Regler om avstängning av statligt anställda

Remissvar gällande regler om avstängning av statligt anställda.

Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta har kollegiet inga synpunkter på denna remiss.

Detta beslut har fattats av avdelningschefen Helén Björkman.

Beslutet skickades till Finansdepartementet den 17 juni 2024.

Kammarkollegiets diarienummer: 3768-2024

Departementets diarienummer: Fi 2024/00814