Försäkringsvillkor Reseförsäkring 2023

Denna försäkring kan tecknas av en statlig myndighet som önskar tillhandahålla ett reseskydd vid en resa som inte omfattas av myndighetens tjänstereseförsäkring.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Försäkringsvillkor

Avsändare: Försäkringsavdelningen

Gäller från och med: 2023-10-01

Antal sidor vid utskrift: 24

1 Omfattning och självrisk

Denna försäkring kan tecknas av en statlig myndighet som önskar tillhandahålla ett reseskydd vid en resa som inte omfattas av myndighetens tjänstereseförsäkring.

Beställning av en Reseförsäkring görs via ett formulär på Kammarkollegiets hemsida www.kammarkollegiet.se. Beställningen ska innehålla namn och personnummer på den person som ska försäkras samt uppgift om resmålet, försäkringstiden och myndighetens fakturaadress. Myndigheten får en försäkringsbekräftelse och en faktura på premien, vilken beräknas på antalet försäkrade persondygn.

Reseförsäkring kan inte tecknas för privata resor.

1.1 När och var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller i hela världen under försäkringstiden. Den gäller även i områden dit UD avråder från resor.

1.2 Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk med undantag för 2.8 Rättsskydd där självrisken beräknas på det sätt som anges där.

2 Försäkringsskydd

2.1 Invaliditets- och dödsfallskapital

Vid olycksfall som leder till medicinsk invaliditet utbetalas ett invaliditetskapital i förhållande till den medicinska invaliditetsgraden. Vid en medicinsk invaliditet på hundra procent är kapitalet 22 basbelopp. Vid beräkningen används basbeloppet för det år invaliditeten fastställs. Beloppet utbetalas så snart den definitiva invaliditetsgraden har kunnat fastställas. Har så inte kunnat ske inom ett år och sex månader från olycksfallet, utbetalas ett preliminärt belopp i förhållande till den lägsta bestående invaliditetsgrad olycksfallet bedöms ge upphov till. Slutreglering sker därefter så snart den definitiva invaliditetsgraden har fastställts. Har detta inte kunnat ske inom tre år efter olycksfallet, görs en slutreglering enligt den då bedömda definitiva invaliditetsgraden. Eventuellt överskjutande preliminärt belopp återkrävs inte.

Ersättning lämnas inte för ärr.

Leder ett olycksfall inom tre år till döden, utbetalas ett dödsfallskapital.

Om den försäkrade inte upprättat ett särskilt förmånstagarförordnande för försäkringen, är make, registrerad partner eller sambo samt barn under 20 år förmånstagare. Om sådana anhöriga saknas, är legala arvingar förmånstagare.

Om en av de efterlevande är make, registrerad partner eller sambo eller om minst en av de efterlevande är den försäkrades barn under tjugo år, är beloppet 11 basbelopp.

Finns både make, registrerad partner eller sambo och barn under 20 år bland de efterlevande, är beloppet 22 basbelopp.

I övriga fall är det 6 basbelopp.

Vid beräkningen används basbeloppet för dödsåret. Från dödsfallskapitalet avräknas i förekommande fall vad som har utbetalats som invaliditetskapital.

Är make/maka, registrerad partner eller sambo och barn förmånstagare, ska halva försäkringsbeloppet tillfalla maken, den registrerade partnern eller sambon och återstoden den försäkrades bröstarvingar.

Om mål om äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat partnerskap pågick vid tiden för dödsfallet är make/maka respektive registrerad partner inte förmånstagare.

Om den försäkrade vill ha andra förmånstagare än de som anges ovan, måste ett särskilt förmånstagarförordnande upprättas. Ovan angivna belopp, beroende på efterlevandekrets, kan fördelas på det sätt den försäkrade själv anger i förmånstagarförordnandet. Blankett för detta tillhandahålls av Kammarkollegiet. Ett upprättat förordnande ska omgående ges in till Kammarkollegiet för förvaring.

För lokalanställda gäller i fråga om moment 2.1 Invaliditets- och dödsfallskapital - utöver de beloppsgränser som anges i momentet - även begränsningen till högst tre årslöner.

Begränsning

Invaliditets- och dödsfallskapital gäller inte vid deltagande under fritid eller semester i:

 • Hastighetstävlingar inom motorsport

 • Djuphavsdykning (djupare än 30 m)

 • Kampsporter

 • Bergsklättring (berg, klippa, is)

 • Idrottstävlingar och träning på elitnivå

 • Skidåkning offpist

 • Fallskärmshoppning

 • Skärmflygning

2.2 Anhörigs besöksresa

Vid den försäkrades livshotande medicinska tillstånd eller dödsfall ersätts skäliga kostnader för två nära anhörigas resa och logi i samband med ett (1) besök. Detsamma gäller i samband med begravning utomlands.

Begränsning

Försäkringen ersätter inte merkostnader som exempelvis mat, parkeringsavgifter och telefonkostnader. Transportkostnader som inte uppkommer i samband med ankomst och avresa ersätts inte.

2.3 Avbrottsskydd

Har en tjänsteresa avbrutits p.g.a.

 • nära anhörigs livshotande medicinska tillstånd

 • anhörigs dödsfall

 • omfattande egendomsskada som drabbat den försäkrades privata egendom i Sverige eller

 • naturkatastrof, krig eller krigsliknande oroligheter i vistelselandet

ersätts den försäkrades nödvändiga och skäliga merkostnader för en hemresa till följd av avbrottet. Med hemresa avses resa till bostad i Sverige. Om den nära anhöriga befinner sig i annat land än Sverige kan försäkringen ersätta resekostnader till det landet. Kostnaderna får dock inte överstiga kostnaden för en resa till Sverige.

Försäkringen ersätter inte ny utresa.

Föreskrift

I första hand ska utställda färdhandlingar och bokningar utnyttjas. Vid behov ska ombokning ske och då ersätts merkostnaden för ombokningen.

Sjukdom respektive dödsfall ska styrkas med läkarintyg respektive bevis om dödsfallet.

Anmärkning

Med omfattande egendomsskada avses att hela eller väsentlig del av den försäkrades bostad eller fritidshus har drabbats av t.ex. brand, vattenskada eller inbrott med omfattande skadegörelse eller egendomsförlust som följd.

2.4 Överfallsskydd

Ersättning för personskada i samband med överfall beräknas enligt 5 kapitlet 1 och 2 §§ skadeståndslagen (1972:207) och ersättningen uppgår till högst 3 000 000 SEK.

Ersättning utges i den mån den försäkrade inte inom den tid som är rimlig med hänsyn till skadan och behovet av ersättning får skadestånd av gärningsmannen, gärningsmannens försäkringsbolag eller annan, dock senast inom tre år efter anmälan till Kammarkollegiet. Om den försäkrade varit oaktsam kan ersättningen jämkas.

Försäkringen lämnar ingen ersättning för kränkning.

Föreskrift

Överfall ska omgående anmälas till polismyndigheten på orten. Den försäkrade ska uppvisa intyg om sådan anmälan. Om Kammarkollegiet begär det ska den försäkrade väcka skadeståndstalan mot gärningsmannen. Kammarkollegiet ersätter då alla kostnader som inte ersätts av annan.

Den försäkrade ska iaktta normal aktsamhet, dvs. om möjligt undvika farliga platser och situationer samt i övrigt göra vad som rimligen kan krävas för att undgå att drabbas av överfall eller annan skada. Vid oaktsamhet sätts ersättningen normalt ner till hälften, om omständigheterna inte är sådana att oaktsamheten varit ringa eller av ringa betydelse för försäkringsfallet. Har oaktsamheten varit särskilt allvarlig kan ersättningen helt falla bort. Detsamma gäller om den försäkrade varit påverkad av alkohol, sömnmedel, narkotika eller annat berusningsmedel eller utfört en uppsåtlig gärning som enligt svensk lag kan leda till minst dagsböter.

2.5 Sjuk-, tandvårds- och hemtransportskydd

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för akut sjukvård eller akut tandvård utomlands när den försäkrade, under utlandsvistelsen, drabbats av sjukdom eller olycksfall. För varje händelse ersätts sådana kostnader längst under en period av nittio dagar fr.o.m. den första kontakten med vårdgivare.

Vid sjukdom eller olycksfall under resa i den försäkrades hemland ska den försäkrade i första hand använda sig av sin egen allmänna eller privata försäkring.

Kostnader för akut sjukvård eller akut tandvård i Sverige ersätts inte. Kostnader för tandvård på grund av ett olycksfall kan dock ersättas.

Ersättning lämnas enligt nedanstående bestämmelser:

2.5.1 Sjukvård

Ersättning lämnas för nödvändiga, skäliga och styrkta kostnader för akut sjukvård utomlands. Försäkringen ersätter inte kostnader för hälsokontroll, vaccination, planerad vård eller mödravård.

Vid sjukdom eller olycksfall ersätter försäkringen styrkta telefonkostnader till/från Kammarkollegiet, vårdgivare och assistansföretag upp till 1 500 SEK.

Eventuella merkostnader exempelvis kost, logi och ombokning av biljett ersätts inte.

Begränsning

Vid graviditet ersätts kostnader för akut vård utomlands för den försäkrade i samband med nedkomst, missfall eller andra allvarliga komplikationer som inträffar före utgången av den 28:e graviditetsveckan (27+6). Andra kostnader för vård i samband med graviditet eller nedkomst ersätts inte.

2.5.2 Tandvård

Ersättning lämnas för nödvändiga, skäliga och styrkta kostnader för akut tandvård utomlands. Akut tandvård innebär behandling som medför att patienten blir smärt- och infektionsfri, att eventuella synliga tandluckor fylls provisoriskt samt att det blir en (1) fungerande tuggyta.

Har en tandskada uppkommit genom ett olycksfall utomlands ersätts dessutom nödvändiga och skäliga kostnader för fortsatt behandling i Sverige av tandskadan under som längst tre år från skadedagen, om kostnaden inte kan ersättas av annan. Detsamma gäller beträffande tandskador genom olycksfall i Sverige. Både behandling och kostnad ska på förhand godkännas av Kammarkollegiet.

Är en tandskada en arbetsskada ska Försäkringskassan pröva frågan om ersättning för tandvårdskostnaderna först. Därefter tar Kammarkollegiet ställning till om tandskadan kan ersättas enligt detta moment.

Begränsning

Vid tandskada som uppstått vid tuggning eller bitning lämnas endast ersättning för den akuta behandling som utförts utomlands.

Kostnader för permanenta kronor, tandreglering, retainer eller bryggor betraktas inte som akut tandvård och ersätts inte.

Vid olycksfall kan försäkringen ersätta även sådan tandvård som inte ersätts av den allmänna tandvårdsförsäkringen.

Vid tandskada genom olycksfall lämnar försäkringen endast ersättning för implantatbehandling eller skalfasader om behandlingen är av sådant slag som ersätts av den allmänna tandvårdsförsäkringen.

Försäkringen ersätter endast en (1) permanent behandling.

2.5.3 Hemtransport

Försäkringen ersätter nödvändiga, skäliga och styrkta merkostnader för hemtransport till Sverige av den försäkrade p.g.a. att han eller hon drabbats av en allvarlig sjukdom eller en omfattande personskada utomlands. Försäkringen ersätter även kostnaden för hemtransport till Sverige av avliden.

Hemtransport ska i första hand anordnas av, eller i samråd med, Falck Global Assistance. Om hemtransport anordnas på annat sätt kan Kammarkollegiet neka ersättning för kostnaden.

Om den försäkrades hemvist är i ett annat land än Sverige kan försäkringen ersätta hemtransport dit, förutsatt att kostnaderna inte överstiger kostnaden för en motsvarande hemtransport till Sverige.

Om Falck Global Assistance rekommenderar en hemtransport och den försäkrade motsätter sig detta kan Kammarkollegiet neka ersättning för fortsatt vård i utlandet för den aktuella sjukdomen/personskadan.

Föreskrift till sjukvård, tandvård samt hemtransport

Vid allvarlig sjukdom, intagning på sjukhus, behov av hemtransport eller annan aktiv skadehjälp utomlands måste den försäkrade först kontakta Falck Global Assistance innan sjukhusvården eller hemtransporten påbörjas.

Tel + 46 8 587 717 49

Fax + 46 8 587 717 62

E-post fga@se.falck.com

Anmärkning till sjukvård, tandvård samt hemtransport

Sverige har för närvarande avtal om sjukvårdsförmåner med de nordiska länderna, med övriga länder i EU/EES, Schweiz samt med några konventionsländer. I dessa länder ska i första hand den allmänna vården utnyttjas.

Den som ska resa till ett land inom EU/EES, Schweiz eller till ett annat konventionsland, bör ha med sig ett intyg från Försäkringskassan som visar att han eller hon tillhör denna, så att han eller hon säkert får sjukvård enligt EU-reglerna respektive enligt konventionen, dvs. utan annan kostnad än en eventuell patientavgift.

Den som ska resa till ett icke-konventionsland, bör ha med sig ett personligt försäkringsintyg. Underlag för sådant intyg tillhandahålls av Kammarkollegiet och utfärdas av respektive myndighet. Syftet med intyget är att den försäkrade snabbt ska få tillgång till akut sjukvård genom att sjukvårdsinrättningen genast kan konstatera att det finns en försäkring som täcker kostnaderna.

Den som blir sjuk vid tillfällig vistelse i ett annat EU/EES-land eller Schweiz ska lämna in en ansökan till Försäkringskassan, som prövar om det rörde sig om sådan vård som det kan utgå ersättning för. Till ansökan ska kvitton och annan dokumentation om vården bifogas. Kammarkollegiet har rätt att begära fullmakt från den försäkrade som innefattar att ansöka om ersättning i efterhand för vårdkostnader i annat EU/EES-land samt att ta emot sådan ersättning för den försäkrades räkning

2.6 Egendomsskydd

Skada på eller förlust av den försäkrades medförda eller under resan anskaffade privata lösöre ersätts med sammanlagt högst det prisbasbelopp som gällde på skadedagen. Förlust av pengar och värdehandlingar ersätts med högst 5 000 SEK. Smycken och klockor ersätts med högst 10 000 SEK per föremål. Ersättningen kan jämkas om den försäkrade varit oaktsam. Detsamma gäller om den försäkrade inte anmält eller försökt begränsa skadan.

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader som är en direkt följd av en ersättningsbar skada upp till 5 000 SEK. Exempel på sådana kostnader är:

– telefonkostnader för att spärra kontokort/bankkort/ kreditkort

– resekostnader för att göra polisanmälan, skaffa nytt pass eller nytt visum

– nya nycklar/nytt lås till den försäkrades privata bostad eller privata fordon.

Försäkringen gäller inte följande:

 • Skada på eller förlust av följande egendom, om den har lämnats för transport, pollettering eller förvaring på annat sätt:

 • Kontanter

 • Resehandlingar

 • Föremål helt eller delvis av ädel metall

 • Äkta pärlor och ädelstenar

 • Armbandsur

 • Antikviteter

 • Konstföremål

 • Kamera

 • Mobiltelefon

 • Surfplatta

 • Dator eller annan elektronisk utrustning med tillbehör

 • Alkoholhaltiga drycker

 • Tobak

 • Matvaror

 • Annan ömtålig eller stöldbegärlig egendom.

2. Funktionsfel som uppstått utan samband med en plötslig, oförutsedd och utifrån kommande skadehändelse. Skada eller funktionsfel på grund av klimat eller miljöpåverkan (t.ex. fuktskada, påverkan av sand, rost eller smuts).

3. Skada genom skavning eller slitage, ytliga skador såsom bucklor eller

repor utan väsentlig inverkan på användbarheten.

4. Skada eller förlust som kan ersättas genom annan försäkring,

transportföretag, hotell eller liknande.

5. Skada på sportredskap under användning.

6. Skada på eller förlust av motordrivet fordon, båt, luftfartyg, hus- eller

släpvagn, flyttgods eller djur (jfr dock moment 2.11).

7. Inköp, uttag eller utnyttjande som gjorts med hjälp av stulet, kopierat eller förlorat kontokort, kreditkort, SIM kort eller liknande.

8. Appar, mediafiler eller mjukvaror till datorer, mobiltelefoner, surfplattor eller liknande.

9. Skada på privat egendom som uppstått genom att medförd vätska eller annat flytande ämne läckt ut.

10. Egendom som tillhör en myndighet, företag, organisation eller annan juridisk person.

11. Kostnader som uppstår på grund av att den försäkrade utsatts för ID kapning eller bedrägeri.

Anmärkning

Ömtålig eller stöldbegärlig egendom ska medföras som handbagage. Man bör vara medveten om att stölder ur incheckade låsta väskor inte är ovanliga.

Kammarkollegiet övertar äganderätten till förlorad egendom som Kammarkollegiet ersatt. Kommer föremål som ersatts till rätta, ska den försäkrade snarast meddela Kammarkollegiet detta.

Föreskrift

Den försäkrade måste uppvisa intyg om anmälan enligt följande:

Stöld ska omedelbart anmälas till polismyndigheten på orten. Stöld på hotell ska dessutom anmälas till hotellet. Skada på eller förlust av transporterad egendom ska anmälas till transportföretaget. I första hand ska hotellets respektive transportföretagets ansvar, åtaganden eller erbjudanden efterfrågas och utnyttjas.

Oaktsamhet

Den försäkrade måste iaktta normal aktsamhet, dvs. handha och förvara egendomen på betryggande sätt samt i övrigt göra vad som rimligen kan krävas för att undgå att drabbas av stöld eller annan skada. Att exempelvis lämna kvar pengar i ett hotellrum eller att lämna kvar stöldbegärlig egendom i en bil anses i regel som oaktsamt. Vid oaktsamhet sätts ersättningen normalt ner till hälften, om omständigheterna inte visar att oaktsamheten varit ringa eller av ringa betydelse för försäkringsfallet. Har oaktsamheten varit av särskilt allvarlig natur kan rätten till ersättning helt falla bort. Om den försäkrade har glömt, tappat eller förlagt egendomen sker jämkning i normalfallet till 50 procent.

Ersättningsregler

Vid egendomsskada ersätts styrkt reparationskostnad, dock högst med det belopp som svarar mot egendomens marknadsvärde före skadan. Vid skada eller förlust lämnas ersättning endast om den försäkrade kan styrka innehavet och skadan eller förlusten av egendomen.

Vid förlust eller en skada som inte är reparabel ersätts egendomen enligt nedan.

A. Nyare egendom – där det förflutit kortare tid än ett år från inköpsdatum. Ersättning utges med 100 % för ny likvärdig egendom.

B. Äldre egendom – där det förflutit längre tid än ett år från inköpsdatum. Ersättning utges efter avdrag med en procentsats av dagens nypris för likvärdig egendom som anges i tabellen nedan.

C. För förbrukningsvaror som t.ex. smink, parfym, mediciner, hygienartiklar, underkläder lämnas ersättning med 50 % av nypriset. Detsamma gäller för egendom som används för personligt bruk eller som saknar andrahandsvärde.

D. För egendom som inte finns med i nedanstående tabell utgörs egendomens värde före skadan av återanskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk. Avdraget för ålder och bruk görs med tio procent per år fr.o.m. när det gått ett år från inköpsdatumet, dock högst med 70 %.

E. Ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar ersätts med 100 % för ny likvärdig egendom. Det högsta ersättningsbeloppet är dock 10 000 SEK.

Ersättning i procent:

Ålder

Föremål

0–1 år

1–2 år

2–3 år

3–4 år

4–5 år

5–6 år

6 år-

Glasögon

100 %

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

20 %

Klockor

100 %

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

30 %

Cyklar med tillbehör

100 %

100 %

70 %

60 %

50 %

40 %

20 %

Sportutrustning t. ex skid- och golfutrustning

100 %

100 %

70 %

60 %

50 %

40 %

20 %

Kameror, optik, kikare med tillbehör

100 %

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

30 %

Apparater för bild- och ljudåtergivning

100 %

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

20 %

Kläder, skor, stövlar, väskor, plånbok, solglasögon

100 %

80 %

60 %

60 %

40 %

20 %

20 %

Mobiltelefoner med tillbehör, smartwatch, hörlurar, högtalare

100 %

70 %

40 %

20 %

20 %

20 %

20 %

Datorer, läs- och surfplattor med tillbehör

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

20 %

20 %

2.7 Resgodsförsening

Vid mer än två timmars försening av inskrivet resgods vid utresa, ersätts nödvändiga, skäliga och styrkta kostnader för inköp på resmålet med högst 6 000 SEK.

Föreskrift

Den försäkrade måste uppvisa intyg om förseningen från transportföretaget. I första hand ska transportföretagets ansvar, åtaganden eller erbjudanden efterfrågas och utnyttjas.

2.8 Kris- och katastrofskydd

Om den försäkrade befinner sig i ett land som drabbas av naturkatastrof, krigsliknande förhållanden eller andra oroligheter och på grund av dessa omständigheter tvingas förlänga sin restid, ta sig till en säkrare plats eller ändra sin boendeform kan ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga merkostnader för resor, kost och logi. Om den försäkrade råkar ut för akut psykisk kris i samband med att den försäkrade själv drabbas av eller bevittnar överfall, hot, svår sjukdom, olycka eller naturkatastrof kan försäkringen ersätta upp till fem behandlingar hos en psykolog, kurator eller motsvarande. Behövs ytterligare behandling kontaktas Kammarkollegiet eller Falck Global Assistance. Vid överfall kan även kristerapi i Sverige ersättas. Vid överfall se även punkt 2.4.

Ersättning kan lämnas med sammanlagt högst 6 000 SEK.

2.9 Kontant skadehjälp

Om den försäkrade p.g.a. stöld eller annan ersättningsgill skada är i omedelbart behov av pengar, kan upp till 10 000 SEK i lämplig valuta överföras från Falck Global Assistance som lån till den försäkrade.

Anmärkning

En utbetalning från Falck Global Assistance är inte att anse som skadeersättning, utan som ett lån från Kammarkollegiet till den försäkrade. Vid skaderegleringen dras lånesumman av från skadeersättningen. I förekommande fall är den försäkrade således skyldig att återbetala skillnaden mellan lånet och skadeersättningen till Kammarkollegiet. Falck Global Assistance kan nås dygnet runt på tel. + 46 8 587 717 49 eller fax + 46 8 587 717 62 alternativt e-post fga@se.falck.com.

2.10 Ansvarsskydd

Omfattning

Ansvarsskyddet i försäkringen gäller:

 • Skadeståndsanspråk mot den försäkrade i egenskap av privatperson

 • Skadeståndsanspråk som riktas mot den försäkrade i förhållandet mellan den försäkrade som hyresgäst och en hyresvärd.

Försäkringen omfattar skador som inträffar under försäkringsperioden och som den försäkrade orsakar genom oaktsamhet eller har strikt ansvar för enligt utomkontraktuell skadeståndsrätt.

Undantag

Försäkringen omfattar inte:

 • Skada som till någon del orsakats uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet av den försäkrade

 • Skadeståndsanspråk som riktas mot den försäkrade i egenskap av näringsidkare

 • Familjerättsliga tvister såsom skilsmässa, vårdnadstvist, arvstvist etc.

 • Tvister som direkt eller indirekt är relaterande till yrkes- och tjänsteutövning eller arbetsrättsliga tvister.

 • Åtagande av den försäkrade som går utöver gällande skadeståndsrätt

 • Skadeståndskrav mot den försäkrade såsom ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, båt eller flygplan,

 • Skada som omfattas av en arbetsgivares principalansvar samt

 • Skada som uppstått i samband med att den försäkrade utfört en gärning för vilken enligt svensk lag fängelse ingår i straffskalan

 • Skadeståndskrav mot den försäkrade eller medföljande familjemedlem som avser någon form av skada genom slitage eller vanvård av en hyrd eller lånad bostad.

Försäkringen gäller dock för skadeståndskrav från annan än biluthyraren/bilägaren mot den försäkrade som förare av en hyrd eller lånad bil, i den mån kravet inte täcks av gällande trafikförsäkring eller annan motsvarande försäkring.

AnmärkningFörsäkringen lämnar bara ersättning för skadestånd. Den ersätter således inte böter eller viten.

Skadereglering

Om den försäkrade blir krävd på skadestånd p.g.a. en händelse som har skett under försäkringstiden, åtar sig Kammarkollegiet gentemot den försäkrade att göra följande:

 • Utreda om skadeståndsskyldighet föreligger,

 • Förhandla med motparten,

 • Föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som inte kan utfås av motpart eller annan samt

 • Betala det skadestånd den försäkrade enligt gällande skadeståndsrätt är skyldig att utge, dock högst 5 000 000 SEK.

Föreskrift

Kammarkollegiet blir inte bundet av att den försäkrade i förväg utfäster sig att ersätta eventuell skada, medger skadeståndsskyldighet eller godkänner ersättningskrav. Framställs krav ska den försäkrade hänvisa till denna försäkring hos Kammarkollegiet. Den försäkrade bör anteckna namn, adress och telefonnummer till vittnen och andra som kan lämna upplysningar om det inträffade.

2.11 Rättsskydd

Om den försäkrade som privatperson kräver någon på skadestånd p.g.a. en händelse som skett under försäkringstiden, ersätts den försäkrades skäliga ombudskostnader om dessa inte kan betalas av motpart eller annan. Dessutom ersätts i förekommande fall de rättegångskostnader den försäkrade av domstol åläggs att betala till motpart.

Omfattning

Rättsskyddet i försäkringen gäller:

 1. Om den försäkrade i egenskap av privatperson kräver någon på skadestånd på grund av en händelse som inträffat under resan.

 2. Om den försäkrade som hyresgäst kräver någon på skadestånd, avseende bostad som hyrts för att användas under resan.

 3. Endast tvister som kan prövas hos allmän domstol.

Undantag

Försäkringen omfattar inte:

 • Tvister mellan den försäkrade och den myndighet som den försäkrade är anställd vid eller den myndighet som tillhandahåller Reseförsäkringen.

 • Tvister där värdet understiger ett halvt prisbasbelopp (småmål).

 • Tvister som direkt eller indirekt är relaterande till yrkes- och tjänsteutövning eller arbetsrättsliga tvister.

 • Tvister inom familje- eller arvsrätt, såsom skilsmässor, vårdnadstvister, bodelning eller arvstvister. Tvister inom registrerat partnerskap eller samboskap enligt Sambolagen (2003:376) omfattas inte.

 • Tvister som gäller pantsättning, borgensåtaganden, likande åtagande eller annat avtal den försäkrade ingått till förmån för juridisk person eller annan privatperson.

 • Tvist som gäller dig som fastighetsägare eller ägare av en lägenhet eller nyttjanderätt till bostadsrätt.

 • Tvister som gäller dig som ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, släpfordon, båt eller flygplan*.

 • Tvister som har samband med överlåtna krav.

 • Tvister som gäller personskadereglering så länge ersättning för ombudskostnaderna kan lämnas genom trafikförsäkring.

* Försäkringen gäller dock när den försäkrade är förare av ett hyrt fordon, och enligt avtal med biluthyraren är registrerad förare, i tvister mot annan än biluthyraren/bilägaren, i den mån kravet inte täcks av gällande trafikförsäkring eller annan motsvarande försäkring.

Ersättningsbelopp och självrisk

Högsta ersättningsbelopp är 200 000 SEK per resa. Självrisken är 20% av den totala skadekostnaden, dock lägst 1 500 SEK samt högst 6 000 SEK.

Föreskrift

Den försäkrade ska i första hand anlita rättshjälp och tacka ja till ersättning från allmänna medel.

Den försäkrade ska i första hand anlita svensk advokat som ombud. Vid tvist utomlands ska den försäkrade anlita ombud som Kammarkollegiet godkänner.

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppkommit till följd av att den försäkrade avstått från rättshjälp av allmänna medel, eller kostnader som uppkommit för att den försäkrade avstått möjligheten till ersättning för kostnader av motparten.

Försäkringen ersätter inte kostnad eller värde av eget arbete, förlorad inkomst, resor och uppehälle eller andra omkostnader för dig som försäkrad.

Ersättning kan lämnas när parterna förlikas eller av annat skäl inte kommer inför domstol.

2.12 Självriskskydd

Vid skada som inträffar under resa med den försäkrades privata bil eller MC ersätts självrisken i trafik-, delkasko- eller vagnskadeförsäkringen/garantin med sammanlagt högst 8 000 SEK, förutsatt

 • att skadan har reglerats genom bilens försäkring,

 • att skadekostnaden överstiger självrisken samt

 • att självrisken inte kan ersättas av annan.

Kostnader för självrisk för skador på hyrbil eller fordon som tillhör en myndighet ersätts inte. Kostnader för hyrbil under reparationstiden ersätts inte. Förlust av bonus eller motsvarande ersätts inte.

3 Skadeanmälan

Blankett för skadeanmälan finns på www.kammarkollegiet.se.

En skadeanmälan ska undertecknas av både den försäkrade och myndigheten.

Dessutom ska den som begär ersättning göra följande:

1.Vid överfall bifoga intyg om anmälan utfärdat av polisen på den ort där skadan inträffat.

2.Vid försening av inskrivet resgods bifoga intyg utfärdat av transportföretaget.

3.Lämna specificerat krav på ersättning samt bifoga digitala kvitton eller andra verifikationer. Kvitton i pappersoriginal kan komma att begäras in av Kammarkollegiet upp till 6 månader efter det att skadeanmälan har inkommit till oss.

4.Om annan försäkring gäller för samma skada, upplysa Kammarkollegiet om detta.

5.På begäran av Kammarkollegiet lämna upplysningar och tillhandahålla läkarintyg och andra handlingar som kollegiet behöver för att reglera skadan.

Föreskrift

Åsidosätter den försäkrade åligganden enligt villkoren i Reseförsäkringen kan ersättningen minskas eller helt falla bort.

Kommentar

Om kontakt tagits med Falck Global Assistance med anledning av en skada ska skadeanmälan alltid skickas in till Kammarkollegiet, även om den försäkrade inte har några ersättningsanspråk mot försäkringen. Detsamma gäller om den försäkrade utomlands erhållit sjuk- eller tandvårdsbehandling och i samband därmed hänvisat till Reseförsäkringen eller Kammarkollegiet.

4 Allmänna villkor

4.1 Annan försäkring

Med undantag för invaliditets- och dödsfallskapitalen ersätter försäkringen skada eller kostnad endast i den mån den inte kan ersättas av annan försäkring, förordning eller lag.

4.2 Preskription

Rätten till ersättning upphör tre år efter skadedagen om anmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet. I fråga om ansvarsskyddet anses skadedagen vara den dag krav framställs mot den försäkrade. I övriga fall är skadedagen dagen för den händelse som ligger till grund för försäkringsfallet.

4.3 Återkrav

I den mån Kammarkollegiet har betalat ersättning i ett försäkringsfall, övertar kollegiet den försäkrades rätt gentemot annan som är ansvarig för skadan.

4.4 Tillämpning av försäkringsvillkor

Vid en skada tillämpas de försäkringsvillkor som är angivna i den försäkringsbekräftelse som var gällande när skadehändelsen inträffade.

4.5 Utländsk valuta

Vid kostnad i annan valuta än SEK, ersätts växelkursen för den dagen när kostnaden uppkom.

4.6 Gemensamt skadeanmälningsregister, GSR

Kammarkollegiet äger rätt att i försäkringsbranschens gemensamma skaderegister, GSR, registrera anmälda skador med anledning av försäkringen.

5 Definitioner

Akut sjukdom

Hastigt påkommen och relativt kortvarig medicinsk åkomma vilken kan behöva behandlas omgående.

Akut sjukvård

Med akut sjukvård avses detsamma som med begreppen omedelbar sjukvård i 4 § Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Akut tandvård

Med akut tandvård avses detsamma som med begreppet omedelbar tandvård i 6 § tandvårdslagen (1985:125). Akut tandvård innebär att patienten blir smärt- och infektionsfri, har en (1) fungerande tuggyta samt att eventuella synliga tandluckor fylls provisoriskt. Med synlig tandlucka menas hel eller delvis förlust av någon av de tio främsta tänderna i under- respektive överkäke.

Anhörig

Med anhörig menas:

 • Make/maka

 • Registrerad partner

 • Sambo som är folkbokförd på samma adress som den försäkrade

 • Barn

 • Barnbarn

 • Syskon

 • Föräldrar

 • Mor- och farföräldrar

 • Svärföräldrar*

 • Svärdotter och svärson**

* Föräldrar till make/maka, registrerad partner eller sådan sambo som avses ovan.

** Barns make/maka eller registrerade partner eller sådan sambo till barn som avses ovan.

***Förälders make/maka, registrerad partner eller sådan sambo till förälder som avses ovan.

Med nära anhörig (moment 2.2) avser make/maka, registrerad partner, sambo och barn. Om sådana anhöriga saknas räknas föräldrar som nära anhörig.

Basbelopp

Med basbelopp avses prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken.

Krigsliknande oroligheter

Med krigsliknande oroligheter avses t.ex. revolution, uppror, terror och väpnade konflikter.

Livshotande medicinskt tillstånd

Tillstånd då döden är nära förestående.

Myndighet

Med myndigheten avses den myndighet som tecknat försäkringen.

Naturkatastrof

Med naturkatastrof avses t.ex. jordbävning, vulkanutbrott, tsunami, orkan, stora skogsbränder och omfattande översvämningar.

Nödvändiga och skäliga kostnader

Med nödvändiga och skäliga kostnader avses vad som är brukligt och sedvanligt både när det gäller kostnadens storlek och art samt med hänsyn tagen till omständigheter såsom tidpunkt, plats m.m.

Privat fordon

Med privat fordon avses ett fordon som är registrerat på den försäkrade eller någon i dennes hushåll som är folkbordförd på samma adress som den försäkrade.

Olycksfall

Med olycksfall avses en kroppsskada orsakad av en ofrivillig och plötslig händelse med yttre våld mot kroppen. Överbelastnings- eller förslitningsskador samt vridning mot annat än knä räknas inte som olycksfall. Detsamma gäller hjärtinfarkt, hjärnblödning och dylikt samt sjukdom orsakad av bakterier, virus eller annat smittämne, som inte inträffat eller uppkommit i samband med en plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen.

Som olycksfall anses även sjukdom eller skada som orsakats genom biologiskt eller kemiskt ämne, om det är sannolikt att någon uppsåtligen spritt det biologiska eller kemiska ämnet med syftet att orsaka sjukdom eller skada hos människor. Visar sig sjukdomen eller skadan först efter försäkringstiden, ska en medicinskt sakkunnigs bedömning läggas till grund för ställningstagandet i frågan om sjukdomen eller skadan ska antas ha drabbat den försäkrade under försäkringstiden.

Skada vid tuggning eller bitning anses inte som en olycksfallsskada.

Resenär

Med resenären avses den person som kan omfattas av försäkringsskyddet.

Sambo

Med sambo avses detsamma som i Sambolagen (2003:376).

Överfall

Med överfall avses skada genom våld på person, oprovocerat och utan medgivande.

Gå till innehållsförteckning