Aktieindexkonsortiet Utland

Aktieindexkonsortiet Utland förvaltas passivt eller indexnära med inriktning på att ge en avkastning i linje med ett globalt index exklusive utvecklingsländer. Målsättning med konsortiet är att till en låg kostnad erbjuda en produkt som presterar i nivå med jämförelseindex.

Global Index Criteria är en indexfond med målet att över tid generera en avkastning som så nära som möjligt överensstämmer med sitt index, Solactive.

Indexet, som omfattar ca 2200 bolag och är bredare än många andra etiska index, följer ISS ESG Screening. Fonden investerar inte i bolag som i sin verksamhet bryter mot internationella normer och konventioner rörande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption och miljö. Fonden investerar inte heller i bolag vars rapporterade årliga omsättning till mer än fem procent utgörs av produktion, och/eller intäkter från försäljning, av krigsmateriel, tobak eller tobaksprodukter, alkohol, spel, fossila bränslen eller pornografisk industri.

Vad innebär global indexförvaltning?

En indexexponering innebär att förvaltningen sker utifrån ett på förhand bestämt regelverk. Indexförvaltningen ger placeraren ett effektivt beta och en marknadsavkastning till låg aktiv risk, tracking error på cirka 0,2. Fonden använder ett brett index som innebär att medelstora och småbolag finns med. Eftersom utvecklingsländer, som normalt har en högre kursrörlighet, inte inkluderats i indexet blir avkastningen stabilare. Fonden har en öppen valutarisk som bidrar till diversifiering. Indexförvaltning innebär en enkel kostnadseffektiv exponering.

Här hittar du mer information om Aktieindexkonsortiet UtlandPDF

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-04-28