Villkor för bidraget

Statsbidraget får ges för perioden 2022-2024 till kommuner och regioner med svag ekonomi för att vidta åtgärder i syfte att främja en ekonomi i balans och en god ekonomisk hushållning hos mottagaren.

Dokumentinformation

Publiceringsdatum: 2021-11-17

Delegationens ordförande: Clas Olsson

1 Tillämpning

Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av Delegationen för kommunal ekonomi i balans i enlighet med Förordning (2021:820) om tillfälligt statsbidrag för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans.

Den administrerande myndigheten, Kammarkollegiet, hanterar administrativa frågor såsom ansökningar, kompletteringar, information, del- och slutredovisningar samt betalar ut beviljade bidrag.

I dessa generella villkor betyder:

Delegationen – Delegationen för kommunal ekonomi i balans.

Förordningen – Förordning (2021:820) om tillfälligt statsbidrag för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans.

Bidragsgivaren – Delegationen, som beslutsfattare, tillsammans med Kammarkollegiet, som administrerande myndighet.

Bidragsmottagare – Den som enligt beslut av Delegationen får tillfälligt statsbidrag.

Anvisningar – Kammarkollegiets tillämpning av förordningen.

2 Genomförande av åtgärder

Det beviljade bidraget får endast användas för finansiering av kostnader i samband med omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder.

Bidragsmottagare ska genomföra åtgärder i enlighet med beslutet, inklusive dess villkor. Ändringar förutsätter Delegationens godkännande.

Bidragsmottagaren ska vid genomförande av åtgärder följa tillämpliga lagar och regler samt kommunens/regionens egna riktlinjer och policys.

Det åligger bidragsmottagaren att skyndsamt underrätta bidragsgivaren

  • om åtgärderna försenas eller riskerar att försenas

  • om det framkommer en risk att åtgärderna inte kommer att få den effekt som beskrivits i ansökan.

  • om yttre omständigheter av betydelse kan komma att påverka åtgärdernas planerade effekt.

3 Ändamål

Bidraget lämnas för de åtgärder som anges i bidragsbeslutet.

4 Signering och utbetalning

Beviljade medel betalas ut efter elektronisk signering av behörig företrädare för bidragsmottagaren. I och med signeringen godkänner bidragsmottagaren beslutet och villkoren. Signering görs digitalt i Kammarkollegiets e-tjänst.

Om signering inte skett inom den tid som angetts i beslutet kan bidragsmottagare inte längre hävda rätten till bidrag.

Av bidragsbeslutet framgår om delredovisning behöver ges in till Kammarkollegiet.

I beslutet anges under vilken period de beviljade medlen är avsedda att förbrukas.

5 Redovisning av mottaget bidrag

Bidragsgivaren har rätt att besöka, granska och utvärdera varje verksamhet eller insats som finansierats med det tillfälliga statsbidraget. Bidragsgivaren har också rätt att få tillgång till räkenskaper och övrigt underlag som rör bidragets användning. Bidragsmottagaren ska tillhandahålla samtliga handlingar som bidragsgivaren efterfrågar för sin uppföljning och granskning av att ett mottaget bidrag används på avsett sätt.

Delegationen kan begära att bidragsmottagaren deltar vid Delegationens sammanträde för en muntlig redogörelse i samband med delredovisning och/eller slutredovisning. En kallelse kommer att skickas till bidragsmottagaren tre veckor innan Delegationens sammanträde äger rum. Bidragsmottagaren kan välja att delta på distans via länk.

Slutredovisningen och eventuell delredovisning ska vara attesterad av en behörig företrädare för bidragsmottagaren.

Del- och slutredovisningen ska lämnas till Kammarkollegiet och innehålla de uppgifter som efterfrågas.

5.1 Delredovisning

Om det i beslutet anges att redovisning av verksamheten ska lämnas även vid annat tillfälle än i slutredovisningen, s k delredovisning av verksamheten, lämnas den på av Kammarkollegiet anvisat sätt.

I delredovisningen av verksamheten ska bidragsmottagen redogöra för den hur genomförandet av de åtgärder som bidraget avser fortskrider.

Om redovisningen inte inkommer i rätt tid eller inte godkänns av Delegationen kan bidragsgivaren återkräva bidraget. Om delredovisningen inte bedöms tillfredsställande ska bidragsmottagaren inom den tid som bidragsgivaren bestämmer komplettera delredovisningen med de uppgifter som efterfrågas.

5.2 Slutredovisning

Slutredovisning ska lämnas på av Kammarkollegiet anvisat sätt och ska innehålla de uppgifter som efterfrågas. Om inte något annat framgår av beslutet ska slutredovisningen innehålla en redovisning av verksamheten och en ekonomisk redovisning.

5.3 Krav på innehåll i del- och slutredovisning

Bidragsmottagaren ska tillse att det går att redovisa de omstruktureringsåtgärder bidraget har beviljats för, samt vilka effekter de medfört.

Samtliga kostnader i del- och slutredovisningen ska kunna styrkas. Samtliga kostnader ska vara bokförda i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed.

5.4 Revisorsintyg

Revisorsintyg ska efter anmodan från bidragsgivaren bifogas del- och/eller slutrapport.

Intyget ska utformas efter Kammarkollegiets anvisningar. Granskningen ska utföras av kvalificerad revisor (auktoriserad revisor eller certifierad kommunal yrkesrevisor).

6 Återbetalning, återkrav, uppskov mm

6.1 Återbetalning

Bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig om bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats i enlighet med beslutet. Återbetalning sker till Kammarkollegiet enligt avsnitt 7. Bidragsbeslutets ärendenummer ska anges som referens vid återbetalning.

6.2 Återkrav och grunder för återkrav

Bidragsgivaren kan besluta att kräva tillbaka hela eller delar av bidraget (återkrav) om inte bidragsmottagaren har fullgjort sina skyldigheter.

6.2.1 Medel har inte använts inom förutsatt tid

Medel som inte använts innan utgången av 2024 kan krävas tillbaka.

6.2.2 Bidraget har använts för annat än avsett ändamål

Medel som har använts för andra åtgärder än de som angivits i beslutet kan krävas tillbaka.

6.2.3 Bidragsmottagaren har försummat sin återrapporteringsskyldighet

Försummar bidragsmottagaren sin skyldighet att enligt beslutet lämna delredovisning eller slutrapport av de genomförda åtgärderna och deras totala kostnad inom utsatt tid, kan bidragsgivaren kräva tillbaka hela eller delar av bidraget.

6.2.4 Bidragsmottagaren har försummat sin återbetalningsskyldighet

Försummar bidragsmottagaren sin skyldighet att återbetala outnyttjade medel inom utsatt tid kan bidragsgivaren kräva tillbaka hela eller delar av bidraget.

6.2.5 Bidragsmottagaren har lämnat oriktig uppgift

Om bidragsmottagaren genom att lämna en oriktig uppgift eller på något annat sätt har förorsakat att bidrag lämnats felaktigt eller med för högt belopp kan bidragsgivaren kräva tillbaka hela eller delar av bidraget. Detta gäller oavsett om medlen förbrukats eller inte.

6.3 Uppskov

Ansökan om uppskov med återkrav lämnas in till Kammarkollegiet och ska ha kommit in senast den dag då återkrävda medel ska återbetalas. Delegationen beslutar om uppskov.

6.4 Jämkning

Ansökan om jämkning av återkrav lämnas in till Kammarkollegiet och ska ha kommit in senast den dag då återkrävda medel ska återbetalas. Delegationen kan besluta om jämkning av återkravet om övriga intäkter i verksamheten av oförutsedda skäl blivit mindre än planerat eller om kostnaderna av oförutsedda skäl blivit högre än beräknat och det med hänsyn till omständigheterna är oskäligt att begära återbetalning av hela beloppet.

6.5 Eftergift

Ansökan om eftergift av återkrav lämnas in till Kammarkollegiet och ska ha kommit in senast den dag då återkrävda medel ska återbetalas. Delegationen kan enligt 20 § förordningen beslut att helt eller delvis sätta ned kravet på återbetalning och/eller räntan om det finns särskilda skäl.

7 Återbetalning och ränta

Om Delegationen beslutar att en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig ska återkrav samt ränta i enlighet med beslutet betalas till Kammarkollegiets bankgiro 5052–5781 om inte något annat meddelats. Bidragsmottagaren bör vid inbetalning ange sitt ärendenummer som referens.

Räntesatsen ska enligt 21 § i förordningen överstiga statens utlåningsränta med två procentenheter. Delegationen kan i enlighet med 20 § i förordningen besluta att helt eller delvis sätta ned räntan.

8 Dröjsmålsränta och inkassokostnader

Om Delegationen beslutar att en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig ska återkrav och ränta betalas senast på förfallodagen. Om bidragsmottagaren inte betalat senast på förfallodagen, ska bidragsmottagaren betala dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan fastställs enligt lag.

Bidragsmottagaren ska ersätta bidragsgivaren för kostnader i samband med skriftlig betalningspåminnelse och inkassokostnader enligt lag.

Gå till innehållsförteckning