Kammarkollegiets fordringsbevakning

Våra vanligaste fordringar att bevaka är fakturafordringar, återkrav (till exempel av lönegarantimedel och projektbidrag) och sanktionsavgifter. Här hittar du information om vilka regler och rutiner som gäller.

Regler med mera

Kammarkollegiet bedriver enligt sin instruktion sedan 1960-talet fordringsbevakning åt statliga myndigheter. Verksamheten är avgiftsfinansierad och ska bära sina egna kostnader. Fordringsbevakningen styrs främst av förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar (hanteringsförordningen) och av lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Kollegiet har utfärdat föreskrifter till hanteringsförordningen som gäller all statlig fordringshantering. Kollegiet tillämpar även de regler som gäller för inkassoverksamhet och som följer av inkassolagen (1974:182), inkassoförordningen (1981:956), lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. liksom av Datainspektionens och Inkassonämndens anvisningar för god inkassosed.

Kammarkollegiet är medlem i branschorganet Föreningen Svensk Inkasso.

Uppdragsgivare och typer av ärenden

Kollegiet har drygt ett hundratal myndigheter som uppdragsgivare. Som exempel kan nämnas Försvarsmakten, Polismyndigheten, Trafikverket, Transportstyrelsen, universitet, högskolor, museer och alla länsstyrelser. Omfattningen på uppdragen varierar både till antal ärenden och till typ av fordringar. Vissa ingivare lämnar stora volymer och andra bara enstaka uppdrag.

Kollegiet driver in ett brett spektrum av krav. De vanligast förekommande är fakturafordringar, återkrav (till exempel av lönegarantimedel och projekt-bidrag) samt sanktionsavgifter. Uppdragen är därför generellt mer komplicerade än typiska ärenden i inkassobranschen och ställer krav på god kunskap om statliga myndigheters verksamhet.

Civil- eller offentligrättsligt krav

En statlig myndighets krav kan vara:

 1. Rent civilrättsligt (till exempel hyra, försäljning av trycksaker).
 2. Civilrättslig med tydligt offentligrättsligt inslag (till exempel ersättning för polisens ingripande med stöd av djurskyddslagen), eller
 3. rent offentligrättslig (till exempel sanktionsavgifter enligt miljöbalken).

Enskilt eller allmänt mål

Kravtyperna kan också efter utsökningsbalkens kategorisering indelas efter Kronofogdemyndighetens enskilda och allmänna mål. Dessa skiljer sig genom att verkställighet i allmänna mål normalt sker redan av det beslut som den uppdragsgivande myndigheten fattat. I enskilda mål krävs för verkställighet en annan så kallad exekutionstitel, normalt ett utslag i mål om betalningsföreläggande eller domstols dom.
Bland de allmänna målen återfinns endast rent offentligrättsliga fordringar (grupp 3) medan de två övriga ovan beskrivna grupperna av krav (1 och 2) handläggs som enskilda mål.

Många myndigheter har kravtyper i samtliga tre grupper.

Avtal och avgifter

Kammarkollegiet tillämpar ett standardavtal i förhållande till de flesta uppdragsgivarna. Om en myndighet har särskilda behov kan kollegiet anpassa avtalet efter myndighetens önskemål.

Inkassoärenden

I gruppen enskilda mål tillgodogör sig kollegiet de ersättningar som författningsenligt kan tas ut av gäldenären. Det innebär att kollegiet tar ut ersättning för inkassobrev, för ansökan om betalningsföreläggande, och för ansökan om verkställighet. I ärenden som handläggs av jurist tar kollegiet ett timarvode som motsvarar ersättning enligt rättshjälpstaxan.

Ersättningarna tas ut av uppdragsgivaren i samband med att kostnaden uppstår för kollegiet men läggs samtidigt (gällande de flesta av kostnaderna) upp som en kostnad för gäldenären att betala. När betalning av kostnaderna inkommer från gäldenären överförs dessa till uppdragsgivaren.

Övriga ärenden

För ärenden som inte hanteras enligt inkassolagen, det vill säga gruppen allmänna mål, fakturerar kollegiet uppdragsgivaren för utförda tjänster eftersom någon ersättning här inte lagligen kan tas ut av gäldenären.

Verksamhetsstöd

Kammarkollegiet använder ett standardsystem för inkassohantering, Aptic ARC Collect, som anpassats för myndighetens speciella behov.

I Collect kan en uppdragsgivare registreras i koncernstruktur, om så önskas, antingen för att särredovisa olika resultatenheter eller för att särskilja olika typer av fordringar.

Systemstödet gör att handläggningen i stor utsträckning är automatiserad. Kommunikation med Kronofogdemyndigheten och flera andra aktörer sker via filöverföring. Även uppdragsgivarna kan per fil ge in ärenden, lämna uppgift om betalningar samt ta emot redovisning.

Uppdragsgivarna kan också genom kollegiets internettjänst ge in ärenden, lämna uppgift om betalningar som skett till myndigheten, hämta redovisningar och rapporter och följa sina ärenden i realtid. På samma sätt kan gäldenärerna via internet se sina ärenden och föreslå amorteringsplaner.

Bemanning

För närvarande sysselsätter fordringsbevakningen sex inkassohandläggare. Handläggarna sköter hanteringen av ärendena under hela processen, det vill säga betalningsuppmaning, inkassobrev, bestridande, amorteringsplan, ansökan om betalningsföreläggande, verkställighet och telefonförfrågningar från gäldenärer. De lämnar också service till de uppdragsgivande myndigheterna och sköter de dagliga kontakterna med till exempel Kronofogdemyndigheten.

Verksamheten sysselsätter också fem jurister. Juristerna handlägger de ärenden som blir tvistiga och driver processer i ärenden som går till domstol. De handlägger också de uppgifter Kammarkollegiet har enligt hanteringsförordningen.

Indrivningsprocessen

Förfarandet för indrivning skiljer sig något åt beroende på om kravet vid verkställighet hos Kronofogdemyndigheten skulle hanteras som enskilt eller allmänt mål.

Inkassoärenden (enskilda mål)

Indrivningsprocessen beträffande civilrättsliga fordringar och sådana offentligrättsliga krav som hanteras som enskilda mål (grupp 1 och 2) kan översiktligt beskrivas på följande sätt.

När ärendet har registrerats skickar kollegiet ut ett inkassobrev till gäldenären. Ungefär hälften av alla ärenden betalas på detta stadium. Avtal kan träffas med gäldenären om ett anstånd, oftast med villkor om avbetalning av skulden.

Om betalning inte sker ansöker kollegiet om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Om skulden inte heller betalas efter utslag i mål om betalningsföreläggandet eller domstols dom ansöker kollegiet om verkställighet.

Före en ansökan om betalningsföreläggande eller verkställighet kontrollerar kollegiet gäldenärens betalningsförmåga, en så kallad solvenskontroll. Om denna är negativ läggs ärendet i stället på efterbevakning, där återkommande kontroll av betalningsförmågan sker med en till två månaders intervall. En till två gånger om året sänds påminnelser till gäldenären.

För det fall gäldenären bestrider ett krav tar kollegiet kontakt med uppdragsgivaren för besked om ärendet ska drivas i domstol, avslutas eller läggas på efterbevakning.

Kravprocessen i övriga ärenden (allmänna mål)

Processen beträffande krav som hanteras som allmänna mål (grupp 3) innebär i korthet följande. När ärendet har registrerats skickar kollegiet ut en betalningsuppmaning. Flertalet ärenden betalas i detta skede. Avtal kan träffas med gäldenären om avbetalning av skulden.

Om skulden inte betalas överlämnar kollegiet ärendet till Kronofogdemyndigheten för verkställighet.

Redovisning

Kammarkollegiet redovisar normalt indrivna medel den första bankdagen efter varje månadsskifte. Kollegiet lämnar redovisning skriftligt via internettjänsten eller per fil (se avsnittet Kommunikation). I samband med redovisningen sker även utbetalning av indrivna medel. Kollegiet tillämpar normalt nettoredovisning, vilket innebär att arvoden och utlägg avräknas från indrivna medel före utbetalningen.

Vanliga slag av fordringar

Kammarkollegiet bistår idag uppdragsgivare med indrivning bland annat av nedanstående kravtyper.

Allmänna mål

 • Återkrav av lönegarantimedel vid konkurs eller företagsrekonstruktion
 • Sanktionsavgifter enligt miljöbalken, på fiskets område
 • Kemikalieavgifter
 • Tillsyns- och prövningsavgifter enligt miljöbalken
 • Byggnadsavgifter

Enskilda mål

 • Kostnader för omhändertagande av vanskötta djur
 • Löpande fakturakrav för försäljning av trycksaker, ej återlämnande böcker
 • Hyra. Arrenden för mark, stugor, jakt
 • Återkrav av projektmedel eller anslag för regional tillväxtåtgärd
 • Avgift för djurskyddskontroll
 • Ersättning för flyttning av farligt uppställt fordon
 • Återkrav av för mycket utbetald lön

Kommunikation

Genom filöverföring kan uppdragsgivaren ge in nya ärenden, lämna uppgift om betalning, nedsättning (kvittning) och meddelanden till Kammarkollegiet. Uppdragsgivaren kan också på detta sätt motta redovisningar.

Kammarkollegiet har anpassat sitt it-stöd för fordringsbevakning för Agressos standardlösningar för filöverföring. Därmed kan även relativt små volymer motivera filkommunikation mellan uppdragsgivaren och kollegiet.

På Kammarkollegiets internettjänst (www.kammarkollegiet.se) kan uppdragsgivaren ge in nya ärenden och lämna samma uppgifter som ovan. Genom internettjänsten tillhandahålls också statistik och rapporter.

Uträtta inkassoärenden

Du som är handläggare på en statlig myndighet kan logga in för att uträtta inkassoärenden på vår sida Driv in en fordran.

Driv in en fordran

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-08-10