Skeppsförsäkring

Skepp ingår inte i den vanliga verksamhetsförsäkringen för statliga myndigheter. Därför har vi tagit fram en särskild försäkring som gäller specifikt för skepp som myndigheter äger eller brukar för statens räkning.

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står vad som omfattas av försäkringen och vad du kan ansöka om ersättning för.

Anmäl skada

På sidan Anmäl skada i verksamhet, skepp, luftfartyg eller konsultansvar hittar du information och blanketter för att göra en skadeanmälan.

Vilka skepp omfattas?

Skeppsförsäkringen gäller fartyg som är minst 12 meter långa och fyra meter breda. För att omfattas av försäkringen får skeppet bara användas för statsändamål.

För att skeppet ska omfattas av försäkringen måste det anmälas till Kammarkollegiet och vara upptaget i försäkringsbekräftelsen.

Myndigheters båtar och andra mindre fartyg (mindre än 12 meter långa) försäkras genom verksamhetsförsäkringen.

Vad täcker försäkringen?

Skeppsförsäkringen innehåller en egendomsförsäkring och en ansvarsförsäkring. Det finns även möjlighet att teckna en tilläggsförsäkring för maskinskador.

Egendomsförsäkringen innebär att ni på myndigheten kan ansöka om ersättning när hela eller delar av skeppet skadas. Om ni har tecknat maskinskadeförsäkringen kan ni även ansöka om ersättning för skador i skeppets maskineri.

Ansvarsförsäkringen skyddar er om ni vid användning av skeppet orsakar en skada genom oaktsamhet och blir skadeståndsskyldiga. Då kan ni ansöka om att få ersättning hos oss.

Vad är en säkerhetsföreskrift?

En säkerhetsföreskrift innebär inte att en specifik skadehändelse undantas från försäkringen. Vid skada där avsaknad eller brist i efterlevnad av säkerhetsföreskrift har haft påverkan på skadans uppkomst eller omfattning kan ersättningen sättas ner delvis eller i sin helhet.

Med säkerhetsföreskrift avses enligt 4 kap. 6 § Försäkringsavtalslagen (2005:104) en föreskrift om vissa bestämda handlingssätt eller anordningar som är ägnade att förebygga eller begränsa skada eller om vissa bestämda kvalifikationer hos den försäkrade eller dennes anställda eller andra medhjälpare.

Av Kammarkollegiets villkor för verksamhetsförsäkringen framgår att myndigheten i syfte att förhindra eller begränsa skada, ska följa de individuella säkerhetsföreskrifter som angivits i myndighetens försäkringsbekräftelse samt de säkerhetsföreskrifter som framgår av gällande försäkringsvillkor.

Vidare framgår att myndigheten svarar för oaktsamheten hos alla som haft att tillse efterlevnaden av säkerhetsföreskrifterna. Om en skada har uppkommit eller förvärrats till följd av att en säkerhetsföreskrift inte följts, kan ersättningen reduceras eller utebli helt.

Gör en riskanalys innan du tecknar försäkring

Innan du kan teckna en försäkring behöver myndigheten göra en riskanalys.

Skicka in förändring om risker i verksamheten

Om din myndighet ska eller har tecknat en skeppsförsäkring har ni en skyldighet att regelbundet informera oss om de risker eller förändrade risker som finns i verksamheten. De uppgifter som ni lämnar ligger till grund för den premie och övriga villkor som ska gälla med försäkringen.

Skicka in förändring om risker i verksamheten

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-12-16