Bevaka Allmänna arvsfondens rätt

Kammarkollegiets uppgift är att företräda Allmänna arvsfonden och säkerställa att pengarna kommer in från dödsbon där fonden är arvinge.

Kammarkollegiet ska även förvalta fonden på bästa möjliga sätt och betala ut pengar till beviljade projekt.

Det här gör Kammarkollegiet

Vi har i uppdrag att förvalta Allmänna arvsfondens egendom som en särskild fond.

Vi bevakar fondens rätt till egendom genom att:

  • Ta ställning till arvsrättsliga frågor.
  • Förhandla om försäljning av egendom som tillfallit fonden
    tolka testamenten.
  • Godkänna testamenten som utesluter fonden från arv.
  • Besluta om att avstå från arv eller försäkringsbelopp som tillfallit fonden.

Vi för fondens talan i mål och ärenden som rör fonden.

Dödsbon som tillfaller Allmänna arvsfonden ska avvecklas så att ett så stort kapital som möjligt tillförs fonden.

I det enskilda dödsboet förordnar vi en god man som företräder Allmänna arvsfonden. Den gode mannen ansvarar för avvecklingen av dödsboet och hanterar det praktiska arbetet med att till exempel betala skulder och sälja tillgångar.

Vi granskar den gode mannens redovisning för att garantera att uppdragen fullgörs effektivt och till bästa nytta för fonden. Det är viktigt för oss att avvecklingen sker med respekt för den avlidne.

Varje år ska vi lämna en redovisning till regeringen som beskriver förvaltningen av Allmänna arvsfonden.

Sidan senast uppdaterad: 2022-05-13