Aktieindexkonsortiet Sverige

Aktieindexkonsortiet förvaltas passivt eller indexnära med inriktning på de största bolagen på Stockholmsbörsen. Målsättning med konsortiet är att till en låg kostnad erbjuda en produkt som presterar i nivå med jämförelseindex.

Jämförelseindex är OMXS60CAPGI som består av de 60 bolag som har störst omsättning på Stockholmsbörsen och täcker 80 procent av marknadsvärdet på börsen. Detta index är återinvesterande och ingen aktie får vara större än 10 procent av det totala marknadsvärdet av index. En indexexponering innebär att förvaltningen sker utifrån ett på förhand bestämt regelverk. Indexförvaltningen ger placeraren ett effektivt beta och en marknadsavkastning till låg aktiv risk.

Den passiva förvaltningen innebär inte någon bolagsspecifik analys och syftar enbart till att följa ett externt index. I och med det så sker endast en negativ screening i konsortiet. Konsortiet investerar inte i företag som bryter mot internationella normer och konventioner med avseende på arbetsrätt, mänskliga rättigheter, korruption och miljö. Vi har också valt att inte investera i branscher eller bolag som är involverade i produkter eller sektorer som vi anser oacceptabla eller kontroversiella, exempelvis får ingen del av bolaget avse produktion av pornografi. Högst 5 procent av omsättningen får avse produktion av alkohol, spel, tobak och vapen. Sammantaget innebär detta att vi exkluderar ett antal bolag genom den negativa screeningen och de som återstår därefter kan sägas utgöra vårt placeringsuniversum.

Här hittar du mer information om Aktieindexkonsortiet SverigePDF

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-04-28