Kammarkollegiets fordringsbevakning

Här presenterar vi fördelar med och möjligheter till effektivisering av fordringsbevakning genom samverkan med oss.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Information från Inkasso

Avsändare: Rättsavdelningen

Antal sidor vid utskrift: 10

1 Beskrivning av verksamheten

1.1 Regler m.m.

Kammarkollegiet bedriver enligt sin instruktion sedan 1960-talet fordringsbevakning åt statliga myndigheter. Verksamheten är avgiftsfinansierad och ska bära sina egna kostnader. Fordringsbevakningen styrs främst av förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar (hanteringsförordningen) och av lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Kollegiet har utfärdat föreskrifter till hanteringsförordningen som gäller all statlig fordringshantering. Kollegiet tillämpar även de regler som gäller för inkassoverksamhet och som följer av inkassolagen (1974:182), inkassoförordningen (1981:956), förordningen (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m. liksom av Datainspektionens och Inkassonämndens anvisningar för god inkassosed.

Kammarkollegiet är medlem i branschorganet Föreningen Svensk Inkasso.

1.2 Uppdragsgivare och typer av ärenden

Kollegiet har drygt ett hundratal myndigheter som uppdragsgivare. Som exempel kan nämnas Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen med de regionala polismyndigheterna, Trafikverket, Transportstyrelsen, flera länsstyrelser, universitet, högskolor och museer. Omfattningen på uppdragen varierar både till antal ärenden och till typ av fordringar. Vissa ingivare lämnar stora volymer och andra bara enstaka uppdrag.

Kollegiet driver in ett brett spektrum av krav. De vanligast förekommande är fakturafordringar, återkrav (t.ex. av lönegarantimedel och projektbidrag) samt sanktionsavgifter. Uppdragen är därför generellt mer komplicerade än typiska ärenden i inkassobranschen och ställer krav på god kunskap om statliga myndigheters verksamhet.

1.3 Civil- eller offentligrättsligt krav

En statlig myndighets krav kan vara:

  • rent civilrättslig (hyra, försäljning av trycksaker),

  • civilrättslig med tydligt offentligrättsligt inslag (polisens ingripande med stöd av djurskyddslagen) eller

  • rent offentligrättslig (sanktionsavgifter enligt miljöbalken, avgift för kopior av allmänna handlingar).

1.4 Enskilt eller allmänt mål

Kravtyperna kan också efter utsökningsbalkens kategorisering indelas efter Kronofogdemyndighetens enskilda och allmänna mål. Dessa skiljer sig genom att verkställighet i allmänna mål normalt sker redan av det beslut som en uppdragsgivande myndigheten fattat. I enskilda mål krävs för verkställighet en s.k. exekutionstitel, dvs. ett utslag i mål om betalningsföreläggande eller domstols dom.

Bland de allmänna målen återfinns endast rent offentligrättsliga fordringar (grupp 3) medan de två övriga ovan beskrivna grupperna av krav (1 och 2) handläggs som enskilda mål.

En uppdragsgivare har normalt kravtyper i samtliga tre grupper.

1.5 Avtal och avgifter

Kammarkollegiet tillämpar ett standardavtal i förhållande till de flesta uppdragsgivarna, se bifogade utkast där aktuell prislista även framgår. Om en myndighet har särskilda behov kan kollegiet anpassa avtalet efter myndighetens önskemål.

1.6 Inkassoärenden

I gruppen enskilda mål tillgodogör sig kollegiet de ersättningar som författningsenligt kan tas ut av gäldenären. Det innebär att kollegiet tar ut ersättning för inkassobrev, för ansökan om betalningsföreläggande, och för ansökan om verkställighet. I ärenden som handläggs av jurist tar kollegiet ett timarvode som motsvarar ersättning enligt rättshjälpstaxan.

I den mån ersättningarna inte betalas av gäldenären tar kollegiet ut dem av uppdragsgivaren i samband med att ett ärende avslutas eller läggs på efterbevakning.

1.7 Övriga ärenden

För ärenden som inte hanteras enligt inkassolagen, dvs. gruppen allmänna mål, fakturerar kollegiet uppdragsgivaren för utförda tjänster eftersom någon ersättning här lagligen inte kan tas ut av gäldenären.

1.8 Verksamhetsstöd

Kammarkollegiet använder ett standardsystem för inkassohantering, Aptic ARC Collect, som anpassats för myndighetens speciella behov.

I Collect kan en uppdragsgivare registreras i koncernstruktur, om så önskas, antingen för att särredovisa olika resultatenheter eller för att särskilja olika typer av fordringar (närmast enskilda mål från allmänna).

Införandet av systemstödet har inneburit att handläggningen automatiserats i stor utsträckning. Kommunikation med Kronofogdemyndigheten och flera andra aktörer sker via filöverföring. Även uppdragsgivarna kan per fil ge in ärenden, lämna uppgift om betalningar samt ta emot redovisning.

Uppdragsgivarna kan också genom internettjänsten Kammarkollegiet Online ge in ärenden, lämna uppgift om betalningar som skett till myndigheten, hämta redovisningar och rapporter liksom följa sina ärenden i realtid. På samma sätt kan gäldenärerna via internet se sina ärenden och föreslå amorteringsplaner.

1.9 Bemanning

För närvarande sysselsätter fordringsbevakningen tre inkassohandläggare. Arbetet innebär hantering av ärendena under hela processen, dvs. betalningsuppmaning, inkassobrev, bestridande, amorteringsplan, ansökan om betalningsföreläggande, verkställighet och telefonförfrågningar från gäldenärer. Det innebär också att lämna service till de uppdragsgivande myndigheterna och kontakter med t.ex. Kronofogdemyndigheten.

Verksamheten sysselsätter också tre jurister. Juristerna handlägger de ärenden som blir tvistiga och för processer i ärenden som går till domstol. De handhar också de uppgifter kollegiet har enligt hanteringsförordningen.

1.10 Indrivningsprocessen

Förfarandet för indrivning skiljer sig något åt beroende på om kravet vid verkställighet hos Kronofogdemyndigheten skulle hanteras som enskilt eller allmänt mål.

1.11 Inkassoärenden (enskilda mål)

Indrivningsprocess beträffande civilrättsliga fordringar och sådana offentligrättsliga krav som hanteras som enskilda mål (grupp 1 och 2) kan översiktligt beskrivas på följande sätt. När ärendet har registrerats skickar kollegiet ut ett inkassobrev till gäldenären. Ungefär hälften av alla ärenden betalas på detta stadium. Avtal kan träffas med gäldenären om ett anstånd, oftast med villkor om avbetalning av skulden.

Om betalning inte sker ansöker kollegiet om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Om skulden inte heller betalas efter utslag i mål om betalningsföreläggandet eller domstols dom ansöker kollegiet om verkställighet.

Före en ansökan om betalningsföreläggande eller verkställighet kontrollerar kollegiet gäldenärens betalningsförmåga, en s.k. solvenskontroll. Om denna är negativ läggs ärendet i stället på efterbevakning, där återkommande kontroll av betalningsförmågan sker med sex till tolv månaders mellanrum. Med samma intervall sänds påminnelser till gäldenären.

För det fall gäldenären bestrider ett krav tar kollegiet kontakt med uppdragsgivaren för besked om ärendet ska drivas i domstol, avslutas eller läggas på efterbevakning.

1.12 Kravprocessen i övriga ärenden (allmänna mål)

Processen beträffande krav som hanteras som allmänna mål (grupp 3) innebär i korthet följande. När ärendet har registrerats skickar kollegiet ut en betalningsuppmaning. Flertalet ärenden betalas i detta skede. Avtal kan träffas med gäldenären om avbetalning av skulden.

Om skulden inte betalas överlämnar kollegiet ärendet till Kronofogdemyndigheten för verkställighet och Skatteverket övertar borgenärsfunktionen.

1.13 Redovisning

Kammarkollegiet redovisar normalt indrivna medel den första bankdagen efter varje månadsskifte, men redovisning kan även ske med tätare intervall, t.ex. veckovis eller dagligen. Kollegiet lämnar redovisning skriftligt via internettjänsten Kammarkollegiet Online eller per fil (se avsnittet om Kommunikation). I samband med redovisningen sker även utbetalning av indrivna medel.

Kollegiet tillämpar nettoredovisning, vilket innebär att arvoden och utlägg avräknas från indrivna medel före utbetalningen.

2 Om samverkan mellan uppdragsgivaren och Kammarkollegiet

2.1 Vanliga slag av fordringar

Kammarkollegiet bistår idag uppdragsgivare med indrivning bl.a. av nedanstående kravtyper.

Allmänna mål

Enskilda mål

Sanktionsavgifter enligt miljöbalken, på fiskets område, enligt produktsäkerhetslagen

Avgifter för kopior av allmänna handlingar

Kemikalieavgifter

Kostnader för omhändertagande av vanskötta djur

Tillsyns- och prövningsavgifter enligt miljöbalken

Löpande fakturakrav för försäljning av trycksaker, ej återlämnande böcker, tandvård…

Byggnadsavgifter

Hyra. Arrenden för mark, stugor, jakt Återkrav av projektmedel eller anslag för regional tillväxtåtgärd

Återkrav av lönegarantimedel vid konkurs eller företagsrekonstruktion

Ersättning för fiskekort

Vissa kurs- och utbildningsavgifter

Ersättning för flyttning av farligt uppställt fordon

Återkrav av för mycket utbetald lön

2.2 Närmare om indrivningsprocessen

Kammarkollegiet har inga synpunkter på vem av parterna som lämpligast ska sända en första inbetalningsavi till gäldenären. I följande förslag till flöde för allmänna mål har vi utgått från den modell som tillämpas för Naturvårdsverkets krav på miljösanktionsavgifter. Enligt förslaget sänder uppdragsgivaren beslutet om betalning och Kammarkollegiet därefter det första betalningskravet till mottagaren.

Allmänna mål

Enskilda mål

I sitt beslut om betalning (t.ex. av miljösanktionsavgifter) upplyser uppdragsgivaren den återbetalningsskyldige att betalning ska ske till Kammarkollegiet enligt en särskild betalningsuppmaning som kollegiet kommer att skicka ut (jämför kollegiets rutiner för krav på lönegarantimedel resp. djurskyddsavgifter). För vissa allmänna mål (t.ex. avgifter för kopior av allmänna handlingar) sänder uppdragsgivaren i stället en faktura på kravet till mottagaren.

Uppdragsgivarens fakturakrav sänds till mottagaren. Om betalning inte sker sänds en påminnelse.

Uppdragsgivaren lämnar över ärendet till Kammarkollegiet (med en pdf-kopia av underlaget).

Kollegiet skickar ut en betalningsuppmaning till den återbetalningsskyldige.

Kollegiet skickar ut ett inkassokrav till den återbetalningsskyldige med 12 dagars betalningstid.

Kollegiet gör en solvenskontroll, normalt mot Kronofogden men kan även använda Skatteverket och kreditupplysningsbolag vid behov. Är denna positiv ansöker kollegiet om betalningsföreläggande.

Sker inte betalning lämnas kravet till Kronofogden för verkställighet.

Inget arvode påförs Uppdragsgivaren

Om gäldenären bestrider fordran eller om kravet riktar sig mot en subsidiärt ansvarig (t.ex. handelsbolagsman) överlämnas uppdraget till Skatteverkets Expertgrupp borgenär för fastställande av betalningsskyldigheten. Samma sak om gäldenären ansöker om underhandsackord, beviljas skuldsanering eller försätts i konkurs.

Om gäldenären ansöker om underhandsackord, beviljas skuldsanering eller försätts i konkurs bevakar kollegiet Uppdragsgivarens fordran.

Avtal om amorteringsplan kan träffas under hela handläggningstiden.

Uppdragsgivaren meddelar kollegiet om betalning har skett direkt till myndigheten eller om beslut om kvittning har fattats. Uppgifterna hanteras som en nedsättning av fordran.

Om gäldenären har avlidit underrättar kollegiet dödsboet om fordran samt beställer släktskapsutredning och kopia av bouppteckning från Skatteverket.

Kollegiet kan avvakta med åtgärder om det behövs för att Uppdragsgivaren ska behandla ärendet på nytt, t.ex. ny prövning, jämkning eller eftergift.

2.3 Kommunikation

Genom filöverföring (xml- eller flatfilsformat) kan uppdragsgivaren ge in nya ärenden, lämna uppgift om betalning, nedsättning (kvittning) och meddelanden till Kammarkollegiet. Uppdragsgivaren kan också på detta sätt motta redovisningar.

Kammarkollegiet har anpassat sitt it-stöd för fordringsbevakning för Agressos standardlösningar för filöverföring. Därmed kan även relativt små volymer motivera filkommunikation mellan uppdragsgivaren och kollegiet.

På klientportalen Kammarkollegiet Online (www.kammarkollegiet.se) kan Uppdragsgivaren ge in nya ärenden och lämna samma uppgifter som ovan.

Kollegiet tillhandahåller genom Kammarkollegiet Online statistik och rapporter.

På följande sida visas några exempel från Kammarkollegiet Online.

Gå till innehållsförteckning