Vilka beslut prövas

Statens överklagandenämnd är en myndighet som prövar överklaganden av statliga myndigheters anställningsbeslut samt vissa beslut som rör totalförsvarspliktiga angående exempelvis inskrivning och förmåner.

Nämnden prövar också beslut om uppskov med repetitionsutbildning och utbildning i skydd mot olyckor. Nämndens beslut kan inte överklagas.

Vilka beslut prövas

Nämnden prövar överklaganden av beslut som gäller följande:

Anställningsärenden

 • Anställning vid statliga myndigheter – med undantag av universitet och högskolor.
 • Förordnande av auditör.

Ärenden från Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten

 • Antagning till och skiljande från militär grundutbildning.
 • Inskrivning för värnplikt, civilplikt eller i utbildningsreserv.
 • Antagning till och skiljande från grundläggande officersutbildning.
 • Förmåner
 • Uppskov
 • Rätt att vara vapenfri.
 • Avbrott
 • Tillgodoräknande av tjänstgöringstid.

Ärenden om utbildningar i skydd mot olyckor hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 • Behörighet
 • Anstånd
 • Studieuppehåll
 • Övergång mellan myndighetens skolor.
 • Tillgodoräknande
 • Disciplinär åtgärd (varning) eller avskiljande.
Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-08-15