Stiftelse eller donation med villkor

I vissa fall kan det vara svårt att avgöra om givaren avsett att bilda en stiftelse eller om givaren i stället avsett att mottagaren ska få egendomen med äganderätt.

Särskilt förordnanden i äldre testamenten där mottagaren är en juridisk person, till exempel en förening, kan vara svåra att tolka. I sådana testamenten används ofta uttryck som att egendomen ”ska tillfalla” eller ”tillkomma” den juridiska personen, något som kan tala för att egendomen inte ska bilda en stiftelse.

När man ska bedöma om en stiftelse har bildats eller inte får man göra en samlad bedömning av villkoren i förordnandet. Det finns vissa omständigheter som talar för respektive mot att en stiftelse bildats.

Stiftelse

För att en stiftelse ska anses bildad krävs det att en (eller flera) stiftare har förordnat att viss egendom ska överlämnas till någon för att förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål.

Från och med 1996, när stiftelselagen trädde i kraft, gäller dessutom att förordnandet ska vara skriftligt och undertecknat av stiftaren. Egendomen ska också ha tagits om hand av den som åtagit sig att förvalta egendomen i enlighet med stiftelseförordnandet.

Omständigheter som talar för att den som skänkt egendomen avsett att bilda en stiftelse

  • Egendomen ska användas för ett bestämt ändamål.
  • Egendomen ska hållas avskild från mottagarens förmögenhet.
  • Egendomen enligt föreskrifterna ska bilda en stiftelse eller en fond eller att egendomen ska förvaltas under ett visst namn.
  • Ändamålet för gåvan är ett annat ändamål än det som mottagaren (om mottagaren är en juridisk person) ska främja.

Gåva med villkor

Omständigheter som talar för att den som skänkt egendomen avsett att mottagaren ska få egendomen med äganderätt är att

  • Det saknas föreskrifter om ändamål och förvaltning.
  • Egendomen ska förbrukas direkt eller under en kortare tid, till exempel två till tre år.
  • Ändamålet för gåvan är samma som det ändamål som mottagaren (om mottagaren är en juridisk person) ska främja och det inte finns någon bestämmelse om att egendomen ska förvaltas särskilt.

Om vår permutationsuppgift och de lagar den vilar på

Permutation av stiftelser, gåvobrev och testamenten

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-08-12