Försäkringsvillkor Statens fordonsförsäkring 2020

Trafikförsäkringen är en samlingsförsäkring som innebär att den gäller för myndighetens samtliga motordrivna fordon som omfattas av trafikskadelagen (1975:1410).

Dokumentinformation

Typ av dokument: Försäkringsvillkor

Gäller från och med: 2020-06-01

Avsändare: Försäkringsavdelningen

Antal sidor vid utskrift: 28

Innehållsförteckning

 

1 Allmänna bestämmelser

1.1 Avtal om trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är en samlingsförsäkring (trafik/samling) vilket innebär att den vid varje tillfälle gäller för försäkringstagarens (myndighetens) samtliga motordrivna fordon som omfattas av trafikskadelagen (1975:1410). Om inget annat har överenskommits i försäkringsavtalet mellan Kammarkollegiet och myndigheten, baseras premien för en försäkringsperiod på antalet på myndigheten registrerade sådana fordon i vägtrafikregistret en viss dag inom två månader före periodens början. Anskaffningar och avyttringar under perioden påverkar inte premiens storlek.

1.2 Avtal om vagnskadeförsäkring och delkaskoförsäkring

Vagnskadeförsäkring och delkaskoförsäkring kan antingen tecknas som en samlingsförsäkring (kasko/samling) eller var för sig (endera eller båda) för enskilda med registreringsnummer angivna fordon och till ett angivet försäkringsbelopp.

Kasko/samling

En kasko/samlingsförsäkring består av både vagnskadeförsäkring och delkaskoförsäkring. Den gäller vid varje tillfälle för samtliga på myndigheten registrerade fordon, såväl fordon som omfattas av trafikskadelagen som övriga registrerade fordon, t ex släpfordon. Något försäkringsbelopp (övre ersättningsgräns) tillämpas inte. Gäller en garanti, t ex nybilsgaranti eller vagnskadegaranti för ett fordon, ska denna utnyttjas i första hand. Premien för en försäkringsperiod baseras på antalet på myndigheten registrerade fordon. Anskaffningar och avyttringar under perioden påverkar inte premiens storlek.

Enskilda försäkringar

Myndigheten väljer försäkringsbelopp (övre ersättningsgräns) för varje fordon när en av eller både vagnskadeförsäkring och delkaskoförsäkring tecknas för fordonet. Kammarkollegiet utfärdar ett särskilt försäkringsbevis för varje försäkrat fordon. Det valda försäkringsbeloppet finns angivet på försäkringsbeviset.

1.3 Försäkringstid och uppsägning

En försäkringsperiod är, om inget annat avtalats, tolv månader. Om ingen av parterna sagt upp försäkringen senast en månad före en pågående periods utgång, förlängs försäkringen med en ny period. Försäkringstagaren får dock säga upp en enskild vagnskade- eller delkaskoförsäkring med omedelbar verkan.

2 Fordonsförsäkringar och giltighetsområde

2.1 Försäkringar

Fordonsförsäkringarna är följande:

 • Trafikförsäkring

 • Vagnskadeförsäkring

 • Delkaskoförsäkring

Delkaskoförsäkringen består av

 • brandförsäkring

 • glasruteförsäkring

 • stöldförsäkring

 • maskinskadeförsäkring för personbil

 • avbrottsförsäkring för förmånsbil

 • räddningsförsäkring

 • rättsskyddsförsäkring

2.2 Giltighetsområde

Försäkringarna gäller i Sverige samt i de länder som är anslutna till det s.k. gröna kort-samarbetet. Försäkringarna gäller också under transport av ett försäkrat fordon mellan sådana länder.

I enlighet med vad som föreskrivs i trafikskadelagen (1975:1410) gäller trafikförsäkringen dessutom i hela världen beträffande skada som i följd av trafik med svenskregistrerat fordon tillfogas svensk medborgare eller den som har hemvist i Sverige.

Inom gröna kort-området

Vid trafikskada med svenskt fordon som skett utanför Sverige men inom gröna kort-området ersätts personskador på svenska medborgare och personer som har sin hemvist i Sverige ur trafikförsäkringen, då dessa är förare eller passagerare i ett svenskt fordon.

Personskador på förare och passagerare från ett annat land ersätts inte. Undantag finns för skada som har skett inom EES-området och skadelandets regler anger att så ska ske (38 § trafikskadelagen).

Vid personskador och egendomsskador som åsamkats tredje man utanför fordonet gäller följande: Skador på svensk medborgare och svensk egendom ersätts. Vid skador på utländsk medborgare och utländsk egendom gäller försäkringen som en ansvarsförsäkring och ersättning lämnas enligt skadelandets lag.

Utanför gröna kort-området

Vid trafikskada med svenskt fordon utanför gröna kort området ersätts endast personskador på svenska medborgare och personer som har sin hemvist i Sverige ur trafikförsäkringen, när dessa är förare eller passagerare i det svenska fordonet.

Personskador på förare och passagerare från ett annat land ersätts inte.

Inga skador utanför fordonet ersätts.

3 Trafikförsäkring

3.1 Omfattning

Trafikförsäkringen gäller enligt reglerna i trafikskadelagen (1975:1410) och förordningen (1976:472) om statliga myndigheters tillämpning av trafikskadelagen.

Enligt trafikskadelagen ska trafikförsäkringen för ett fordon ersätta

 • personskador på föraren och passagerare i det försäkrade fordonet samt

 • person- och sakskador som det försäkrade fordonet orsakar på omgivningen.

I samband med kollision med annat trafikförsäkringspliktigt fordon ska samtliga skador dock slutligen ersättas av försäkringen för det fordon vars förare bedöms ha vållat kollisionen. I vissa fall kan vållandet vara delat.

Enligt förordningen om statliga myndigheters tillämpning av trafikskadelagen äger bestämmelserna i trafikskadelagen om ersättning för personskada motsvarande tillämpning i fråga om skada på förares eller passagerares kläder eller andra tillhörigheter som vid skadetillfället bars eller medfördes för personligt bruk. Detta gäller dock ej pengar, biljetter eller andra värdehandlingar och för varje person är ersättningen begränsad till ett halvt prisbasbelopp.

Om den som drabbats av personskada har fått ersättning av Kammarkollegiet, betalar kollegiet också nödvändiga och skäliga ombudskostnader som han/hon vid skadereglering utom rätta haft för att kunna tillvarata sin rätt. Ersättning för ombudsarvode lämnas för skälig tidsåtgång och högst enligt den av regeringen fastställda timkostnadsnormen för ersättning åt ett rättshjälpsbiträde. Ersättning lämnas dock endast om den skadelidande anlitat ett ombud som är lämpligt med hänsyn till bostadsort och ärendets natur och som

 • är advokat eller

 • förordnats som biträde enligt rättshjälpslagen eller

 • av Försäkringsförbundets nämnd för Rättsskyddsfrågor (FNR)

 • befunnits ha särskild lämplighet för uppdraget.

3.2 Trafikförsäkringens tillämpning inom staten

En trafikförsäkring hos Kammarkollegiet innebär att kollegiet fullgör statens skyldigheter enligt 15 och 35 §§ trafikskadelagen beträffande den försäkrade myndighetens fordon.

Inom staten sker trafikskaderegleringen på följande sätt om inget annat har överenskommits i försäkringsavtalet mellan kollegiet och den försäkrade myndigheten: Kollegiet ersätter skador som en myndighets fordon orsakar på en annan myndighets egendom. Kollegiet ersätter exempelvis en skada som x-myndighetens fordon orsakar på y-myndighetens egendom, men inte en skada som x-myndighetens fordon orsakar på sin egen egendom. Vid kollision mellan två olika myndigheters fordon utbetalas ersättning för sakskador i förhållande till vållandet på ömse sidor. Vid kollision mellan två fordon tillhöriga samma myndighet utbetalas ingen ersättning för sakskador. Personskador ersätts alltid.

3.3 Preskription - Trafikskadeersättning

Den som vill ha ersättning enligt trafikskadelagen (1975:1410) måste väcka talan inom tio år från skadehändelsen. Om den skadelidande begär omprövning enligt 5 kap. 5 § skadeståndslagen (1972:207), får talan dock väckas inom tre år från tidpunkten när det förhållande som ligger till grund för omprövningsyrkandet inträdde.

Om den som vill ha ersättning har anmält skadan till försäkringsgivaren inom den tid som anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid minst sex månader från det att försäkringsgivaren har förklarat sig ha tagit slutlig ställning till anspråket.

3.4 Självrisk

Självrisk tillämpas inte i trafikförsäkringen.

4 Gemensamma regler för vagnskadeförsäkring och delkaskoförsäkring

4.1 Försäkrad egendom

Försäkringarna omfattar följande egendom:

a) Fordonet.

b) Utrustning i eller på fordonet som antingen

 • hör till fordonet och kan anses vara normal för ett fordon av samma slag och fabrikat som det försäkrade, eller

 • är fast monterad och avsedd att användas i eller på fordonet. Med att utrustningen är fast monterad menas att det antingen krävs verktyg för att ta bort den eller att det finns en hållare, kassett eller dylikt som dels är speciellt avsedd för utrustningen, dels inte kan tas bort utan verktyg. Med att utrustningen är avsedd att användas i eller på fordonet menas att utrustningen ska finnas kvar – monterad eller i hållaren/kassetten – i eller på fordonet när den används i sitt normala syfte. Mobiltelefon och tillbehör till sådan omfattas inte.

c) För personbil gäller försäkringarna för en extra uppsättning hjul utöver de hjul som finns på fordonet.

4.2 Försäkrat intresse

Försäkringarna avser myndighetens intresse såsom ägare/brukare av det försäkrade fordonet. Rättsskyddsförsäkringen avser därutöver även förarens intresse, medan räddningsförsäkringen därutöver avser såväl förarens som passagerares intresse; i båda sistnämnda försäkringar under förutsättning att fordonet inte brukats olovligt.

4.3 Allmänna undantag

Försäkringarna gäller, med undantag för stöldförsäkringen, inte vid skada

a) om föraren fört fordonet utan att ha det körkort, traktorkort eller förarbevis som krävs,

b) om föraren varit straffbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel,

c) som skett under tävling med fordonet eller träning för tävling,

d) som skett vid militär användning. Med militär användning avses att fordonet använts av Försvarsmakten, Hemvärnet eller en frivillig försvarsorganisation på ett sätt som avviker från normal civil användning, t ex körning i terräng eller körning med avskärmad eller släckt belysning, eller utsatts för speciella militära skaderisker, t ex i samband med skjutning eller sprängning.

4.4 Föreskrift efter inträffad skada

Om det vid skada konstateras att brister från myndighetens eller förarens sida haft avgörande inverkan på skadans uppkomst eller omfattning, kan Kammarkollegiet föreskriva att ersättning inte kommer att lämnas för framtida skador av samma eller liknande slag.

4.5 Självrisker

Vagnskadeförsäkringen:

Självrisken är 3 000 kr. För tung lastbil, tungt släp, tungt motorredskap, tung traktor och buss för fler än tolv passagerare är självrisken 10 000kr. För vagnskada som uppkommer i höjdled med fordonet gäller en extra självrisk om 1 prisbasbelopp utöver ordinarie självrisk.

Brandförsäkringen:

Självrisken är 1 500 kr.

Glasruteförsäkringen:

Självrisken är 20 procent av kostnaden inklusive moms. Hela momsen ska faktureras Kammarkollegiet. Vid reparation i stället för byte av glasruta gäller försäkringen utan självrisk.

Stöldförsäkringen:

Självrisken är 1 500 kr. Självrisken är dock 6 000 kr om

 • fordonet inte varit låst med ratt- eller växellås,

 • samtliga dörrar, bagagelucka och motorhuv inte varit låsta,

 • nyckel/kort/smartkey till fordonet förvarats i eller i anslutning till fordonet eller

 • släpkärra/husvagn inte varit låst med släpvagnslås.

Om fordonet vid skadetillfället var låst enligt ovan och försett med ett billarm som var i funktion, gäller försäkringen utan självrisk.

Maskinskadeförsäkringen:

Självrisken är 3 000 kr för personbil som körts högst 8 000 mil och 6 000 kr för personbil som körts mellan 8 001 mil och 12 000 mil vid skadetillfället.

Avbrottsförsäkringen för förmånsbil:

Försäkringen gäller utan självrisk.

Räddningsförsäkringen:

Försäkringen gäller utan självrisk.

Rättsskyddsförsäkringen:

Självrisken är 20 procent av kostnaden.

4.6 Återkrav

I den mån Kammarkollegiet betalat ersättning p g a försäkringen övertar kollegiet rätten till ersättning av den som kan göras ansvarig för skadan eller kostnaden.

Om det efter att Kammarkollegiet har utbetalt försäkringsersättning framkommer att utbetalningen har skett på grundval av oriktiga uppgifter från myndighetens sida och som har betydelse för skadans bedömning, har kollegiet rätt att återfå hela eller delar av den utbetalade försäkringsersättningen från myndigheten.

Om myndigheten avstår från sin rätt till ersättning från annan eller avstår från återkravs rätt, begränsas Kammarkollegiets ersättningsskyldighet i motsvarande mån och utbetald ersättning ska återbetalas till kollegiet.

4.7 Preskription försäkringsersättning vagn-, kasko-, delkasko

Den som vill bevaka sin rätt till ersättning i egendomsmomentet har att inom ett år från skadedagen inkomma med skadeanmälan till Kammarkollegiet samt att inom tre år från skadedagen inkomma med slutgiltigt ersättningsanspråk. Försummar myndigheten vad som åligger den är rätten till ersättning preskriberad.

5 Vagnskadeförsäkring

5.1 Omfattning

Försäkringen gäller för skada genom trafikolycka, annan yttre plötslig skadehändelse eller uppsåtlig skadegörelse av tredje man. Försäkringen gäller även för sådana skador under fordonets transport på annat transportmedel.

5.2 Undantag

Försäkringen gäller inte för skada

a) som skett när fordonet använts trots körförbud,

b) på fordonsdel med konstruktions-, fabrikations- eller materialfel, om skadan orsakats av felet,

c) som består i slitage eller kan hänföras till bristfälligt underhåll,

d) genom rost, frätning, köld, väta eller fukt. Skada som uppstått som en direkt och omedelbar följd av händelse som anges i 5.1 betalas dock

e) som berott på att fordonet inte varit utrustat på föreskrivet sätt. Försäkringen gäller dock om skadan skulle ha uppkommit oberoende av detta,

f) som avses i avsnitt 6. Brandförsäkring eller avsnitt 8. Stöldförsäkring.

5.3 Aktsamhetskrav

1. Fordonet får inte användas under förhållanden som innebär onormal påfrestning på fordonet.

2. Fordonets maximilast får inte överskridas.

3. Innan fordonet används på isbelagt vatten ska föraren, omedelbart före körning, förvissa sig om att isen har tillräcklig bärighet

Vid brott mot ett aktsamhetskrav kan ersättningen sättas ner. I allvarliga fall kan rätten till ersättning helt falla bort.

5.4 Föreskrifter

För att Kammarkollegiet ska kunna ta ställning till om försäkringsfall föreligger, måste skadeanmälan antingen innehålla en utförlig redogörelse för händelseförloppet och därvid uppkomna skador eller - vid skadegörelse av tredje man - innefatta en kopia av polisanmälan.

En s.k. parkeringsskada eller en annan skada som orsakats av ett okänt fordon ska omgående polisanmälas. Kopia av polisanmälan ska bifogas skadeanmälan till kollegiet.

5.5 Självrisk

Självrisken är 3 000 kr. För tung lastbil, tungt släp, tungt motorredskap, tung traktor samt buss för fler än tolv passagerare är självrisken 10 000 kr. För vagnskada som uppkommer i höjdled med fordonet gäller en extra självrisk om 1 prisbasbelopp utöver ordinarie självrisk.

6 Brandförsäkring

6.1 Omfattning

Försäkringen gäller för skada

a) genom brand, åskslag eller explosion. Med brand avses eld som kommit lös,

b) på elektriska kablar genom kortslutning samt direkt uppkomna följdskador på elektriska komponenter.

6.2 Undantag

Försäkringen gäller inte för skada

a) på motor, ljuddämpare, däck och slangar genom explosion i dessa,

b) genom trafikolycka, även om skadan uppkommit såsom följd av brand, kortslutning, åskslag eller explosion.

Om en vagnskada uppstått som en följd av brand, t ex genom kollision eller dikeskörning, ersätts endast själva brandskadan men inte vagnskadan. Om brand uppstått som följd av en vagnskada ersätts endast själva brandskadan men inte vagnskadan. Saknar fordonet vagnskadeförsäkring, lämnas alltså ingen ersättning för vagnskadan i något av de beskrivna fallen.

6.3 Aktsamhet

Elektriska kablar och komponenter ska vara fackmannamässigt monterade.

Vid brott mot aktsamhetskravet kan ersättningen sättas ner. I allvarliga fall kan rätten till ersättning helt falla bort.

6.4 Självrisk

Självrisken är 1 500 kr.

7 Glasruteförsäkring

7.1 Omfattning

Försäkringen gäller för skada som består i att vind-, sido- eller bakruta genombrutits, spräckts eller krossats.

7.2 Undantag

Glastak/lucka och strålkastarglas omfattas inte.

Försäkringen gäller inte för skada som skett när fordonet kolliderat, vält eller kört av vägen.

7.3 Aktsamhetskrav

Fordonet får inte användas under förhållanden som innebär onormal påfrestning på fordonet.

Vid brott mot aktsamhetskravet kan ersättningen sättas ner. I allvarliga fall kan rätten till ersättning helt falla bort.

7.4 Självrisk

Självrisken är 20 procent av kostnaden inklusive moms. Hela momsen ska faktureras Kammarkollegiet. Vid reparation i stället för byte av glasruta gäller försäkringen utan självrisk.

8 Stöldförsäkring

8.1 Omfattning

Försäkringen gäller för skada

a) genom stöld,

b) genom tillgrepp av fortskaffningsmedel,

c) genom försök till sådant brott,

d) genom uppsåtlig skadegörelse i samband med någon av händelserna under a), b) eller c).

För att försäkringen ska gälla för utrustning enligt 4.1 b) krävs att utrustningen är fast monterad på eller i fordonet och inlåst i detta. Utrustning enligt 4.1 c) omfattas endast om den förvaras i låst utrymme som enbart disponeras av myndigheten eller fordonets brukare.

Förlust av fordon ersätts om fordonet inte kommit tillrätta inom en månad efter den dag Kammarkollegiet fick skriftlig skadeanmälan.

8.2 Undantag

Försäkringen gäller inte för skada som orsakats av person som tjänstgör vid den myndighet som äger eller brukar fordonet.

Anmärkning till 8.1 och 8.2

Begreppet stöld är definierat i brottsbalken. Det innebär att någon olovligen tar något som tillhör annan i avsikt att t ex behålla eller sälja det.

Tillgrepp av fortskaffningsmedel innebär att någon olovligen tar fordon som tillhör annan för att använda det men utan avsikt att behålla eller sälja det.

Om däremot någon som har tillgång till ett fordon använder det utan lov, är det varken stöld eller tillgrepp. Det är i stället olovligt brukande, vilket innebär att någon olovligen brukar annans fordon som han/hon redan har i sin besittning. Försäkringen gäller då inte. Av samma skäl gäller försäkringen inte heller vid bedrägeri- eller förskingringsbrott, till exempel om en hyrd bil inte återlämnas.

8.3 Föreskrift

Tillgrepp ska omgående polisanmälas. Kopia av polisanmälan ska inges till Kammarkollegiet.

8.4 Självrisk

Självrisken är 1 500 kr. Självrisken är dock 6 000 kr om

 • fordonet inte varit låst med ratt- eller växellås,

 • samtliga dörrar, bagagelucka och motorhuv inte varit låsta,

9 Maskinskadeförsäkring för personbil

9.1 Omfattning

Maskinskadeförsäkringen gäller för personbil som är högst sex år gammal räknat från första registreringen och som körts högst 12 000 mil. Försäkringen omfattar skada eller fel som plötsligt och oförutsett uppstår. Felet ska påverka bilens funktion och beröra någon av följande komponenter:

a) motor inklusive styrsystem

b) turbo-/överladdningsaggregat inklusive styrsystem

c) laddluftkylare

d) tändsystem (utom tändstift)

e) kylsystem för motor, växellåda och kupé

f) startmotor

g) generator

h) bränslesystem inklusive insprutningssystem (utom ledningar, filter och bränsletank)

i) kraftöverföring (utom slitna lamellbelägg och följdskador härav)

j) servosystem för bromsar och styrinrättning (utom bromssystemets huvud- och hjulcylindrar)

k) antisladd-/antispinnsystem samt chassistabiliseringssystem inklusive dess styrelektronik

l) system för avgasrening (utom ljuddämpare och avgasrör)

m) krockkudde och bältessträckare inklusive dess styrsystem

n) styr- eller reglerenhet

o) stöldskydd inklusive larm (utom centrallås, dörrlås, nyckel/kort/smartkey och fjärrkontroll)

p) färddator, farthållare, torkarmotor och regnsensor

q) fabriksmonterat informations- och kommunikationssystem för data och navigering

r) fabriksmonterat kollisionsvarningssystem

s) fabriksmonterad stolsvärme

t) fabriksmonterade strålkastare inklusive dess styrsystem och givare (utom glas och ljuskällor)

u) hybridteknik, hybridbatteri, batteri för framdrivning (utom leasat batteri) inklusive dess styrsystem (batteri äldre än 2 år eller 40 000 km ersätts med 50% av nypriset, äldre än 4 år eller 80 000 km ersätts med 25% av nypriset).

9.2 Undantag

Försäkringen gäller inte för skada som

 • avses i avsnitten 5 Vagnskadeförsäkring, 6 Brandförsäkring, 7 Glasruteförsäkring eller 8 Stöldförsäkring,

 • beror på felaktig reparations- eller serviceåtgärd,

 • orsakats av köld, väta, fukt eller korrosion eller

 • kan ersättas genom fabrikants eller försäljningsföretags åtaganden.

9.3 Aktsamhetskrav

Tillverkarens föreskrifter om service och underhåll ska följas och dokumenteras.

Vid brott mot aktsamhetskravet kan ersättningen sättas ner. I allvarliga fall kan rätten till ersättning helt falla bort.

9.4 Självrisk

Självrisken är 3 000 kr för personbil som körts högst 8 000 mil och 6 000 kr för personbil som körts mellan 8 001 mil och 12 000 mil vid skadetillfället.

10 Värderings- och ersättningsregler

10.1 Värderings- och ersättningsregler

Ersättning lämnas med högst det belopp som motsvarar skadan, värderad enligt nedanstående bestämmelser. Vid enskild försäkring (ej kasko/samling) begränsas ersättningen av det valda försäkringsbeloppet.

Kammarkollegiet har rätt att avgöra om fordonet ska repareras eller om skadan ska betalas kontant.

Kammarkollegiet betalar skälig reparationskostnad. Om begagnad likvärdig utbytesdel finns att tillgå ska sådan användas vid reparation. Verkstaden ska kontakta kollegiet innan reparation påbörjas.

Beräkning av kontant ersättning grundas på fordonets värde i allmänna handeln omedelbart före skadan.

Dessa regler gäller på motsvarande sätt vid skada på del av fordonet eller på utrustning. Däck värderas med hänsyn till slitage. Radio och annan elektronisk utrustnings värde före skadan utgörs av kostnaden för inköp av ny likvärdig utrustning med avdrag för ålder och bruk. Avdraget är 10 procent för varje påbörjat kalenderår utöver inköpsåret. Om utrustningens fabrikat, modell och ålder inte kan styrkas med kvitto/garantibevis eller på annat sätt, betalas ingen ersättning.

Kammarkollegiet övertar äganderätten till fordon eller delar som ersatts, om inte annat överenskommits.

10.2 Undantag

Kammarkollegiet ersätter inte

a) kostnad för förbättring eller förändring av fordonet, som gjorts i samband med att skada reparerats,

b) kostnad för lackering som inte motsvarar den som fordonet hade i det seriemässiga utförandet. Kostnad för myndighetssymbol betalas dock

c) eventuell värdeminskning efter reparation på grund av skada,

d) merkostnad genom reparationsarbete på övertid eller genom att reservdelar fraktas på annat sätt än med sedvanligt transportmedel, om inte Kammarkollegiet särskilt godkänt merkostnaden,

e) normalt slitage när fordonet använts i samband med stöld eller annat tillgrepp.

10.3 Bärgningskostnader m.m.

Om skada på fordonet är ersättningsbar, betalas nödvändig bärgning från skadeplatsen till närmaste verkstad som kan reparera fordonet. Har skadan skett utomlands betalas transport till närmaste verkstad i Sverige, om Kammarkollegiet anser att detta är nödvändigt för att utföra reparationen.

När ett stöldförsäkrat fordon återfunnits efter tillgrepp betalar kollegiet skälig kostnad för genomgång och kontroll av fordonet. Återfinns det på annan ort än där det tillgripits, betalas myndighetens skäliga kostnader för hämtning.

Bärgning av vagnskadeförsäkrat fordon efter dikeskörning eller motsvarande betalas även om fordonet inte skadats. Gällande vagnskadesjälvrisk dras av.

I samtliga fall betalar kollegiet de nämnda kostnaderna enbart i den mån de tillsammans med kostnaden för fordonsskadan, överstiger den aktuella självrisken.

11 Avbrottsförsäkring för förmånsbil

11.1 Omfattning

Har en förmånsbil inte kunnat användas på grund av skada, som är ersättningsbar enligt villkoren för vagnskade-, brand-, stöld-, glasrute- eller maskinskadeförsäkring eller omfattas av vagnskadegaranti, ersätts nödvändiga och skäliga kostnader för hyra av en prismässigt likvärdig bil i högst 45 dagar.

Försäkringen ersätter hyreskostnaden. Kostnad för bränsle och försäkring ersätts inte.

I stället för fortsatt resa med hyrbil kan skäliga merkostnader för övernattning på skadeorten eller i dess närhet betalas, om bilen repareras där.

Personalbil omfattas inte av avbrottsförsäkringen.

11.2 Föreskrifter

Återresa till hemorten ska om möjligt anpassas så att förmånsbilen kan köras hem.

Vid skada utomlands ska Falck Global Assistance kontaktas och deras anvisningar följas.

Tfn: +46 8 587 717 49, Fax: +46 8 505 939 13, E-post: fga@se.falck.com

11.3 Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

12 Räddningsförsäkring

12.1 Omfattning

Försäkringen gäller för sådan transport av förare, passagerare, försäkrat fordon och tillkopplad släpvagn som har blivit nödvändig på grund av en händelse som skett under färd med fordonet eller i anslutning därtill.

12.2 Persontransporter

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för transport av föraren och/eller passagerare till närmaste sjukhus och till hemort i Sverige. Försäkringen omfattar hemresa eller kostnaden för resa till färdmålet om detta inte blir dyrare än till hemorten. Försäkringen ersätter också kostnaden för resa till verkstad där fordonet reparerats eller till hemort i Sverige, om resan med fordonet inte kan fortsättas. Hyrbil som prismässigt motsvarar det försäkrade fordonet får vid behov användas.

12.3 Fordonstransporter

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för transport av fordon till närmaste verkstad. Kan resan med fordonet inte fortsättas, ersätts även nödvändiga och skäliga kostnader för att hämta det sedan det reparerats.

I stället för transport till närmaste verkstad kan reparation på platsen betalas om detta inte blir dyrare.

Hemtransport av oreparerat fordon ersätts endast om skadan skett utomlands och skadan inte ska ersättas genom vagnskadegaranti.

Såväl hemtransport av oreparerat fordon som hämtning av reparerat fordon ska i förväg godkännas av Kammarkollegiet.

Kostnaden för hemtransport eller hämtning av fordon ersätts högst med ett belopp som svarar mot fordonets värde, vid enskild försäkring (ej kasko/samling) dock högst med det försäkringsbelopp som valts för fordonet. I fråga om oreparerat fordon avses värdet efter skadan.

Hämtning av oskadat eller reparerat fordon ska ombesörjas av myndigheten. Kammarkollegiet betalar skäliga resekostnader för föraren från hemorten till den plats där fordonet lämnats eller där det återfunnits efter stöld. Dessutom betalas dagtraktamenten och skäliga logikostnader under den tid det tar att hämta hem fordonet.

Kammarkollegiet har rätt att ombesörja hemtransport av fordonet när detta bedöms bli billigare än att myndigheten hämtar det. Om det finns särskilda skäl kan Kammarkollegiet även i annat fall ombesörja hemtransporten eller hämtningen av fordonet. I sådana fall ska myndigheten betala ersättning till kollegiet med ett belopp som motsvarar vad myndigheten inbesparat i bränsle- och färjekostnader.

12.4 Föreskrift

Vid skada utomlands ska Falck Global Assistance kontaktas och deras anvisningar följas.

Tfn: +46 8 587 717 49, Fax: +46 8 505 939 13, E-post: fga@se.falck.com

12.5 Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

13 Rättsskyddsförsäkring

13.1 Försäkrat intresse m.m.

Försäkringen gäller för myndigheten såsom ägare eller brukare av det försäkrade fordonet och för föraren (de försäkrade) i denna deras respektive egenskap. Försäkringen gäller inte för den som brukat fordonet utan lov.

Rättsskydd kan endast lämnas om försäkringen var i kraft när de händelser eller omständigheter som läggs till grund för anspråket eller misstanken om brott inträffade och anmälan med begäran om rättsskydd gjorts inom tre år därefter.

13.2 Tvister

Försäkringen omfattar tvist som kan prövas av allmän domstol.

Försäkringen gäller dock inte

a) tvist som vid rättslig prövning ska handläggas enligt 1 kap 3 d § första stycket rättegångsbalken (s.k. småmål),

b) tvist som avser fordran eller annat anspråk på grund av uthyrning av fordonet,

c) tvist som gäller skadestånd eller annat anspråk på grund av gärning som anges i 13.3 sista stycket,

d) tvist som handläggs enligt skiljeförfarande.

13.3 Brottsmål

Försäkringen gäller vid brottmål om den försäkrade misstänks eller åtalas för

a) brott för vilket inte stadgas strängare straff än böter, t ex vårdslöshet i trafik,

b) vållande till annans död,

c) vållande till kroppsskada eller sjukdom.

Kan den, som åtalas för grov vårdslöshet i trafik eller för grovt vållande till annans död eller till kroppsskada eller sjukdom, genom lagakraftägande dom visa att brottet inte bedömts som grovt, gäller försäkringen.

Försäkringen gäller inte vid brottmål där misstanke om brott eller åtal till någon del avser rattfylleribrott, påverkan av annat berusningsmedel än alkohol eller olovlig körning.

13.4 Ombud och försvarare

Ombud ska vara lämpligt ned hänsyn till de krav som svensk lag ställer på ett ombud och vara

a) advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå eller

b) annan person som uppfyller kraven på lämplighet

I tvist eller mål som handläggs utomlands måste ombudet uppfylla motsvarande krav som det landets lag ställer på ombud.

13.5 Ersättningsregler

I brottmål ska de försäkrade i första hand anlita offentlig försvarare. Kostnader som kan eller skulle ha kunnat betalas av allmänna medel om ansökan gjorts, ersätts inte.

Försäkringen ersätter:

Den försäkrade kan få ersättning för kostnader enligt a) - e) nedan, om de är nödvändiga och skäliga och om de inte kan betalas av motpart eller av allmänna medel. Det innebär bl a att Kammarkollegiet inte betalar om den försäkrade i eller utom rättegång avstår från sina möjligheter att få ersättning av motparten.

a) Ombuds och försvarares arvode och omkostnader. Ersättning för arvode lämnas för skälig tidsåtgång och högst enligt den av regeringen fastställda timkostnadsnormen för ersättning åt ett rättshjälpsbiträde respektive för brottmålstaxan.

b) Kostnader för utredning före rättegång, förutsatt att utredningen beställts av den försäkrades ombud.

c) Ansökningskostnader i domstol.

d) Rättegångskostnader som den försäkrade ålagts att betala till motpart eller staten efter domstols prövning av tvisten eller målet.

e) Rättegångskostnader som den försäkrade vid förlikning under rättegång åtagit sig att betala till motpart under förutsättning att det är uppenbart att domstolen skulle ha ålagt honom att betala rättegångskostnader med högre belopp om tvisten hade prövats.

Försäkringen ersätter inte

a) Eget arbete, resor och uppehälle eller omkostnader för den försäkrade.

b) Verkställighet av dom, beslut eller avtal.

c) Merkostnader som uppstår på grund av att fler ombud anlitas eller byte av ombud/försvarare.

d) Ersättning till skiljemän.

13.6 Självrisk och högsta ersättningsbelopp

Självrisken är 20 procent av kostnaden. Kammarkollegiet betalar vid varje tvist eller brottmål högst 200 000 kr. En tvist anses föreligga om de försäkrade står på samma sida och yrkandena stöder sig på väsentligen samma grund. Även om den försäkrade har flera tvister, ska de räknas som en tvist om yrkandena stödjer sig på väsentligen samma grund.

13.7 När gäller försäkringen

Rättsskydd lämnas om försäkringen varit i kraft när de händelser eller omständigheter inträffade som ligger till grund för anspråket eller misstanke om brott och det därefter inte gått mer än tio år.

Skada som kan medföra ersättningskrav ska anmälas till Kammarkollegiet och anspråk framställas så snart som möjligt efter det att ombud anlitats.

Rätten till ersättning preskriberas om skadan inte anmäls inom ett år från det att ombud anlitats dock längst tio år efter de händelser eller omständigheter som ligger till grund för anspråket inträffade.

Gå till innehållsförteckning