Stiftelsens föreskrifter

En stiftelse bildas genom ett förordnande om att viss egendom ska överlämnas till någon för att användas för ett bestämt ändamål. Efter den 1 januari 1996, när stiftelselagen trädde i kraft, gäller att ett stiftelseförordnande måste vara skriftligt och undertecknat av stiftaren.

Ett förordnande om att bilda en stiftelse kan finnas i en handling som kallas stiftelseurkund eller stiftelseförordnande. Det kan också finnas i ett gåvobrev, testamente eller liknande handling. Föreskrifterna behöver inte vara utformade som stadgar. Det kan också vara så att föreskrifterna finns i två handlingar, till exempel stiftelseförordnande och stadgar.

Ändringar i en stiftelses föreskrifter är giltiga om Kammarkollegiet eller länsstyrelsen har gett tillstånd till ändringarna eller om de har gjorts med stöd av ett ändringsförbehåll.

Föreskrifter som Kammarkollegiet prövar Länk till annan webbplats.

Ändringar som gjorts före den 1 januari 1996 är också giltiga om de har fastställts av regeringen, Kammarkollegiet eller en länsstyrelse, vilket framgår av paragraf 11 i lagen (1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220).

Om vår permutationsuppgift och de lagar den vilar på

Permutation av stiftelser, gåvobrev och testamenten

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-10-26