När det finns ett testamente

Om en person avlider utan att det finns nära släktingar blir Allmänna arvsfonden arvinge. Om den avlidne under de här omständigheterna har skrivit testamente till förmån för någon annan måste testamentet delges oss på Kammarkollegiet för att bli godkänt. Arvsfonden ska också kallas till bouppteckningsförrättningen.

Det finns inga nära släktingar men ett testamente

I de fall där den som avlider inte har några arvsberättigade släktingar blir Allmänna arvsfonden arvinge och får arvet, förutsatt att det inte finns ett testamente.

Om det finns ett testamente under de här förutsättningarna ska vi på Kammarkollegiet få möjlighet att granska testamentet. Det kallas för delgivning.

Delgivning (överlämna testamentet till oss)

Delgivning innebär att du skickar testamentet till oss på Kammarkollegiet. Det kan skickas som original eller kopia. Om du skickar en kopia måste två personer styrka att kopian överensstämmer med originalet och att de har tagit del av originalet efter arvlåtarens död.

Texten kan lyda så här:

"Denna kopia stämmer överens med originalet, vilket vi tagit del av efter arvlåtarens död.”

Namnteckningarna ska förses med:

  • namnförtydliganden
  • uppgift om personernas adress och telefonnummer.

Testamentet ska skickas till:
Kammarkollegiet
Arvsenheten
Box 2218
103 15 Stockholm

När du skickat in testamentet till oss

Inom sex månader antingen godkänner vi testamentet eller väcker en så kallad klandertalan vid domstol. En klandertalan innebär att vi vill få testamentet ogiltigförklarat. Domstolen får då avgöra om testamentet är giltigt eller inte.

Skulle testamentet ha något formfel är det lämpligt att först skicka in en obestyrkt kopia. På så sätt undviker man att klandertiden börjar löpa innan Kammarkollegiet tagit ställning till om det kan finnas skäl att godkänna testamentet även om det har något formfel.

Om vårt uppdrag och de lagar det vilar på

Bevaka Allmänna arvsfondens rätt

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-09-01