Instruktion för andelsaffärer i Kammarkollegiets konsortier

Vid köp och försäljning av andelar i Kammarkollegiets konsortier ska endast Kammarkollegiets egna blanketter användas.

Blanketter

På våra kundsidor hittar du alla våra blanketter.

Skicka in blanketter

Utbetalning av likvid sker endast till bankkonto som öppnats av Kammarkollegiet för kunds räkning eller om sådant inte finns, externt konto som registrerats hos kollegiet. (Blankett KAM31005 - Registrering av externt bankkonto). Blanketterna sänds via Andelsaffärer@kammarkollegiet.se.

Dokumentationskrav

För att säkerställa konsortiets behörighetskontroll och efterlevnad av regelverket måste följande dokument skickas till Kammarkollegiets avdelning för kapitalförvaltning i samband med köp och sälj:

Köp - första köptillfället

  • Begäran om köp av konsortieandelar (länk till kundsida med blanketter för bland annat köp och försäljning av konsortieandelar).
  • Registreringsbevis (ej äldre än tolv månader)
  • Vidimerat* justerat styrelseprotokoll som utvisar aktuell firmateckning (ej äldre än tolv månader)

Köp - tilläggsinvestering

Försäljning av andelar

Ifylld blankett underskriven av behörig firmatecknare eller fullmaktstagare ska vara Kammarkollegiet tillhanda senast kl. 12 för Aktieindexkonsortiet Utland och för övriga konsortier kl.14, för att affären ska registreras samma dag. Dessutom krävs att likvid kommit Kammarkollegiet tillhanda för att affären ska kunna registreras samma dag.

Sälj

Om tidigare insänt registreringsbevis eller protokoll är äldre än tolv månader ska nya dokument som styrker teckningsrätten bifogas.

Gällande bestämmelser

Se vidare ”Regler för Kammarkollegiets konsortier Pdf, 149.4 kB.”, fastställda av Kammarkollegiets fonddelegation.

* För att en kopierad handling ska anses vara korrekt vidimerad krävs att en person genom underskrift, namnförtydligande och telefonnummer direkt på kopian intygar att kopian stämmer överens med originalet.

Bilaga

Kontaktperson

Johan Eliæson
Kund och strategi
Telefon: 08-700 06 61

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-05-22