Tolkprovets upplägg (AT)

Här hittar du som vill ansöka om auktorisation information om hur tolkprovet är upplagt. Provet består av skriftliga delprov och ett muntligt prov.

Skriftligt prov

Det skriftliga provet består av tre delprov:

Realia (delprov 1)

Realiaprovet består av 60 frågor som mäter dina kunskaper i följande ämnesområden: sociala frågor och samhälle (10 frågor), arbetsmarknad och utbildning (10 frågor), vård och omsorg (15 frågor), juridik och migration (20 frågor) och tolketik och tolkningsteknik (5 frågor). Samtliga frågor är flervalsfrågor med fyra svarsalternativ.

Språkfärdighet i svenska (delprov 2)

Det andra delprovet mäter din språkfärdighet i svenska. Provet innehåller två texter med 20 luckor i varje text. Du väljer det ordet som passar bäst in i kontexten. Provet innehåller även 20 flervalsfrågor som testar dina kunskaper i svensk grammatik. Samtliga frågor är flervalsfrågor med fyra svarsalternativ.

Terminologiprov från svenska till tolkspråket (delprov 3)

I det tredje delprovet ska du översätta 20 ord/uttryck i kontext från svenska till tolkspråket. Utöver det innehåller provet 40 termer som ska översättas från svenska till tolkspråket i ämnesområdena sociala frågor och samhälle, arbetsmarknad och utbildning, vård och omsorg samt juridik och migration.

Skrivtiden är 60 minuter för varje delprov. Inga hjälpmedel är tillåtna.

Terminologiprovet rättas bara om du blir godkänd i delprov 1 och 2.

Muntligt prov

Om du blir godkänd i det skriftliga provet kallas du till ett muntligt prov. Där testas dina praktiska färdigheter i form av rollspel.

Rollspelen görs så autentiskt som möjligt och du ska agera precis som i en vanlig tolkningssituation. Det kan till exempel vara ett polisförhör, ett läkarbesök eller ett möte på Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Du får använda vanliga hjälpmedel som dator, ordböcker, penna och papper.

Det muntliga provet beräknas ta cirka tre timmar och äger rum i Stockholm. Kallelse skickas ut cirka tre veckor före.

Du tolkar i rollspelen inför en bedömningskommitté. Efteråt har du och bedömningskommittén ett samtal om tolkningsteknik och yrkesetik. Där får du också veta om resultatet är godkänt.

I filmen får du reda på mer om hur det muntliga provet går till. Det muntliga provet är det sista momentet i vårt auktorisationsprov för tolkar.

Om det statliga auktorisationssystemet

Det statliga auktorisationssystemet finns till för att tillgodose samhällets behov av kompetenta och pålitliga tolkar. En tolk som är auktoriserad kallas auktoriserad tolk. Kammarkollegiet ställer höga krav för auktorisation som tolk. I Sverige är det Kammarkollegiet som är ansvarig myndighet för auktorisation av tolkar.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-11-06