringen ska ske utan onödiga avbrott eller omtagningar som stör flytet i tolkningen.

Muntligt prov för sjukvårdstolk

I det muntliga provet för sjukvårdstolkning ingår följande:

 • Tolkning i en vårdsituation som avser kroppslig sjukdom (rollspel)
 • Tolkning i en vårdsituation som avser psykiatriskt sjukdom (rollspel)

Om det statliga auktorisationssystemet

Det statliga auktorisationssystemet finns till för att tillgodose samhällets behov av kompetenta och pålitliga tolkar. En tolk som är auktoriserad kallas auktoriserad tolk. Kammarkollegiet ställer höga krav för auktorisation som tolk. I Sverige är det Kammarkollegiet som är ansvarig myndighet för auktorisation av tolkar.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-09-14