Sammanläggning av stiftelser

Med sammanläggning av stiftelser menas antingen att en eller flera stiftelsers tillgångar förs över till en annan stiftelse eller att två eller flera stiftelsers förmögenheter läggs samman och bildar en ny stiftelse.

Det krävs tillstånd av Kammarkollegiet för att få lägga samman stiftelser.

För att en stiftelse ska få läggas samman med en annan stiftelse krävs

  • Att stiftelsen är en avkastningsstiftelse, det vill säga bara får använda avkastningen för ändamålet.
  • Att förhållandena har ändrats så att en oproportionerligt stor del av stiftelsens avkastning går åt till administrationskostnader, det vill säga att ändamålet inte längre kan fullföljas i rimlig omfattning.
  • Att stiftelserna har samma eller mycket lika ändamål.

Om en ny stiftelse bildas är de upphörande stiftelserna den nya stiftelsens stiftare. Det är viktigt att tänka på att den nya stiftelsen måste ha ett tillräckligt stort kapital för att kunna uppfylla sitt ändamål.

Ett alternativ till sammanläggning är att stiftelsen ansöker om att få upphäva de föreskrifter som hindrar att kapitalet används, vilket innebär att stiftelsen kan förbruka hela kapitalet för ändamålet och därmed upplösas.

Om vår permutationsuppgift och de lagar den vilar på

Permutation av stiftelser, gåvobrev och testamenten

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-08-11