Kammarkollegiet logotyp

Aktieindexkonsortiet Utland

Aktieindexkonsortiet Utland består av en externt förvaltad indexfond. Målsättningen med konsortiet är att till en låg kostnad erbjuda en produkt som presterar i nivå med jämförelseindex och helt följer börsens svängningar på de globala aktiemarknaderna.

Avkastningsmål och investeringsprocess

Den förväntade utdelningen är cirka 2-3 procent. Portföljens tillgångar är likvida och fördelade med en god riskspridning mellan världens börser, branscher och företag. Fonden har en öppen valutarisk som bidrar till diversifiering. Erfarenheten visar även att en global aktieportfölj inte har lika stora kursrörelser som den svenska börsen. Eftersom det är en indexprodukt betyder det även att kunden erhåller en kostnadseffektiv exponering mot global aktiemarknad. En indexexponering innebär att förvaltningen sker utifrån ett på förhand bestämt regelverk. Indexförvaltningen ger placeraren ett effektivt beta och en marknadsavkastning till låg aktiv risk. Målet är att ha en aktiv risk, så kallad tracking error, på vanligen 0,2 procent per år.

Produktblad

Ansvarsfulla investeringar

Fonden investerar inte i bolag som i sin verksamhet bryter mot
internationella normer och konventioner rörande mänskliga
rättigheter, arbetsätt, korruption och miljö. Fonden investerar inte heller i bolag vars rapporterade årliga omsättning till mer än fem procent utgörs av produktion, och/eller intäkter från försäljning, av krigsmateriel, tobak eller tobaksprodukter, alkohol, spel, fossila bränslen eller pornografisk industri.

Läs mer om ansvarsfulla investeringar

Placeringsregler

Portföljens tillgångar är likvida och fördelade med en god riskspridning mellan branscher och företag. Konsortiet ska normalt vara fullinvesterat. Undantag sker vid omplaceringar och vid andelstransaktioner. Konsortiet handlar inte i optioner eller terminer och lånar inte upp pengar för att finansiera placeringsverksamheten.

De etiska placeringsreglerna är i linje med Svenska kyrkans nationella nivå.

Våra placeringsregler Pdf, 149.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Övriga tjänster

Värdepappers-administration

Värdepappersadministration utför back- och middle officetjänster för både externt och internt förvaltat kapital från myndigheter, stiftelser och statliga bolag. Värdepappersadministration ansvarar också för avkastnings- och riskrapportering samt resultatuppföljning.

Läs mer om Värdepappersadministration

Diskussionspartner

Vår rådgivning syftar till att hjälpa våra kunder att få en effektiv och bra förmögenhetsförvaltning. Rådgivningen är oberoende och inriktad på att sätta mål kring avkastning, risknivå, tillgångsallokering och portföljstrategi.

Läs mer om diskussionspartner och rådgivning

Förvaltning

Förvaltning av svenska och utländska aktier och obligationer.

Aktieförvaltning
Ränteförvaltning
Diskretionär förvaltning
Alternativa investeringar

Allokering

Marknadslägets ständiga förändringar kräver en optimalt sammansatt portfölj. Med vår expertis i allokering garanteras du en stabil kombination mellan olika tillgångsslag.

Läs mer om allokering

Ekonomitjänster

Kammarkollegiet kan bli din finansavdelning som tar hand om allt från förvaltning till redovisning, deklarationer, administration och riskkontroll.

Läs mer om ekonomitjänster

Sidan senast uppdaterad: 2024-07-16