Försäkringsvillkor utlandsstationerade (UVA) 2024

UVA-försäkringen gäller vid utlandstjänstgöring för personal på Regeringskansliet eller SIDA. Försäkringen gäller även under resan till och från bostadsorten i Sverige och tjänstgöringslandet, förutsatt att resan går direkt. Villkoren gäller från och med 2024-01-01.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Försäkringsvillkor

Gäller från och med: 2024-01-01

Avsändare: Försäkringsavdelningen

Antal sidor vid utskrift: 19

 

1 Tecknande, omfattning och självrisk

1.1 Vem kan teckna försäkring?

Denna försäkring kan tecknas av Regeringskansliet och Sida och tillhandahåller ett försäkringsskydd vid utlandsstationering enligt UVA - Avtal om utlandstjänstgöring.

1.2 Vem gäller försäkringen för och när gäller den?

Försäkringen gäller för arbetstagaren i hela världen under tjänstgöringstiden. Utöver tjänstgöringstiden gäller försäkringen även under den direkta resan mellan bostadsorten i Sverige och tjänstgöringslandet, under förutsättning att denna resa görs tidigast en månad innan tjänstgöringstidens början. Försäkringen gäller även under den direkta resan mellan tjänstgöringslandet och bostadsorten i Sverige.

För medföljande familjemedlem gäller den under samma tid med följande undantag:

 • Försäkringen gäller inte under tid då familjemedlemmen ännu inte företagit sin utresa och inte under tid efter familjemedlemmens slutliga hemresa.

 • Den gäller inte under resa till och från och vistelse i tredje land när inte arbetstagaren medföljer på resan eller vistas i detta land. Försäkringen gäller dock vid hardshipresa även om arbetstagaren inte medföljer på resan.

Försäkringen omfattar även icke medföljande familjemedlemmar som vistas utanför tjänstgöringslandet och besöker arbetstagaren i tjänstgöringslandet, under förutsättning att arbetsgivaren betalat resekostnaderna. Utöver besökstiden i tjänstgöringslandet gäller även försäkringen under den direkta tur- och returresan mellan bostadsorten i Sverige och tjänstgöringslandet.

Före tjänstgöringstidens början

Försäkringen omfattar arbetstagaren och medföljande familjemedlem som på grund av t.ex. inflyttning i bostad vistas i tjänstgöringslandet i högst två veckor före tjänstgöringstidens början.

Efter tjänstgöringstidens slut

Försäkringen omfattar arbetstagaren och medföljande familjemedlem som på grund av t.ex. avveckling av bostad och flytt vistas i tjänstgöringslandet i högst två veckor efter tjänstgöringstidens slut.

Skolgång

Försäkringen omfattar medföljande barn som på grund av skolgång vistas i tredje land under förutsättning att arbetsgivaren ersätter deras skolkostnader.

Försäkringen omfattar arbetstagaren, medföljande barn och familjemedlem som på grund av skolgång vistas i tjänstgöringslandet före arbetstagaren har tillträtt sin tjänst. Försäkringen omfattar medföljande barn över 19 år som går i gymnasieskola eller motsvarande som arbetsgivaren betalar utbildningsbidrag för (eller skulle ha betalat om skolan hade haft avgifter). Försäkringen gäller dock längst till dess barnet fyller 21 år.

1.3 Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk med undantag för det som anges i 2.8 Rättsskydd.

2 Försäkringsskydd

2.1 Personskadeskydd

Vid personskada genom olycksfall, som drabbat den försäkrade under försäkringstiden, utbetalas ersättning för personskada enligt 5 kapitlet 1 och 2 §§ skadeståndslagen (1972:207) som om skadeståndsskyldighet hade förelegat. I fråga om ersättning för inkomstförlust tillämpas därvid reglerna om beräkning av livränteunderlag i 41 kapitlet 8-18 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110). Dessa regler i fråga om inkomstförlust tillämpas inte vid sjukskrivningar som är kortare än 31 dagar.

Ersättning för personskada enligt 5 kapitlet 1 och 2 § § skadeståndslagen omfattar bl.a. sjukvårdskostnader, inkomstförlust, sveda och värk samt lyte eller annat stadigvarande men. Ersättningen enligt 2 § i ovan angivna lagrum omfattar även begravningskostnader, förlust av underhåll samt personskada för den som stod den avlidna särskilt nära.

Personskada i samband med överfall ersätts i den mån den försäkrade inte får skadestånd inom tre år efter anmälan till Kammarkollegiet från gärningsmannen, dennes försäkringsbolag eller annan. Om den försäkrade varit oaktsam kan ersättningen jämkas.

Vid tandskada genom olycksfall ersätts nödvändiga och skäliga kostnader för tandvård. För implantatbehandling eller skalfasader lämnas ersättning endast under förutsättning att behandlingen är av sådant slag som ersätts av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Den försäkrade ska kontakta Kammarkollegiet för en skälighetsbedömning innan behandlingen påbörjas. Försäkringen lämnar endast ersättning för en (1) permanent behandling. Skada vid tuggning eller bitning anses inte som en olycksfallsskada och ersätts inte enligt detta moment.

Är en tandskada en arbetsskada kan Försäkringskassan ersätta tandvårdskostnaderna

2.1.1 Föreskrift

Överfall ska omgående anmälas till polismyndigheten på orten. Den försäkrade måste visa intyg om sådan anmälan. Om Kammarkollegiet begär det ska den försäkrade väcka skadeståndstalan mot gärningsmannen. Kammarkollegiet svarar gentemot den försäkrade för alla kostnader som inte ersätts av annan.

Den försäkrade måste iaktta normal aktsamhet, d.v.s. om möjligt undvika farliga platser och situationer samt i övrigt göra vad som rimligen kan krävas för att undgå att drabbas av överfall eller annan skada. Vid oaktsamhet sätts ersättningen normalt ner till hälften, om omständigheterna inte visar att oaktsamheten varit ringa eller av ringa betydelse för försäkringsfallet. Har oaktsamheten varit särskilt allvarlig kan ersättningen helt falla bort. Detsamma gäller om den försäkrade varit påverkad av alkohol, sömnmedel, narkotika eller annat berusningsmedel eller utfört en uppsåtlig gärning som enligt svensk lag kan leda till minst dagsböter.

2.1.2 Begränsning

Personskadeskyddet enligt denna försäkring gäller endast i den mån motsvarande ersättning inte kan lämnas genom kollektivavtal om ersättning vid arbetsskada eller genom annan motsvarande försäkring, genom en trafikförsäkring eller enligt regler om ansvar för den som bedriver järnvägs- eller luftfartsverksamhet eller driver en anläggning där ansvaret för skador är särskilt reglerat i lag.

I skadefall där rätt till livränta enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) föreligger, samordnas arbetsskadelivräntan med ersättningen enligt denna försäkring.

Denna försäkring ersätter skador eller kostnader endast i den mån dessa inte kan ersättas enligt socialförsäkringsbalken (2010:110), annan lag, förordning eller annan försäkring.

Försäkringen lämnar ingen ersättning för skada som inte har dokumenterats i journalanteckning, intyg eller motsvarande inom sjukvården i samband med skadetillfället.

Försäkringen lämnar ingen ersättning för kränkning.

2.2 Invaliditets- och dödsfallskapital

Vid olycksfall som leder till medicinsk invaliditet utbetalas ett invaliditetskapital i förhållande till den medicinska invaliditetsgraden. Vid en medicinsk invaliditet på hundra procent är kapitalet 22 basbelopp. Vid beräkningen används basbeloppet för det år invaliditeten fastställs. Beloppet utbetalas så snart den definitiva invaliditetsgraden har kunnat fastställas. Har så inte kunnat ske inom 18 månader från olycksfallet, utbetalas ett preliminärt belopp i förhållande till den lägsta bestående invaliditetsgrad olycksfallet bedöms ge upphov till. Slutreglering sker därefter så snart den definitiva invaliditetsgraden har fastställts. Har detta inte kunnat ske inom tre år efter olycksfallet, görs en slutreglering enligt den då bedömda definitiva invaliditetsgraden. Eventuellt överskjutande preliminärt belopp återkrävs inte.

Leder ett olycksfall inom tre år till döden, utbetalas ett dödsfallskapital.

Om den försäkrade inte upprättat ett särskilt förmånstagarförordnande för försäkringen, är make/maka, registrerad partner eller sambo samt barn under 20 år förmånstagare. Om sådana anhöriga saknas, är legala arvingar förmånstagare.

Om en av de efterlevande är make/maka, registrerad partner eller sambo eller om minst en av de efterlevande är den försäkrades barn under 20 år, är beloppet elva basbelopp.

Finns både make/maka, registrerad partner eller sambo och barn under 20 år bland de efterlevande, är beloppet 22 basbelopp.

I övriga fall är det sex basbelopp.

Vid beräkningen används basbeloppet för dödsåret. Från dödsfallskapitalet avräknas i förekommande fall vad som har utbetalats som invaliditetskapital.

Är make/maka, registrerad partner eller sambo och barn förmånstagare, ska halva försäkringsbeloppet tillfalla make/maka, registrerad partner eller sambon och återstoden den försäkrades barn.

Om mål om äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat partnerskap pågick vid tiden för dödsfallet är make/maka respektive registrerad partner inte förmånstagare.

Om den försäkrade vill ha andra förmånstagare än de som anges ovan, måste ett särskilt förmånstagarförordnande upprättas. Ovan angivna belopp, beroende på efterlevandekrets, kan fördelas på det sätt den försäkrade själv anger i förmånstagarförordnandet. Blankett för detta tillhandahålls av Kammarkollegiet. Ett upprättat förordnande ska omgående skickas till Kammarkollegiet för förvaring.

2.3 Nära anhörigs besöksresa

Vid den försäkrades livshotande medicinska tillstånd eller dödsfall ersätts skäliga kostnader för högst tre nära anhörigas resa och logi i samband med besök. Detsamma gäller i samband med begravning utomlands. Om den nära anhöriga befinner sig i annat land än Sverige kan försäkringen ersätta resekostnader motsvarande vad en resa från Sverige hade kostat. Det livshotande medicinska tillståndet respektive dödsfallet ska styrkas med läkarintyg respektive bevis om dödsfallet.

2.3.1 Begränsning

Försäkringen ersätter inte merkostnader som exempelvis mat, parkeringsavgifter och telefonkostnader. Transportkostnader som inte uppkommer i samband med ankomst och avresa ersätts inte.

2.4 Resa till nära anhörig

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader för en tur- och returresa till Sverige vid nära anhörigs livshotande medicinska tillstånd. Försäkringen är begränsad till en (1) resa per anhörigs livshotande medicinska tillstånd/dödsfall. Resa till och från flygplatsen i tjänstgöringslandet kan ersättas om resan företas med allmänna kommunikationer. Kostnader i Sverige ersätts ej.

Om den nära anhöriga befinner sig i annat land än Sverige kan försäkringen ersätta resekostnader motsvarande vad en resa till Sverige hade kostat. Kostnader i tredje land ersätts ej.

Det livshotande medicinska tillståndet respektive dödsfallet ska styrkas med läkarintyg respektive bevis om dödsfallet.

2.5 Sjuk-, tandvårds- och hemtransportskydd

2.5.1 Sjukvård

Ersättning lämnas för nödvändiga, skäliga och styrkta kostnader för akut sjukvård utomlands. För varje händelse ersätts sådana kostnader som längst under en period av 90dagar fr.o.m. den första kontakten med vårdgivare.

Eventuella merkostnader (exempelvis kost och logi, ombokning av biljett) ersätts ej.

Försäkringen ersätter inte kostnader för mödravård, hälsokontroll, vaccination eller annan planerad vård.

2.5.2 Begränsning

Vid graviditet betalas kostnader för vård utomlands i samband med nedkomst, missfall eller andra allvarliga komplikationer före utgången av den 28:e (27+6) graviditetsveckan enligt första stycket. Andra kostnader för vård i samband med graviditet eller nedkomst betalas inte.

2.5.3 Tandvård

Ersättning lämnas för nödvändiga, skäliga och styrkta kostnader för akut tandvård utomlands. För varje händelse ersätts sådana kostnader som längst under en period av 90 dagar fr.o.m. den första kontakten med vårdgivare.

Eventuella merkostnader (exempelvis kost och logi, ombokning av biljett) ersätts ej.

Har en tandskada uppkommit genom ett olycksfall ersätts dessutom nödvändiga och skäliga kostnader för fortsatt behandling i Sverige av tandskadan om kostnaden inte kan ersättas av annan. Såväl behandling som kostnad ska på förhand godkännas av Kammarkollegiet.

Är en tandskada en arbetsskada ska i första hand Försäkringskassan pröva frågan om ersättning. Därefter tar Kammarkollegiet ställning till om tandskadan kan ersättas enligt detta moment.

2.5.4 Begränsning

Vid tandskada som uppstått vid tuggning eller bitning lämnas endast ersättning för den akuta behandling som utförts utomlands.

Kostnader för permanenta kronor, dentala inlägg, tandreglering, retainer, bryggor eller implantat ersätts inte.

2.5.5 Hemtransport

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader för hemtransport till Sverige av den försäkrade p.g.a. att han eller hon drabbats av en allvarlig sjukdom eller en omfattande personskada utomlands. Försäkringen ersätter även återresa till tjänstgöringslandet. Försäkringen ersätter även kostnaden för hemtransport till Sverige av avliden. Försäkringen ersätter ej kostnader i Sverige.

2.5.6 Föreskrift till 2.5

Sverige har för närvarande avtal om sjukvårdsförmåner med de nordiska länderna, med övriga länder i EU samt med några konventionsländer. I dessa länder ska i första hand den allmänna vården utnyttjas.

Den som blir sjuk vid tillfällig vistelse i ett annat EU/EES-land eller Schweiz ska lämna in en ansökan till Försäkringskassan, som prövar om det rörde sig om sådan vård som det kan utgå ersättning för. Till ansökan ska kvitton och annan dokumentation om vården bifogas. Kammarkollegiet har rätt att begära fullmakt från den försäkrade som innefattar att ta del av ansökan om ersättning för vårdkostnader i annat EU/EES-land samt att ta emot sådan ersättning för den försäkrades räkning.

När Försäkringskassan prövat den försäkrades ärende och lämnat besked om ersättning kan den försäkrade återkomma till Kammarkollegiet med en kopia på Försäkringskassans beslut. När Kammarkollegiet fått en kopia på beslutet kan Kammarkollegiet pröva ersättning kan utgå för den del av sjukvårdskostnaden som Försäkringskassan inte har ersatt, vanligtvis motsvarande svensk patientavgift. Ersättning utgår då enligt UVA villkoren.

För att Kammarkollegiet ska ersätta akuta vårdkostnader utomlands, utan att den försäkrade först skickar in en begäran om ersättning till Försäkringskassan i Sverige, ska något av nedanstående två krav vara uppfyllda:

 • Skadelidande ska vara inskriven i lokal försäkringskassa och vid vårdbesöket bara betalat motsvarande patientavgift som en boende i landet betalar alternativt fått del av sjukvårdskostnaden ersatt i efterhand genom lokal försäkringskassa.

 • Den skadelidande ska vid vårdtillfället uppsökt allmän vårdinrättning och visat upp European Health Insurance Card (EHIC) från Försäkringskassan och vid vårdbesöket endast betalat patientavgift motsvarande vad en boende i landet betalar. Den som ska resa till ett icke-konventionsland, bör ha med sig ett personligt försäkringsintyg. Underlag för sådana intyg tillhandahålls av Kammarkollegiet och utfärdas av respektive myndighet. Syftet med intyget är att den försäkrade snabbt ska få tillgång till akut sjukvård genom att sjukvårdsinrättningen genast kan konstatera att det finns en försäkring som täcker kostnaderna.

Vid allvarlig sjukdom, omfattande personskada, intagning på sjukhus, behov av hemtransport eller annan aktiv skadehjälp utomlands ska kontakt skyndsamt tas med Falck Global Assistance.

Tel: +46 8 587 717 49Fax: +46 8 587 717 62 E-post: fga@se.falck.com

Om Falck Global Assistance rekommenderar en hemtransport till Sverige eller evakuering till tredje land och den försäkrade motsätter sig detta kan Kammarkollegiet neka ersättning för fortsatt vård i utlandet för den aktuella sjukdomen/personskadan.

Evakuering till tredje land

Försäkringen betalar nödvändiga och skäliga merkostnader för evakuering till tredje land av den försäkrade p.g.a. att han eller hon drabbats av allvarlig akut sjukdom eller omfattande personskada utomlands. Detsamma gäller vid behov av akut tandvård. Försäkringen ersätter även återresa till tjänstgöringslandet. Försäkringen ersätter även nödvändiga och skäliga kostnader för logi.

2.6 Resgodsförsening

Vid mer än två timmars försening av inskrivet resgods vid utresa, ersätts nödvändiga, skäliga och styrkta kostnader för inköp på resmålet med högst 6 000 SEK. Med utresa avses resa från tjänstgöringslandet förutom vid utstationeringsresan från Sverige.

2.6.1 Föreskrift

Den försäkrade måste visa upp intyg om förseningen från transportföretaget. I första hand ska transportföretagets ansvar, åtaganden eller erbjudanden efterfrågas och utnyttjas.

2.7 Ansvarsskydd

2.7.1 Omfattning

Ansvarsskyddet i försäkringen gäller:

 • Skadeståndsanspråk mot den försäkrade i egenskap av privatperson

 • Skadeståndsanspråk som riktas mot den försäkrade i förhållandet mellan den försäkrade som hyresgäst och en hyresvärd

Försäkringen omfattar skador som inträffar under försäkringsperioden och som den försäkrade orsakar genom oaktsamhet eller har strikt ansvar för enligt utomkontraktuell skadeståndsrätt.

2.7.2 Begränsning

Försäkringen omfattar inte:

 • Skada som till någon del orsakats uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet av den försäkrade

 • Skadeståndsanspråk som riktas mot den försäkrade i egenskap av näringsidkare

 • Familjerättsliga tvister såsom skilsmässa, vårdnadstvist, arvstvist etc.

 • Åtagande av den försäkrade som går utöver gällande skadeståndsrätt

 • Skadeståndskrav mot den försäkrade såsom ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, båt eller flygplan,

 • Skada som omfattas av en arbetsgivares principalansvar.

 • Skada som uppstått i samband med att den försäkrade utfört en gärning för vilken enligt svensk lag fängelse ingår i straffskalan samt

 • skadeståndskrav mot den försäkrade eller medföljande familjemedlem som avser någon form av skada genom slitage eller vanvård av en hyrd eller lånad bostad.

Försäkringen gäller dock för skadeståndskrav från annan än biluthyraren/bilägaren mot den försäkrade som förare av en hyrd eller lånad bil, i den mån kravet inte täcks av gällande trafikförsäkring eller annan motsvarande försäkring.

Anmärkning

Försäkringen lämnar bara ersättning för skadestånd. Den ersätter således inte böter eller viten.

2.7.3 Skadereglering

Om den försäkrade blir krävd på skadestånd p.g.a. en händelse som har skett under försäkringstiden, åtar sig Kammarkollegiet gentemot den försäkrade att göra följande:

 • Utreda om skadeståndsskyldighet föreligger,

 • Förhandla med motparten,

 • Föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som inte kan utfås av motpart eller annan samt

 • Betala det skadestånd den försäkrade enligt gällande skadeståndsrätt är skyldig att utge, dock högst 5 000 000 SEK.

2.7.4 Föreskrift

Kammarkollegiet blir inte bundet av att den försäkrade i förväg utfäster sig att ersätta eventuell skada, medger skadeståndsskyldighet eller godkänner ersättningskrav. Framställs krav ska den försäkrade hänvisa till denna försäkring hos Kammarkollegiet. Den försäkrade bör anteckna namn, adress och telefonnummer till vittnen och andra som kan lämna upplysningar om det inträffade.

2.8 Rättsskydd

Om den försäkrade som privatperson kräver någon på skadestånd p.g.a. en händelse som skett under försäkringstiden, ersätts den försäkrades skäliga ombudskostnader om dessa inte kan betalas av motpart eller annan. Dessutom ersätts i förekommande fall de rättegångskostnader den försäkrade av domstol åläggs att betala till motpart.

2.8.1 Omfattning

Rättsskyddet i försäkringen gäller:

 • Om den försäkrade i egenskap av privatperson kräver någon på skadestånd på grund av en händelse som inträffat i stationeringslandet

 • Om den försäkrade som hyresgäst kräver någon på skadestånd, avseende bostad som hyrts under hyresperioden i stationeringslandet

 • Endast tvister som kan prövas hos allmän domstol.

2.8.2 Begränsning

 • Försäkringen omfattar inte tvister:

 • Mellan den försäkrade och försäkringstagaren (myndigheten).

 • Där värdet understiger ett halvt prisbasbelopp (småmål).

 • Som har samband med yrkes- och tjänsteutövning eller arbetsrättsliga tvister

 • Inom familje- eller arvsrätt, såsom skilsmässor, vårdnadstvister, bodelning eller arvstvister. Tvister inom registrerat partnerskap eller samboskap enligt Sambolagen (2003:376) omfattas inte.

 • Som gäller pantsättning, borgensåtaganden, likande åtagande eller annat avtal den försäkrade ingått till förmån för juridisk person eller annan privatperson.

 • Som gäller dig som fastighetsägare eller ägare av en lägenhet eller nyttjanderätt till bostadsrätt

 • Som gäller dig som ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, släpfordon, båt eller flygplan*

 • Som har samband med överlåtna krav

 • Som gäller personskadereglering så länge ersättning för ombudskostnaderna inte kan lämnas genom trafikförsäkring

* Försäkringen gäller dock när den försäkrade är förare av ett hyrt fordon, och enligt avtal med biluthyraren är registrerad förare, i tvister mot annan än biluthyraren/bilägaren, i den mån kravet inte täcks av gällande trafikförsäkring eller annan motsvarande försäkring.

2.8.3 Ersättningsbelopp och självrisk

Högsta ersättningsbelopp är 200 000 SEK per kontraktsperiod. Självrisken är 20% av den totala skadekostnaden, dock lägst 1 500 SEK samt högst 6 000 SEK.

2.8.4 Föreskrift

Den försäkrade ska i första hand anlita rättshjälp och tacka ja till ersättning från allmänna medel.

Den försäkrade ska i första hand anlita svensk advokat som ombud. Vid tvist utomlands ska den försäkrade anlita ombud som Kammarkollegiet godkänner.

Försäkringen ersätter inte kostnader som uppkommit till följd av att den försäkrade avstått från rättshjälp av allmänna medel, eller kostnader som uppkommit för att den försäkrade avstått möjligheten till ersättning för kostnader av motparten.

Försäkringen ersätter inte kostnad eller värde av eget arbete, förlorad inkomst, resor och uppehälle eller andra omkostnader för dig som försäkrad.

Ersättning kan lämnas när parterna förlikas eller av annat skäl inte kommer inför beslut av domstol.

3 Ansökan om ersättning

Information om ansökan om ersättning finns på www.kammarkollegiet.se.

En ansökan om ersättning ska undertecknas av både den försäkrade och myndigheten.

Dessutom ska den som begär ersättning göra följande:

1.Vid överfall bifoga intyg om anmälan utfärdat av polisen på den ort där skadan inträffat.

2.Vid försening av inskrivet resgods bifoga intyg utfärdat av transportföretaget.

3.Lämna specificerat krav på ersättning samt bifoga digitala kvitton eller andra verifikationer. Kvitton i pappersoriginal kan komma att begäras in av Kammarkollegiet upp till 6 månader efter det att skadeanmälan har inkommit till oss.

4.Om annan försäkring gäller för samma händelse, upplysa Kammarkollegiet om detta.

5.På begäran av Kammarkollegiet lämna upplysningar och tillhandahålla läkarintyg och andra handlingar som kollegiet behöver för att reglera ansökan.

3.1 Föreskrift

Åsidosätter den försäkrade åligganden enligt villkoren i UVA-försäkringen kan ersättningen minskas eller helt falla bort.

Om kontakt tagits med Falck Global Assistance med anledning av en skada ska skadeanmälan alltid skickas in till Kammarkollegiet, även om den försäkrade inte har några ersättningsanspråk mot försäkringen. Detsamma gäller om den försäkrade utomlands erhållit sjuk- eller tandvårdsbehandling och i samband därmed hänvisat till UVA försäkringen eller Kammarkollegiet.

4 Allmänna villkor

4.1 Annan försäkring

Med undantag för invaliditets- och dödsfallskapitalen ersätter denna försäkring skada eller kostnad endast i den mån den inte kan ersättas genom personskadeavtal (PSA eller TFA), socialförsäkringsbalken eller annan lag eller försäkring.

Som framgår av moment 1.3 gäller denna försäkring för arbetstagaren under hela tjänstgöringstiden. Det innebär att den även gäller under tjänsteresor. Skada eller kostnad under tjänsteresa ersätts därför från Statens tjänstereseförsäkring endast när ersättningsreglerna där är förmånligare för den försäkrade. I ett sådant fall betalas ingen ersättning från denna försäkring. Om ersättning för personskada lämnas från Statens tjänstereseförsäkring kan inget invaliditets- eller dödsfallskapital utgå ur denna försäkring.

4.2 Återkrav

I den mån Kammarkollegiet har betalat ersättning i ett försäkringsfall, övertar kollegiet den försäkrades rätt gentemot annan som är ansvarig för skadan.

4.3 Preskription

Rätten till ersättning upphör tre år efter skadedagen om anmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet. I fråga om ansvarsskyddet anses skadedagen vara den dag krav framställs mot resenären. I övriga fall är skadedagen dagen för den händelse som ligger till grund för försäkringsfallet.

4.4 Utländsk valuta

Vid kostnad i annan valuta än SEK, ersätts växelkursen för den dagen när kostnaden uppkom.

4.5 Gemensamt skadeanmälningsregister, GSR

Kammarkollegiet äger rätt att i försäkringsbranschens gemensamma skaderegister, GSR, registrera anmälda skador med anledning av försäkringen.

5 Definitioner

I försäkringen tillämpas de definitioner som anges i UVA - Avtal om utlandstjänstgöring, samt de definitioner som anges nedan.

5.1 Akut sjukdom

Hastigt påkommen och relativt kortvarig medicinsk åkomma vilken kan behöva behandlas omgående.

5.2 Akut sjukvård

Med akut sjukvård avses detsamma som med begreppen omedelbar sjukvård i 4 § Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

5.3 Akut tandvård

Med akut tandvård avses detsamma som med begreppet omedelbar tandvård i 6 § Tandvårdslagen (1985:125). Akut tandvård innebär att patienten blir smärt- och infektionsfri, har en (1) fungerande tuggyta samt att eventuella synliga tandluckor fylls provisoriskt. Med synlig tandlucka menas hel eller delvis förlust av någon av de tio främsta tänderna i under- respektive överkäke.

5.4 Basbelopp

Med basbelopp avses prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110).

5.5 Dentala inlägg

Med dentala inlägg avses inlay, onlay och overlay.

5.6 Familjemedlemmar som vistas utanför tjänstgöringslandet

Med familjemedlemmar som vistas utanför tjänstgöringslandet avses maka/make och sådana barn under 19 års ålder för vilka arbetstagaren eller medföljande make/maka/sambo har försörjningsplikt.

5.7 Föreskrift

En föreskrift är en beskrivning av de regler som den försäkrade ska följa för att ha rätt till ersättning från försäkringen.

5.8 Kroniskt medicinskt tillstånd

Med kroniskt medicinskt tillstånd avses:

 • Långvarigt medicinskt tillstånd eller sjukdom där vård och/eller behandling är planerad.

 • Även kroniska tillstånd kan försämras och nödvändig behandling blir då akut.

5.9 Livshotande medicinskt tillstånd

Tillstånd då döden är nära förestående.

5.10 Medföljande familjemedlemmar

Med medföljande familjemedlemmar avses medföljande maka/make/sambo och sådana barn under 19 års ålder för vilka arbetstagaren eller medföljande make/maka/sambo har försörjningsplikt. Som medföljande familjemedlem räknas bara den som stadigvarande vistas på tjänstgöringslandet.

5.11 Nära anhörig

Med nära anhörig avses arbetstagarens:

 • make/maka/sambo

 • barn

 • föräldrar

 • svärföräldrar

 • syskon

På motsvarande sätt gäller anhörigkretsen för de medföljande familjemedlemmarna. För medföljande barn ingår dock även mor- och farföräldrar i begreppet nära anhörig.

5.12 Nödvändiga och skäliga kostnader

Med nödvändiga och skäliga kostnader avses vad som är brukligt och sedvanligt både när det gäller kostnadens storlek och art samt med hänsyn tagen till omständigheter såsom tidpunkt, plats m.m.

5.13 Olycksfall

Med olycksfall avses en kroppsskada orsakad av en ofrivillig och plötslig händelse med yttre våld mot kroppen. Detta innebär att överbelastnings- eller förslitningsskador samt skador vid vridvåld (om det inte är mot knä) inte räknas som olycksfall. Detsamma gäller hjärtinfarkt, hjärnblödning och dylikt som inte inträffat i samband med en plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen.

5.14 Planerad vård

Utredning och/eller behandling som inte är medicinskt akut.

5.15 Sambo

Med sambo avses den person som arbetsgivaren i förväg har godkänt som sammanboende på stationeringsorten.

5.16 Överfall

Med överfall avses skada genom våld på person, oprovocerat och utan medgivande.

Gå till innehållsförteckning